A A A A A

Church: [Praising God]

Hibrania 13:15
Kuom mano watimuru ne Nyasaye misango mar pak ndalo duto ka wan kuom Yesu. Pak makamano en olemo mawuok e dhowa ka hulo nyinge.

Daniel 2:20
kowacho niya: Nying Nyasaye mondo opaki mochwere manyaka chiengʼ; nikech rieko kod teko gin mage.

Zaburi 22:3
To eka ibet e kom duongʼ kaka Ngʼama Ler; in e pak mar jo-Israel.

Zaburi 34:1
Zaburi mar Daudi. Kane owuondore ni in janeko e nyim Abimelek, mane oriembe mi oa odhi. Abiro miyo Jehova Nyasaye duongʼ kinde duto; dhoga biro siko kapake.

2 Samuel 22:50
Emomiyo anapaki e kind ogendini, yaye Jehova Nyasaye, kendo anawer wende mapako nyingi.

Zaburi 100:4
Donjuru e rangeyene kugoyo erokamano bende biuru e laru mare kupake. Goneuru erokamano kendo pakuru nyinge.

Efeso 1:6
Notimo kamano mondo ngʼwonone man-gi duongʼ mane ochiwo nono oyud pak, ma osemiyowa nono kuom Wuode mohero.

Efeso 5:19
Wuouru ngʼato gi ngʼato kod weche mag zaburi kwero wende kitabu kod wende chuny. Weruru kendo denduru Ruoth e chunyu

Zaburi 150:6
Gimoro amora mayweyo mondo opak Jehova Nyasaye. Pakuru Jehova Nyasaye.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc