A A A A A

Church: [Pastors]

2 Timotheo 4:2
Yal Wach kendo ikri mar timo mano kinde duto, kata ka piny rach kata ka piny ber, kirieyo ji, kikwero ji, kendo kijiwo ji gi kinda duto, kendo kipuonjo ji tiend wechegi adimba.

Tich Joote 20:28
Koro tangʼuru kendo rituru kweth duto ma Roho Maler oketo e lwetu mondo uriti. Beduru jokwath mag Kanisa Nyasaye ma nongʼiewo gi rembe owuon.

Hibrania 13:17
Winjuru weche jotendu kendo beduru e bwo lochgi. Girito chunyu odiechiengʼ gotieno kaka joma nyaka nyis Nyasaye kaka uchal. Winjgiuru, eka tich ma gitiyo okelnigi mor to ok pek, nikech ka umiyo tich obedonegi mapek to un ema uhinyoru.

Jakobo 3:1
Jowetena, kik joma thoth kuomu ketre mar bedo jopuonj, nikech ungʼeyo ni wan mwapuonjo nongʼadnwa bura malit moloyo ji mamoko.

Jeremia 3:15
Eka anamiu jokwath ma chunygi chal koda, mabiro telonu gi rieko kod winjo.”

Ngeche 23:27
nimar dhako ma jachode en bur matut, to dhako mabayo en soko madiny.

Efeso 4:11-12
[11] En bende ema nochiwo mich ni ji koyiero jomoko mondo obedi joote, to jomoko jonabi, to moko joland Injili, to jomoko jokwath gi jopuonj,[12] mondo gitieg jo-Nyasaye duto obed molony kuom tiyo tich Kristo, eka ringre Kristo ogerre,

1 Petro 5:1-4
[1] Ne jodongo man e dieru akwayou kaka jaduongʼ wadu mane janeno kaka Kristo sandore, kendo kaka achiel kuom joma biro yudo duongʼ mabiro fwenyore achien:[2] Beduru jokwath mag kweth Nyasaye moseketo e lwetu mondo uriti. Ritgiuru kaka jorit, ok nikech ngʼato ochunou, to nikech chunyu ohero, kaka Nyasaye dwaro ni utim. Kik ubed jokwath mondo uyudie ohala, to timuru kamano nikech uhero.[3] Kik utimru ruodhi ewi joma oketi e lwetu mondo uriti, to bedne giuru ranyisi maber.[4] To ka Jakwath Maduongʼ obiro to unuyud osimbo mar duongʼ ma ok kethre ma nosik karieny nyaka chiengʼ.

Tito 1:5-9
[5] Gima omiyo ne aweyi Krete ne en ni mondo irie gik moko mane odongʼ kapok atieko, kendo mondo iyier jodong kanisa e dala ka dala, kaka ne achiki ni itim.[6] Jaduongʼ kanisa nyaka bed ngʼat ma wach moro amora marach onge kuome, kendo ngʼatno man-gi dhako achiel, ngʼat ma nyithinde oyie kendo ma ok nyal kwan kaka nyithindo maricho kendo ma wigi tek.[7] Nikech jatend kanyakla mar jo-Kristo en ngʼat marito tich Nyasaye, omiyo nyaka obed ngʼat ma wach moro amora marach onge kuome. Kik obed ngʼat mamiyo kanyakla mar joma oyie tingʼ mapek. Bende kik obed ngʼat mochayo ji kata ma ja-mirima, kata ngʼat mamer gi kongʼo, kata ngʼat mohero dhawo, kata ngʼat moyudo mwandu e yor mibadhi.[8] To nyaka obed ngʼat mohero rwako welo, mohero gigo mabeyo, ngʼat ma terore mos, ma ja-ratiro, moluoro Nyasaye; kendo mawinjo puonj.[9] Nyaka omak motegno puonj migeno, mana kaka osepuonje e kinde motelo, mondo eka ojiw joma moko gi puonj madier kendo okwer joma kwedo puonjno.

Ezekiel 34:1-10
[1] Wach Jehova Nyasaye nobirona kama:[2] “Wuod dhano, kor wach kuom jokwath mag Israel, kiwachonegi kama: ‘Ma e gima Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto wacho: Unune malit un jokwath mag Israel ma ritore kendgi! Donge jokwath onego orit rombe?[3] Umadho chak, urwakoru gi yie rombe kendo uyangʼo chiayo machwe mabeyo mondo ucham, to ok urit rombe.[4] Pok umedo rombe mool teko, pok uthiedho matuo, kendo kata mago mohinyore pok umako nigi kuonde mowil. Pok udwogo mago morwenyo kendo pok umanyo mago molal. Useritogi gi kwinyo kod gero.[5] Omiyo ne gike nikech ne onge jakwath, kendo kane gike kamano to negidoko chiemb ondiegi.[6] Rombena nobayo ewi gode madongo duto gi gode matindo. Ne gike e piny duto, kendo onge ngʼama nomanyogi kata manodwarogi.[7] “ ‘Kuom mano, winjuru wach Jehova Nyasaye, un jokwath:[8] Akwongʼora gi nyinga awuon, an Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto ni, nikech rombena onge jakwath kendo nikech mano osemiyo oyakgi mi gilokore chiemb ondiegi, kendo nikech joma kwayona ne ok omanyo rombena to ne giritore mana gin giwegi,[9] Omiyo, un jokwath, winjuru gima Jehova Nyasaye wacho:[10] Ma e gima Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto wacho: Adagi jokwath bende abiro keto chandruok mag rombena e wigi. Abiro gologi e tij rito romba mondo kik giyud gik ma giritorego gin giwegi. Abiro reso romba e dhogi, kendo romba koro ok nobed chiembgi kendo. Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto ema owacho.

1 Timotheo 3:1-13
[1] Ma en wach mar adiera ni ka ngʼato oketo chunye mondo obed jatend kanisa to odwaro tich mogen.[2] Jatend kanyakla mar jo-Kristo nyaka bed ngʼat ma wach moro amora marach onge kuome, chwor dhako achiel kende, ngʼat mobidhore, moritore, kendo modimbore, ngʼat moluor, mohero rwako welo kendo japuonj molony,[3] ngʼat ma ok ohero kongʼo, ngʼat ma ok ger, bende owinjore obed ngʼat mamuol, ma ok ohero dhawo kendo ma ok ohero pesa.[4] Nyaka obed ngʼat morito ode maber kendo nyaka one ni nyithinde winjo wachne gi luor mowinjore.[5] (To ka ngʼato ok nyal rito ode owuon, to ere kaka dorit kanisa Nyasaye?)[6] Kik obed ngʼat moyudo warruok machiegni, nono to sunga nyalo make mi opodhi kendo bura loye kaka noloyo jachien.[7] Bende nyaka obed ngʼat ma joma ok oyie wuoyo kuome maber, mondo kik obadho mar jachien gaje mi opodhi kendo one wichkuot.[8] Kamano bende jokony e kanisa bende nyaka bed joma imiyo luor, joma odimbore, joma ok madh kongʼo kendo joma ok oowre gi yudo ohala e yo ma ok nikare.[9] Nyaka gimak adiera matut mar yie gi chuny maler maonge richo moro amora.[10] Nyaka temgi mokwongo, to ka oyud ni onge wach moro marach kuomgi eka mondo yienegi bedo jokony.[11] Kamano bende, mondgi nyaka bed joma owinjore mi luor, kik gibed mon mohero kuoth, to owinjore gibed mon moritore kendo ma jo-adiera e weche duto.[12] Jakony kanisa nyaka bed ngʼatno man-gi dhako achiel kende kendo mopuonjo nyithinde gi joode duto maber.[13] Joma osetiyo maber yudo nying maber kendo gibedo gi chir e yie margi kuom Kristo Yesu.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc