English
A A A A A

Church: [False Teachers]

Ezekiel 13:9
Abiro kumo jokoro maneno fweny mag miriambo kendo koro weche mag wuond. Ok ginibed e buch joga, kendo nying-gi ok nondiki e kitepe mar dhood Israel, bende ok ginidonji e piny Israel. Eka unungʼe ni An e Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto.

Jeremia 23:16
Ma e gima Jehova Nyasaye Maratego wacho: “Kik uchik itu ne gigo ma jonabi koronu; gipongʼo itu gi geno mag miriambo. Giwachonu fweny moa e pachgi giwegi, ok moa e dho Jehova Nyasaye.

Luka 6:26
Okwongʼu ka ji duto wuoyo maber kuomu, nimar mano e kaka kweregi notimone jonabi ma jo-miriambo.

Mathayo 24:24
Nimar joma wuondore ni gin Kristo to ok gin kod joma wuondore ni gin jonabi to ok gin nothinyre mi tim ranyisi kod honni madongo mondo giwuondgo koda ka joma oyier, ka dipo mano ditimre.

Mathayo 16:11-12
[11] Ere kaka pod ok uwinjo ni ne ok awuo kodu kuom makati? To ritreuru kuom thowi mar jo-Farisai gi jo-Sadukai.”[12] Eka negiwinjo tiend wach ni kare ne ok owachnegi ni giritre kuom thowi mitedogo makati, to ni mondo giritre kuom puonj jo-Farisai gi jo-Sadukai.

2 Timotheo 4:3-4
[3] Nikech ndalo biro chopo ma ji ok nodwar chiko itgi ni puonj mar adier to giniluw puonj mamit mar dwachgi giwegi kendo ginichok jopuonj mathoth mondo onyisgi gik ma itgi masakni gombo winjo.[4] Ginitamre winjo adiera ka gichiko itgi ni sigendini manono.

2 Timotheo 4:3-4
[3] Nikech ndalo biro chopo ma ji ok nodwar chiko itgi ni puonj mar adier to giniluw puonj mamit mar dwachgi giwegi kendo ginichok jopuonj mathoth mondo onyisgi gik ma itgi masakni gombo winjo.[4] Ginitamre winjo adiera ka gichiko itgi ni sigendini manono.

Tich Joote 20:28-30
[28] Koro tangʼuru kendo rituru kweth duto ma Roho Maler oketo e lwetu mondo uriti. Beduru jokwath mag Kanisa Nyasaye ma nongʼiewo gi rembe owuon.[29] Angʼeyo maber ni bangʼ ka asea, ondiegi mangemo biro monjou, kendo ok giniwe kweth Nyasaye ngangʼ.[30] Kata mana e dieru ka, jomoko biro wuokie kendo gibiro puonjo weche mobam ma gichwogo kendgi giwegi mondo giywago jopuonjre irgi.

2 Petro 3:14-18
[14] Emomiyo, osiepena mageno, ka pod urito odiechiengʼno to temuru matek kaka unyalo mondo ubed jomaler maonge ketho e nyim Nyasaye, kendo beduru gi kwe kode.[15] Beduru kungʼeyo ni deko mar Ruodhwa oweyo mana thuolo mar yudo warruok, mana kaka Paulo owadwa mwageno bende osendikonu gi rieko mane Nyasaye omiye.[16] Barupenego duto ondiko machalre, kowuoyo kuom wechegi. Barupene otingʼo weche moko ma tiendgi tek ma joma kia kaachiel gi jo-hubagabaga gwenyo, mana kaka gigwenyo Ndiko mamoko bende, to timgino biro kelonegi chandruok.[17] Emomiyo, osiepena mageno, kaka koro usengʼeyo wachni, ritreuru mondo kik ywau gi kethruok mag jomaricho mi ulwar ua kama ber muchungʼie.[18] To dhiuru nyime kudongo e ngʼwono kod ngʼeyo ma un-go kuom Ruodhwa kendo Jawarwa Yesu Kristo. En ema oyud duongʼ tinende kendo nyaka chiengʼ! Amin.

1 Johana 4:1-6
[1] Osiepena mageno kik uyie roho duto, to temgiuru mondo ufwenygi ka bende gia kuom Nyasaye nikech jonabi mag miriambo mathoth osebiro e piny koni gi koni.[2] Ma e kaka unyalo ngʼeyo Roho mar Nyasaye: Roho ma hulo ni Yesu Kristo nobiro e ringruok en Roho moa kuom Nyasaye,[3] to roho moro amora makwedo Yesu ok en Roho mar Nyasaye. Chuny ma kamano en mar Jasik Kristo ma usewinjo ni onego bi kendo makoro ni e piny kata sani.[4] Nyithinda mageno, un to un nyithind Nyasaye kendo useloyo jonabi mag miriambogo, nikech Jal manie iu duongʼ moloyo Jal manie piny.[5] Gin jopiny, omiyo giwuoyo kuom pinyni kendo piny winjogi.[6] Wan to wan jo-Nyasaye omiyo joma ongʼeyo Nyasaye winjowa, to ngʼat ma ok ngʼat Nyasaye ok winjwa. Ma e yo mwangʼeyogo Roho mar adier gi Roho mar miriambo.

Mathayo 7:15-20
[15] “Tangʼuru gi jonabi mag miriambo. Gibiro iru ka girwako lep rombe, to gin mana ondiegi mangemo gi eigi.[16] To kit olemo ma ginyago ema ubiro ngʼeyogigo. Bende ji pono olemb mzabibu e yiend kudho, kata olemb ngʼowu kuom oriangʼ?[17] Kamano bende e kaka yath maber nyago olemo maber, to yath marach nyago olemo marach.[18] Yath maber ok nyal nyago olemo marach, kendo yath marach ok nyal nyago olemo maber.[19] Yath ka yath ma ok nyag olemo maber itongʼo igoyo piny kendo iwito e mach.[20] Omiyo kit olemo ma ginyago ema ubiro ngʼeyogigo.

2 Petro 1:12-21
[12] Omiyo pod aparonu wechegi, kata obedo ni ungʼeyogi kendo uguroru motegno e adiera makoro un-go.[13] Aparo ni en gima ber mondo achiew pachu ka pod anie kiru mar ringruokni,[14] nikech angʼeyo ni achiegni weyo kiruni mana kaka Ruodhwa Yesu Kristo osenyisa maler.[15] Kendo abiro temo matek mondo ane ni ka aseweyou to ubiro siko kuparo wechegi.[16] Ne ok waluwo sigendini ma dhano ochuogo gi riekone kane wanyisou teko kod biro mar Ruodhwa Yesu Kristo, to wawegi ne wan joneno mar duongʼne.[17] Nikech ne oyudo luor kod duongʼ kuom Nyasaye Wuoro kane dwol obirone moa e Duongʼ Mamalo Moloyo, kawacho niya, “Ma e Wuoda mahero, en ema chunya mor kode!”[18] Wan wawegi ne wawinjo dwolno mane oa e poloni, kane wan kode ewi got maler.[19] Omiyo wawacho weche jonabi mane gikoro makoro oselernwa tiendgi. Ka uchiko itu ne wechegi to ubiro konyoru, nikech gichalo gi ler marieny kawuok e mudho, nyaka chop odiechiengʼno yawre mi ler mar sulwe mokinyi meny chunjeu.[20] To moloyo mago duto, nyaka ungʼe ni onge wach mokor mar Muma ma janabi nyalo loko tiendgi gi pache owuon.[21] Nikech weche mokor manie Muma ne ok owuok e pach dhano, to Nyasaye ema nomiyo ji owuoyo, ka gin e bwo teko mar Roho Maler.

Tito 1:6-16
[6] Jaduongʼ kanisa nyaka bed ngʼat ma wach moro amora marach onge kuome, kendo ngʼatno man-gi dhako achiel, ngʼat ma nyithinde oyie kendo ma ok nyal kwan kaka nyithindo maricho kendo ma wigi tek.[7] Nikech jatend kanyakla mar jo-Kristo en ngʼat marito tich Nyasaye, omiyo nyaka obed ngʼat ma wach moro amora marach onge kuome. Kik obed ngʼat mamiyo kanyakla mar joma oyie tingʼ mapek. Bende kik obed ngʼat mochayo ji kata ma ja-mirima, kata ngʼat mamer gi kongʼo, kata ngʼat mohero dhawo, kata ngʼat moyudo mwandu e yor mibadhi.[8] To nyaka obed ngʼat mohero rwako welo, mohero gigo mabeyo, ngʼat ma terore mos, ma ja-ratiro, moluoro Nyasaye; kendo mawinjo puonj.[9] Nyaka omak motegno puonj migeno, mana kaka osepuonje e kinde motelo, mondo eka ojiw joma moko gi puonj madier kendo okwer joma kwedo puonjno.[10] Nikech nitie ji mangʼeny ma jongʼanyo, ma gin mana jothor wach kendo jowuond ji, to moloyo jogo moter nyangu ma gin jo-Yahudi moyie.[11] Jogi nyaka kwer mondo olingʼ, nikech giketho mier mangʼeny ka gipuonjo gik ma ok owinjore gipuonji; kendo gitimo kamano mana mondo giyudie ohala ma ok nikare.[12] Kata mana janabi moro ma margi owuon osewacho niya, “Jo-Krete riambo kinde duto, gin ondiegi malich ma timbegi richo kendo gin jowuoro ma budho abudha.”[13] Wach janabigino en adier. Omiyo kwergi matek mondo eka gibed gi yie mar adier,[14] kendo mondo kik gichik itgi ni sigendini mag jo-Yahudi kata ni chike mag joma odagi adiera.[15] Gik moko duto ler mana ni jomaler, to kuom joma okethore ma ok oyie to onge gima ler. Chutho, pachgi kaachiel gi chunygi monego onyisgi kethogi osetho.[16] Giwacho ni gingʼeyo Nyasaye to gikwedo Nyasaye nogo gi timbegi manono. Gin acheje ma wigi tek kendo ok ginyal timo gimoro amora maber.

2 Petro 2:1-22
[1] To jonabi mag miriambo bende ne nitie e kind oganda Nyasaye e ndalo machon, mana kaka jopuonj mag miriambo bende biro bedo e dieru. Gibiro kelonu puonj mag miriambo lingʼ-lingʼ mondo giketh ji, ka gikwedo nyaka Ruoth Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto mane owarogi kendo mano nomi gitiekre kendgi piyo piyo nono![2] Ji mathoth noluw kit ngimagi mag anjawo makelo wichkuot, kendo ginimi ji nocha yo mar adiera.[3] Nikech bedo gi gombo mar yudo gik malangʼ, jopuonj mag miriambogo noywau gi sigendini magiseloso mag miriambo malombo ji; mondo gimau mwandu. To kum margi mane oiknegi chakre chon ritogi, kendo kethruokgi ok nodeki ma ok ochoponegi.[4] To ka Nyasaye ne ok oweyo ma ok okumo kata mana malaike mane oketho, to ne owitogi e gehena ma en mach ma ok tho, koketogi e mudho mandiwa ka girito kumgi;[5] to kane ok oweyo ma ok okumo koda ka piny machon, e kinde mane omiyo pi oyweyo joma ochayo Nyasaye, to Nowa mane yalo mondo ji otim timbe makare kaachiel gi ji abiriyo mamoko, to ne oreso;[6] to ka Nyasaye nongʼado bura ni Sodom gi Gomora mine owangʼo joma odakie miergo molokore buru, kendo mi oketogi ranyisi mar gima biro timore ne joma ochayo Nyasaye;[7] kendo ka Nyasaye noreso Lut ngʼat makare, mane chunye chandore malit nikech ngima mochido mar joma ne ochayo chik[8] (nikech ne en ngʼat makare, chunye ne chande malit kane oneno timbe maricho ma tiengʼ mane odakgo timo pile ka pile);[9] to ka en kamano, to kare Ruoth ongʼeyo kaka dores joma omiye luor kuom tembe ma giyudo kendo ongʼeyo kaka okano joma richo ni kum chiengʼ Bura, ka gidhi nyime kod kumgi.[10] Mani en adiera kuom jogo machopo dwaro mochido mag ringregi ka gichayo loch. Jopuonj mag miriambogi wengegi tek kendo opongʼ gi achaya, bende ok giluoro kata mana wuoyo marach kuom joma nigi joloch mag polo,[11] ma kata mana malaike man-gi teko gi duongʼ moloyogi ok nyal wuoyo marach kuom chwechgo e nyim Ruoth Nyasaye.[12] To jogi wuoyo marach ka giyanyo nyaka gik ma ok giwinj tiendgi. Gichalo le maonge rieko, mager, maonge paro, mane ochwe mana mondo omaki oyangʼ. Jogi biro lal nono mana ka le mag bungu.[13] Giniyud pok mar richo, kar richo magisetimo. Giwinjo maber ka gichopo gombo duto mag ringregi ratiro e nyim ji. Ka gidwanyore kendo gichopo gombogi maricho e chokruogeu mag sawo to gichalo mbelni kod gik motop.[14] Wengegi rango mon mana gigombo mar terruok kendo richo mitnegi ma ok giwe. Giywayo mon ma yiegi yomyom mondo gitimgo richo kendo gipongʼ gi wuoro. Jogi gin joma okwongʼ adier![15] Gisebaro giweyo yo makare mi girwenyo ka giluwo yor Balaam wuod Beor, mane ohero misach richo.[16] To kanyna ne okwere kuom timne marachno, kata obedo ni en le ma ok wuo kamano, to ne owuoyo gi dwond dhano mi ogengʼo neko janabino.[17] Jogi gin sokni maonge pi kendo gichalo gi ongʼwengʼo ma yamo tero. Gima okan nigi mudho mandiwa molil ti.[18] Nikech giwacho weche manono mag sunga mopongʼ gi gombo maricho mag kit dhano mohero richo, mondo gimi joma tinde eka tony aa kuom joma olal tim richo.[19] Gisingore ni jogo ni gibiro miyogi thuolo to gin giwegi gin wasumbini mag richo makelo kethruok nikech dhano en misumba gimoro amora moloyo ngimane.[20] Ka ji osetony oweyo kethruok mar piny, nikech ngʼeyo Ruodhwa kendo Jawarwa Yesu Kristo, eka bangʼe gichako giduodore e kethruok mi kethruok omakogi kendo, to ngimagi machien bedo marach moloyo ngimagi mokwongo.[21] Dine obedo nigi maber moloyo ka dine ok gingʼeyo yor ngima makare, moloyo ngʼeyogo eka bangʼe gidok chien giweyo chik mane omigi.[22] Gima osetimorenigi chopo adiera mar ngero mawacho niya, “Guok dok e ngʼokne mosengʼogo” kendo niya, “Anguro moseluoki odok ngʼielore e chwodho.”

Mathayo 23:1-29
[1] Eka Yesu nowachone oganda kod jopuonjrene niya,[2] “Jopuonj chik gi jo-Farisai bet e kom Musa.[3] Omiyo nyaka uwinjgi kendo utim gik moko duto ma ginyisou. Kata kamano kik utim gik ma giyalo nikech ok gitim gik ma giyalo.[4] Gitweyo misigo mapek kendo giyieyo e goke ji, to gin giwegi to ok giikore kata mar mulo misigogo gi lith lwetgi.[5] “Gimoro amora ma gitimo gitimo mondo ji one. Kuom ranyisi, giloso sanduku mag-gi motingʼo kwan mag ndiko mimako gi wich madongo dongo, kendo gikado riak lepgi maboyo boyo.[6] Bende gihero kuonde ma imiyoe ji duongʼ e sewni kendo bedo e kombe moyiedhi manie sinagoke.[7] Gihero bende mondo omosgi e chirni, kendo mondo ji oluong-gi ni, ‘Rabi.’[8] “To un kik uyie oluongu ni, ‘Rabi,’ nimar un gi Ruoth achiel kende, to un duto un owete.[9] Bende kik uluong ngʼato angʼata e piny-ka ni ‘Baba,’ nimar un gi Wuoro achiel kende, kendo en e polo.[10] Kik luongu kata ni, Japuonj, nimar un gi Japuonj achiel, ma en Kristo.[11] Ngʼama duongʼ mogik e dieru nobed jatichu.[12] Nimar ngʼato ka ngʼato matingʼore malo kende nodwok piny, to ngʼato angʼato madwokore piny notingʼ malo.[13] “Unune malit un jopuonj chik gi jo-Farisai mawuondoregi! Uloro pinyruodh polo mondo kik ji odonje. Un uwegi ok udonji, to joma temo mondo odonji bende ugengʼonegi. [[14] “Unune malit un jopuonj Chik gi jo-Farisai, un muwuondorugi! Uyako ute mon ma chwogi otho, kendo ulamo lemo moyware mondo unyisrugo ni ji kaka ulony e lamo. Omiyo ibiro kumou malit moloyo.][15] “Malit ochomou, un jopuonj chik gi jo-Farisai mawuondoregi! Uwuotho alanda, kungʼado piny gi nembe mondo ulokie kata ngʼato achiel, to koselokore to umiyo obedo koth Gehena moloyou nyadiriyo.[16] “Malit ochomou, jotelo ma muofnigi! Uwacho ni, ‘Ka ngʼato okwongʼore gi nying hekalu to onge wach, to ni ka ngʼato okwongʼore gi nying dhahabu mar hekalu to kwongʼruokneno otweye.’[17] Un muofni mofuwogi! Mane maduongʼ: Dhahabu koso hekalu mamiyo chiwo bedo gima owal?[18] Bende uwacho ni, ‘Ka ngʼato okwongʼore gi nying kendo mar misango to onge wach, to ni ka ngʼato okwongʼore gi chiwo moket kuome to ni kwongʼruokneno otweye.’[19] Un joma muofnigi! Mane maduongʼ: Chiwo koso kendo mar misango mamiyo chiwo bedo gima owal?[20] Kuom mano, ngʼama kwongʼore gi nying kendo mar misango ok kwongʼre mana gi kama ler kende, to okwongʼore koda ka gi gik moko duto manie iye.[21] Kendo ngʼama kwongʼore gi nying hekalu kwongʼore kode kaachiel gi Jal modak e iye.[22] Kamano bende, ngʼama okwongʼore gi nying polo okwongʼore bende gi kom loch mar Nyasaye, kaachiel gi Ngʼama obet e komno.[23] “Unune malit un jopuonj chik gi jo-Farisai mawuondoregi! Uchiwo achiel kuom apar mar gik ma milimili kaka kado, apoth kod onyulo. To ok usedewo gik madongo moloyo ma chik dwaro, kaka adiera gi kech kod yie. Owinjore ne utim gik ma achien-go ka ok uweyo mak utimo mokwongogo.[24] Un jotelo ma muofnigi! Ungʼudho kikun to ngamia to umuonyo![25] “Unune malit un jopuonj chik gi jo-Farisai mawuondoregi! Ulwoko ngʼe kikombe gi bakul, to gi e chunygi to gipongʼ gi wuoro kod anjawo.[26] Jo-Farisai ma muofnigi! Kuong ulwok i kikombe gi bakul, eka ngʼegi oko bende biro bedo maler.[27] “Unune malit un jopuonj chik gi jo-Farisai mawuondoregi! Uchalo liete mowir marachar, manenore maber gi oko, to gie iyegi to gipongʼ gi choke joma otho kod gimoro amora mogak.[28] Kamano e kaka un bende unenoru ne ji ni un joma beyo gioko, to gie iu to upongʼ gi wuondruok kod timbe maricho.[29] “Unune malit un jopuonj chik gi jo-Farisai mawuondoregi! Ugero mi umwon liete jonabi kendo ugoro maber liete joma kare.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc