English
A A A A A

Church: [Church Persecution]

Tich Joote 8:1
Saulo mane oyudo ni kanyo noyie gi nek mar Stefano. Kochakore chiengʼno kanisa man Jerusalem nochako yudo sand malit kendo giduto negiringo mi gikere e pinje mag Judea gi Samaria, makmana joote kende ema nodongʼ Jerusalem.

Mathayo 5:44
Anto awachonu kama: Heruru wasiku kendo lamuru ne joma sandou,

2 Timotheo 3:12
Chutho, ochunore ni ngʼato angʼata madwaro dak e ngima maler moluoro Nyasaye ka en e achiel gi Kristo Yesu, nyaka ne sand,

Johana 15:20
Paruru weche ma nawachonu ni, ‘Onge jatich maduongʼ moloyo ruodhe motiyone.’ Omiyo ka an ema gisesanda, to un bende gibiro sandou. Ka gimako puonjna, to puonju bende gibiro mako.

Fweny 2:10
Kik iluor kuom sand ma ibiro yudo machiegni. Adier, anyisou ni Jachien biro tweyo jomoko kuomu e od twech mondo otemugo kendo ubiro yudo sandruok kuom ndalo apar. Bed ja-adiera nyaka kar tho mi anamiyi osimbo mar ngima.

Rumi 8:35
En angʼo manyalo pogowa gihera mar Kristo? Dobed masira, koso chandruok, koso sand, koso kech, koso duk, koso gima rach, koso ligangla?

Mathayo 5:11
“Un joma ogwedhi ka ji yanyou kendo sandou kendo hangonu wach ni usetimo kit gik maricho duto nikech an.

Rumi 12:14
Gwedhuru joma sandou; gwedhgiuru agwedha, kik ukwongʼ-gi.

Johana 5:16
Kuom mano, nikech Yesu ne chango ji chiengʼ Sabato, jo-Yahudi nosande.

Mathayo 5:10-12
[10] Joma isando nikech tim makare gin joma ogwedhi, nimar pinyruodh polo en margi.[11] “Un joma ogwedhi ka ji yanyou kendo sandou kendo hangonu wach ni usetimo kit gik maricho duto nikech an.[12] Beduru mamor kendo moil, nikech poku duongʼ e polo, nimar jonabi mane okwongonu bende negisando mana kamano.”

2 Korintho 12:10
Mano emomiyo ayie nyawo, ayany, chandruok, sand, midhiero nikech Kristo, nimar ka anyap eka atek.

Tich Joote 13:50
To jo-Yahudi nokelo mirima e chuny mon moluoro Nyasaye man-gi nying kod joma chwo midewo mane odak e dalano. Jogi nothuwo ji mondo osand Paulo gi Barnaba, kendo negiriembogi e gwengʼno.

Tich Joote 7:52
Bende nitie janabi kata achiel ma kwereu ne ok osando? Neginego nyaka jonabi mane okoro biro mar Ngʼama Kare. To koro usendhoge mi unege.

Mariko 4:17
To nikech gionge tiendegi Wach ok bedi eigi amingʼa. Ka chandruok kata sand obiro nigi nikech Wach Nyasaye to gipodho piyo piyo nono.

Galatia 4:29
To mana kaka e kindeno wuowi mane onywol kuom dwaro mar dhano nosando wuowi mane onywol gi teko mar Roho Maler, e kaka timore bende e kindeni.

Mariko 10:30
ma nobare mak oyudo nyadi mia: mier, owete, nyimine, mine, nyithindo, kod puothe, kaachiel gi sand bende e ndaloni, to kod ngima mochwere e piny mabiro.

Mathayo 13:21
To nikech oonge gi tiendene, obet kuom kinde machwok kende. Ka chandruok gi sand obiro nikech Wach Nyasaye, to opodho piyo piyo nono.

Tich Joote 22:4
Ne asando joma luwo Yor Kristo mi anego moko kuomgi, to ne amako chwo gi mon mi atero e od twech.

Mathayo 5:10
Joma isando nikech tim makare gin joma ogwedhi, nimar pinyruodh polo en margi.

Galatia 6:12
Jogo madwaro nyisore kuom gik maokogo to temo chunou ni nyaka teru nyangu. To gimomiyo gitimo ma en mana ni mondo gitony e sand mochomogi nikech wach msalap Kristo.

Luka 21:12
“To kapok magi duto otimore, to gibiro makou kendo sandou. Giniteru e sinagoke kod ute mag twech, kendo nokelu e nyim ruodhi gi jotelo, to mago duto notim nikech nyinga.

Mariko 10:29-30
[29] To Yesu nodwoke kawacho niya, “Awachonu adier ni onge ngʼato moseweyo dalane, kata owetene, kata nyiminene, kata min-gi, kata wuon-gi, kata nyithinde, kata puothene, nikech An kendo nikech Injili,[30] ma nobare mak oyudo nyadi mia: mier, owete, nyimine, mine, nyithindo, kod puothe, kaachiel gi sand bende e ndaloni, to kod ngima mochwere e piny mabiro.

Rumi 8:35-37
[35] En angʼo manyalo pogowa gihera mar Kristo? Dobed masira, koso chandruok, koso sand, koso kech, koso duk, koso gima rach, koso ligangla?[36] Mana kaka ondiki ni, “Nikech in, tho ochomowa odiechiengʼ duto; ikwanowa kaka rombo mitero kar yengʼo.”[37] Ooyo, ewi gigi duto wan joloch moloyo nikech Nyasaye mane oherowa.

Tich Joote 11:19-21
[19] Joma sand nokeyo nikech wach nek Stefano nodhi Foinike, Saipras nyaka Antiokia, ka gilando Injili ne jo-Yahudi kende.[20] To jomoko kuomgi mane oa Saipras kod Kurene, nodhi Antiokia ma gichako wuoyo gi jo-Yunani bende, ka ginyisogi Injili ma wuoyo kuom Ruoth Yesu.[21] Teko Nyasaye ne ni kodgi, omiyo ji mathoth noyie kendo olokore kuom Ruoth.

Tich Joote 9:4-5
[4] Nogore piny, mi owinjo dwol moro kawachone niya, “Saulo, Saulo, isanda nangʼo?”[5] Saulo nopenjo niya, “In ngʼa, Ruoth?” Nodwoke niya, “An Yesu ma isando.

Galatia 5:11
Jowetena, kaponi pod ayalo wach tero nyangu, to ere gima omiyo pod isanda kama? Ka kamano to kare puonj ma apuonjo mar msalaba dine ok okelo chwanyruok.

Mathayo 10:23
Ka isandou kamoro, to daruru kanyo udhi kamachielo. Awachonu adier ni ok unutiek dhi e mier duto mag Israel kapok Wuod Dhano obiro.

Mathayo 5:12
Beduru mamor kendo moil, nikech poku duongʼ e polo, nimar jonabi mane okwongonu bende negisando mana kamano.”

1 Timotheo 1:13
Kata obedo ni chon ne awuoyo marach kuom Nyasaye kendo ne asando joma oyie ka akwiny, to nokecha nikech natimo gigo kuom kia kendo kuom bedo maonge yie.

Mathayo 5:11-12
[11] “Un joma ogwedhi ka ji yanyou kendo sandou kendo hangonu wach ni usetimo kit gik maricho duto nikech an.[12] Beduru mamor kendo moil, nikech poku duongʼ e polo, nimar jonabi mane okwongonu bende negisando mana kamano.”

Luka 11:49
Kuom mano Nyasaye e riekone nowacho niya, ‘Abiro oronegi jonabi gi joote, kendo moko kuomgi ne ginegi to moko ginisandi!’

1 Thesalonika 3:3-4
[3] kendo mondo kik sand mwayudo mi chunyu aa. Ungʼeyo maber ni kaka jo-Kristo nyaka wayud sand.[4] Chutho, kane wan kodu to ne wasiko ka wanyisou ni nyaka sandwa, kendo e gima osetimorenwa, mana kaka ungʼeyo.

Hibrania 11:36-38
[36] Moko ne ojar kendo ochwadi gi del, to moko bende noketi e od twech.[37] Nogogi gi kite, nongʼadgi malit bende moko nonegi gi ligangla. Ne giwuotho ka gi kacha, ka girwako piende rombe gi piende diek, kagidhier kisandogi kendo kichandogi malit;[38] jogi ne joma beyo gi lala mane ok owinjore dak e pinyni. Negibayo abaya e thimbe kod gode ka gidak e bwo lwendni gi buche.

Johana 15:20-21
[20] Paruru weche ma nawachonu ni, ‘Onge jatich maduongʼ moloyo ruodhe motiyone.’ Omiyo ka an ema gisesanda, to un bende gibiro sandou. Ka gimako puonjna, to puonju bende gibiro mako.[21] Gibiro timonu kamano nikech nyinga, nimar gikia Jal mane oora.

Mathayo 10:21-23
[21] “Ngʼato nondhogi gi owadgi mondo onegi, kendo wuoro nondhog nyathine; nyithindo nongʼany ne jonywolgi kendo nomi neg-gi.[22] Ji duto nochau nikech an, to ngʼat ma ochungʼ motegno nyaka giko ema noresi.[23] Ka isandou kamoro, to daruru kanyo udhi kamachielo. Awachonu adier ni ok unutiek dhi e mier duto mag Israel kapok Wuod Dhano obiro.

Mathayo 24:8-10
[8] Magi duto nobed mana chakruok mar muoch makecho.[9] “Eka nochiwu mondo osandu kendo onegu, kendo ogendini duto nochau nikech an.[10] E kindeno ji mangʼeny nolokre mawe yie kendo ginindhogre ka gichare kendgi,

Luka 21:12-19
[12] “To kapok magi duto otimore, to gibiro makou kendo sandou. Giniteru e sinagoke kod ute mag twech, kendo nokelu e nyim ruodhi gi jotelo, to mago duto notim nikech nyinga.[13] Mano biro miyou thuolo mondo ubednegi joneno.[14] To beduru gi paro ma ok yiengni mondo kik uparru motelo ni ere kaka ubiro dwoko wach.[15] Nimar abiro miyou weche gi rieko maonge wasiku kata achiel ma biro tamore kata kwero wachuno.[16] Ibiro ndhogu kata mana gi jonywolu kod oweteu, wedeu gi osiepeu, kendo gibiro nego jomoko kuomu.[17] Ji duto biro sin kodu nikech an.[18] To kata mana yie wiu achiel onge manolal.[19] Ka uchungo motegno to ubiro reso ngimau.

1 Korintho 4:8-13
[8] Un ero un gi gik moko duto mudwaro kendo usedoko jo-mwandu! Usebedo ruodhi, to wan uwewa oko! Mano kaka agombo ni ne ubed ruodhi adier mondo wan bende wabed ruodhi kaachiel kodu![9] Nikech nenorena ni Nyasaye oseketowa wan joote, ka joma odongʼ chien bangʼ ji, kendo mana ka joma osengʼadnegi buch tho mondo onegi e dier pap. Oseketwa wabedo joma piny duto rango kendo malaike kod ji bende rangowa.[10] Wan wafuwo nikech Kristo, to un to uriek ei Kristo! Wan wanyap, to un to uroteke! Un imiyou duongʼ, to wan to ochawa![11] Nyaka koroni kech kayowa kendo riyo oloyowa. Warwako lewni mokidhore okidhore, kendo isandowa malit, ka waonge kata kar dak.[12] Watiyo matek gi lwetewa. Ka ikwongʼowa, to wagwedho joma kwongʼowa; kisandowa, to wayie isandowa asanda;[13] bende ka iyanyowa, to wadwoko gi weche mangʼwon. Nyaka koroni wasedoko machal gi yugi mag piny; wachalo gik mowit oko ni onge tich!

Hibrania 10:32-34
[32] Parieuru ndalo mokwongo mane uyudo ler mar Nyasaye. E kindeno nunyono piny motegno kukedo matek e dier sand mathoth.[33] Seche moko ne iyanyou kendo isandou e lela e dier ji, to seche moko nuchungʼ kaachiel kod joma ne itimonegi kamano.[34] Chunyu ne sandore kaachiel gi joma otwe nikech Kristo, kendo numor kimayou giu githuon nikech nungʼeyo ni un uwegi un gi mwandu mabeyo moloyo kendo mosiko.

Hibrania 11:33-38
[33] Yie ema nomiyo giloyo pinjeruodhi kendo girito ji gi bura makare, mi giyudo gik ma Nyasaye nosingo. Ne giumo dho sibuoche,[34] kendo neginego gero mar mach; bende negitony e lak ligangla. Nyawo margi nolokore teko mi gidoko joma ger e lweny, ka giloyo jolwenj pinje mamoko duto mane kedo kodgi.[35] Mon mane nigi yie nochiernegi jogi manosetho mi gikawogi ka gingima. Jomoko kuomgi kata ne isando malich to nodagi ni kik wegi thuolo, nikech negigeno ni nochiergi e ngima maber moloyo.[36] Moko ne ojar kendo ochwadi gi del, to moko bende noketi e od twech.[37] Nogogi gi kite, nongʼadgi malit bende moko nonegi gi ligangla. Ne giwuotho ka gi kacha, ka girwako piende rombe gi piende diek, kagidhier kisandogi kendo kichandogi malit;[38] jogi ne joma beyo gi lala mane ok owinjore dak e pinyni. Negibayo abaya e thimbe kod gode ka gidak e bwo lwendni gi buche.

Tich Joote 12:1-19
[1] E kindeno ruoth Herode nomako jo-Kristo moko, kendo nochano mar negogi.[2] Ne ogolo chik mi oneg Jakobo owad gi Johana gi ligangla.[3] Kane oneno ka timneno nomoro jo-Yahudi, nodhi nyime momako Petro bende. Mano notimore e ndalo Sap Makati ma ok oketie Thowi.[4] Kane osemake, nokete e od twech, kendo noketo migepe angʼwen mag askeche, ma moro ka moro otingʼo jorit angʼwen, mondo orite. Herode ne chano mondo ogole oko bangʼ Pasaka mondo oyale e nyim oganda.[5] Kuom mano, Petro nokan e od twech, to kanisa to ne lamone Nyasaye ahinya.[6] Otieno motelone chiengʼ mane Herode chano goloe Petro oko mondo oyale, negikete onindo e kind askeche ariyo, ka otweye gi nyoroche ariyo, kendo ka askeche mamoko bende rite kochungʼ e dhood twech.[7] Apoya nono malaika mar Ruoth nofwenyore, mi ler norieny ei od twech. Noyuko Petro mochiewe kowacho niya, “Aa malo piyo.” Gikanyono nyoroche mane otwego Petro nolwar piny.[8] Malaika nomedo wachone niya, “Rwak lepi gi wuocheni.” Petro notimo kamano. Malaika nochako okone niya, “Koro rwak kodi mondo iluwa!”[9] Petro noluwo bangʼe kowuok e od twech, to kata kamano pache ne pok odwogo mondo ofwenyne ni gima malaika ne timono en adier, to noparo mana ni oleko.[10] Ne gikalo jorit mokwongo, gi mar ariyo mi gichopo e ranga chuma mane iwuokgo e od twech kidonjo e dala maduongʼ. Rangano noyawrenigi kende mine gikadho. Kane gisewuotho mabor mochwalore gi od twech, to nopo ka malaika oseweye.[11] Bangʼe pach Petro noduogo mi owacho niya, “Koro angʼeyo maonge kiawa ni Ruoth nooro malaikane mi oresa e twech Herode, kendo osemiyo atony e gimoro amora marach ma jo-Yahudi ne chano timona.”[12] Kane osengʼeyo gima notimorene, nodhi nyaka od Maria min Johana, ma niluongo bende ni Mariko, kendo kanyo ji nochokore mangʼeny ka gilamo Nyasaye.[13] Kane Petro oduongʼo dhoot ma oko, to nyako moro ma jatich miluongo ni Roda nobiro mondo oyawne.[14] To ka nochamo dwond Petro, nodoko mamor ahinya mi noringo odok ei ot kapok oyawone. Nonyiso jogo mane ni e ot kopongʼ gimor niya, “Petro ni e dhoot!”[15] To jogo nokwere kawacho niya, “Wiyi rach!” Ka nyakono nomedo ramo ni Petro ne ni e dhoot adier, negiwachone niya, “Mano nyaka bedi mana malaikane!”[16] To Petro nomedo dwongʼo dhoot, kendo kane giyawo dhoot mi ginene, to dhogi nomoko.[17] Petro notingʼo lwete malo mondo gilingʼ, eka nonyisogi yo mane Ruoth ogolego e od twech. Nowachonegi niya, “Nyisuru Jakobo gi jowete mamoko gima nosetimore.” Bangʼe noa kanyo modhi kamachielo.[18] Kinyne gokinyi kihondko maduongʼ nomako jolweny mane oket mondo orite e od twech. Negipenjore niya, “Angʼo ma dibed nosetimore ni Petro?”[19] Herode nogolo chik mondo omany Petro, to ne ok ginyal yude. Kuom mano, nonono jorit od twech mondo ginyise kuma Petro odhiye, eka nogolo chik mondo oneg joritogi. Kindeno Herode nodar Judea modhi odak Kaisaria kuom ndalo manok.

Tich Joote 9:1-14
[1] Kindeno Saulo ne pod siemo jopuonjre mag Ruoth, kochano mar negogi. Nodhi ir jadolo maduongʼ[2] mokwaye barupe mane nyalo miye teko mar donjo e sinagoke man Damaski, mondo ka oyudo joma luwo Yor Kristo, bed ni gin chwo kata mon, to omakgi otergi Jerusalem kaka joma otwe.[3] Kane oyudo owuotho ka ochiegni chopo Damaski, nopo ka ler moa e polo omenye molwore.[4] Nogore piny, mi owinjo dwol moro kawachone niya, “Saulo, Saulo, isanda nangʼo?”[5] Saulo nopenjo niya, “In ngʼa, Ruoth?” Nodwoke niya, “An Yesu ma isando.[6] Koro aa malo idhi Damaski kendo ibiro nyisi gima nyaka itim.”[7] Jogo mane ni e wuoth gi Saulo nochungʼ kanyo ka dhogi omoko; nikech ne giwinjo dwol to ok gine ngʼato.[8] Saulo nochungʼ oa malo, to kane oyawo wengene, to ne ok onyal neno gimoro. Omiyo negimako bade kagitaye gitere Damaski.[9] Nobedo muofu kuom ndalo adek, kendo ne ok ochiemo kata madho gimoro.[10] Damaski kanyo ne nitie japuonjre moro miluongo ni Anania. Ruoth nowuoyo kode e fweny, kaluonge niya, “Anania!” Nodwoko niya, “Antie, Ruoth.”[11] Ruoth nowachone niya, “Wuogi idhi e od Judas, mantiere kama iluongo ni Yo Moriere Tir, mondo ipenjgi ngʼat moro ma ja-Tarso, miluongo ni Saulo nimar olemo kuno.[12] Noneno ngʼat moro miluongo ni Anania e fweny ka obiro kendo noyieyo lwete kuome mondo ochak onen.”[13] To Anania nodwoko niya, “Ruoth, asewinjo weche mangʼeny kuom ngʼatno, gi timbene maricho mosebedo kotimo ni jogi maler modak Jerusalem.[14] Kendo Damaski bende osebire ka jodolo madongo omiye teko mar mako ji duto maluongo nyingi.”

Galatia 1:13
Nyaka bed ni usewinjo kaka ne achal kane pod aluwo kit lemo mar jo-Yahudi, kaka ne asando kanisa mar Nyasaye gi gero mokalo apima, kendo ne atemo mondo atieke chuth.

Fweny 2:8-10
[8] “Ndik ne malaika morito kanisa man Smurna kama: Magi e weche mag Jal Mokwongo kendo Mogik, Jal mane otho kendo ochier.[9] Angʼeyo chandruokni kod dhierni to kata kamano in jamoko. Bende angʼeyo ayany ma joma wuondore ni jo-Yahudi yanyigo to gin mana joma lamo Satan.[10] Kik iluor kuom sand ma ibiro yudo machiegni. Adier, anyisou ni Jachien biro tweyo jomoko kuomu e od twech mondo otemugo kendo ubiro yudo sandruok kuom ndalo apar. Bed ja-adiera nyaka kar tho mi anamiyi osimbo mar ngima.

Tich Joote 26:9-11
[9] “Kata mana an awuon naketo chunya mar timo duto manyalo mondo akwed nying Yesu ja-Nazareth.[10] Chutho, mano e gima natimo Jerusalem, kuma nayudoe teko koa kuom jodolo madongo, mine atero jomaler mathoth e od twech; kendo kane inegogi, to nagoyo ombucha, ka ayie gi nekgi.[11] Kuom kinde mangʼeny ne adhi e sinagogi ka sinagogi mondo akawgi akumgi, kendo natemo chunogi mondo giyany Nyasaye. Nikech chunya ne rach kodgi ni nyaka atiekgi, ne adhi nyaka e mier ma oko mondo asandgi.

1 Korintho 4:12
Watiyo matek gi lwetewa. Ka ikwongʼowa, to wagwedho joma kwongʼowa; kisandowa, to wayie isandowa asanda;

Tich Joote 12:1
E kindeno ruoth Herode nomako jo-Kristo moko, kendo nochano mar negogi.

Filipi 3:6
kuom timo kinda, naketo chunya mar sando kanisa, kuom rito chik ne an ngʼama ler, maonge ketho.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc