A A A A A

Church: [Worship]

2 Weche mag Ndalo 16:23-31
[23] Negipuonjo e piny Juda duto ka gitingʼo Kitap Chik mar Jehova Nyasaye ka gilworore e miech Juda duto kendo ka gipuonjo ji.[24] Luoro mar Jehova Nyasaye nomako pinyruodhi mag pinje molworo Juda, omiyo ne ok gitugo lweny kod Jehoshafat.[25] Jo-Filistia nokelone Jehoshafat mich mopogore opogore to gi fedha; to jo-Arabu nokelone jamni madirom imbe alufu abiriyo gi mia abiriyo kod diek alufu abiriyo gi mia abiriyo.[26] Jehoshafat nomedo bedo gi teko kendo nogero mier mochiel gohinga motegno kod mier mag keno e Juda.[27] Kendo nokano gik moko mangʼeny e miech Juda. Noketo e Jerusalem jolweny man kod lony mangʼeny e lweny.[28] Ma e kaka nondikgi kaluwore gi anywolagi: Koa kuom jo-Juda jotend migepe mag jolweny alufu achiel (1,000) ne en Adna mane otelo ne jolweny maroteke alufu mia adek (300,000);[29] maluwe ne en Jehohanan mane jatend jolweny alufu mia ariyo gi piero aboro (280,000);[30] maluwe ne en Amasia wuod Zikri mane ochiwore kende owuon ne tij Jehova Nyasaye kendo notelo ne ji alufu mia ariyo (200,000).[31] Koa e dhood Benjamin ne gin Eliada, jalweny mathuon ka en gi ji alufu mia ariyo (200,000) motingʼo atungʼ kod okumbni;

Daniel 2:20
kowacho niya: Nying Nyasaye mondo opaki mochwere manyaka chiengʼ; nikech rieko kod teko gin mage.

Rapar mar Chik 10:21
En ema nyaka umiye pak, nimar en Nyasachu ma osetimo timbe madongo kendo malich ma useneno gi wengeu.

Jeremia 20:13
Werne Jehova Nyasaye! Pak Jehova Nyasaye! Oreso ngima joma nigidwaro, e lwet joma timbegi mono.

Zaburi 75:1
Kuom jatend wer. E dwol mar “Kik iketh gik moko.” Zaburi mar Asaf. Wer. Wagoyoni erokamano, yaye Nyasaye, wagoyoni erokamano nimar Nyingi ni machiegni, kendo ji lando timbeni miwuoro.

Wuok 20:2-6
[2] “An e Jehova Nyasaye ma Nyasachu mane ogolou e piny Misri, ka uwuok e piny mane unie wasumbini.[3] “Kik ubed gi nyiseche mamoko e nyima.[4] Kik ulos nyasaye milamo maket gi kido moro amora e polo malo kata e piny mwalo, kata e bwo pi.[5] Kik ukulrunegi piny; bende kik ulamgi; nimar An, Jehova Nyasaye ma Nyasachu, An Nyasaye ma janyiego, kendo akumo nyithindo nikech richo mar wuonegi chakre tiengʼ mar adek nyaka tiengʼ mar angʼwen mar jogo mamon koda,[6] to anyiso hera ni tienge gana gi gana mar jogo mohera kendo morito chikena.

Johana 4:21-24
[21] Yesu nodwoke niya, “Nyarwa, yie koda; ndalo biro ma ok unulam Wuoro ewi godni kata ei Jerusalem.[22] Un jo-Samaria ulamo gima ukia, nimar warruok aa kuom jo-Yahudi.[23] Kata kamano kinde biro, kendo osechopo, ma joma lemo gadier nolam Wuoro e yo ma Roho dwaro kendo gadiera, joma lamo kamano ema Wuoro dwaro.[24] Nyasaye en Roho, omiyo joma lame nyaka lame e yo ma Roho dwaro kendo gadiera.”

Zaburi 99:1-9
[1] Jehova Nyasaye e Ruoth, ogendini mondo okirni; obet e kom lochne e kind kerubi, piny mondo oyiengni.[2] Jehova Nyasaye duongʼ miwuoro e Sayun; otingʼe malo moyombo ogendini duto.[3] Owinjore gipak nyingi maduongʼ kendo miwuoro, nyinge ler.[4] Ruoth nyalo, ohero bura makare, isechungo adiera; isetimo ne joka Jakobo gima adier kendo makare.[5] Dhialuru Jehova Nyasaye ma Nyasachwa kendo lameuru, e tiend kome mobetie nikech oler.[6] Musa gi Harun ne gin jodolo mage e dier jodolo mamoko, Samuel ne en achiel kuom joma ne luongo nyinge; negiluongo Jehova Nyasaye kendo nodwokogi.[7] Ne owuoyo kodgi e siro mar bor polo; negirito chikene gi buche mane omiyogi.[8] Yaye Jehova Nyasaye ma Nyasachwa, ne idwokogi; ne in Nyasaye maweyo richo ne jo-Israel, kata obedo ni ne ikumo timbegi mobam.[9] Tingʼuru nying Jehova Nyasaye ma Nyasachwa kendo lamuru e gode maler, nimar Jehova Nyasaye ma Nyasachwa ler.

Rapar mar Chik 29:18
Neuru ni onge dichwo kata dhako, anywola kata dhoot moro e dieru kawuono ma chunye lokore weyo Jehova Nyasaye ma Nyasachwa kadhi lamo nyiseche mag jopinjego; bende neuru ni onge yath manyago olemo makech mar richo.

Rumi 12:1-2
[1] Emomiyo, jowetena, ajiwou kuom ngʼwono mar Nyasaye, mondo uchiw ringreu kaka misango mangima maler kendo ma Nyasaye morgo, nikech mano e yor lemo makare.[2] Kik koro ulu kit ngima pinyni, to lokreuru ka parou doko manyien pile, eka unubed gi nyalo mar pimo kendo ngʼeyo dwach Nyasaye, ma en dwache maber, mowinjore kendo malongʼo chuth.

1 Samuel 15:22
Samuel nodwoke niya, “Iparo ni Jehova Nyasaye mor gi chiwo kod misengini miwangʼo pep moloyo winjo dwonde? Winjo wach ber moloyo chiwo misango kendo chiko it ber moloyo boche imbe,

Fweny 4:8-11
[8] Moro ka moro kuom gik mangimago ne nigi bwombe auchiel kendo ne gin gi wenge mathoth molworo dendgi nyaka e bwo bwombegi. Odiechiengʼ gi otieno duto negisiko kagiwacho niya, “ ‘Mano kaka Ruoth Nyasaye Maratego Ler! Oler adier! Yaye Mano kaka oler.’ En e Jal mane nitie, kendo Jal mantie, kendo Jal mabiro betie.”[9] E seche duto ka gik mangimago nedwoko erokamano ka gipako kendo puoyo Jal mane obedo e kom duongʼ kendo mangima nyaka chiengʼ;[10] to jodongo piero ariyo gangʼwen-go ne podho e nyim ngʼat mobet e kom duongʼ ka gilamo Jal Mantie nyaka chiengʼ. Negibolo osimbegi e nyim kom duongʼ kagiwacho niya:[11] “Yaye Ruodhwa kendo Nyasachwa, iwinjori yudo duongʼ gi pak kod teko, nimar nichweyo gik moko duto, kendo kuom dwaroni ne ochwegi, kendo gibedo mangima.”

Isaya 29:13
Ruoth Nyasaye wacho niya: Jogi sudo ira mana gi weche manie dhogi kendo gipaka mana gi dhogi kende, to chunygi bor koda. Yo ma gilamago gin mana chike mipuonjo gi dhano.

Zaburi 29:1-11
[1] Zaburi mar Daudi. Chiwneuru Jehova Nyasaye, yaye un malaike, chiwneuru Jehova Nyasaye duongʼ kod teko.[2] Chiwneuru Jehova Nyasaye duongʼ mowinjore gi nyinge; lamuru Jehova Nyasaye e dier lerne maduongʼ.[3] Dwond Jehova Nyasaye mor ewi pige; Nyasaye mar duongʼ mor ka polo, Jehova Nyasaye mor ewi pige madongo.[4] Dwond Jehova Nyasaye nigi teko, dwond Jehova Nyasaye nigi duongʼ.[5] Dwond Jehova Nyasaye muko yiende mag sida, Jehova Nyasaye turo yiende sida mag Lebanon matindo tindo.[6] Omiyo Lebanon chikore ka nyaroya, Sirion lengʼore ka jowi ma pod tin.[7] Dwond Jehova Nyasaye mor, omor ka mil polo.[8] Dwond Jehova Nyasaye yiengo piny motimo ongoro; Jehova Nyasaye yiengo ongoro mar Kadesh.[9] Dwond Jehova Nyasaye ma dolo yiend bungu miyo mwanda nywol kendo omiyo yiend bungu dongʼ kolwerore. Ji duto kok ei hekalu mare kagiwacho niya, “Duongʼ odog ni Jehova Nyasaye!”[10] Jehova Nyasaye obet e kom loch mare ewi ataro; Jehova Nyasaye obet e kom loch kaka Ruoth nyaka chiengʼ.[11] Jehova Nyasaye miyo joge teko; Jehova Nyasaye gwedho joge gi kwe.

Hibrania 12:28-29
[28] Emomiyo wagouru erokamano ne Nyasaye nikech wasenwangʼo pinyruoth manyien ma ok nyal yiengni. Chunywa mondo omi Nyasaye duongʼ kod luor, kendo walame e yo modwaro, ka wapongʼ gi kibaji,[29] nikech “Nyasachwa en mach matieko gik mowangʼo chuth.”

Nehemia 9:5-6
[5] To jo-Lawi kaka, Jeshua, Kadmiel, Bani, Hashabneya, Sherebia, Hodia, Shebania kod Pethahia nowacho niya, “Chungʼuru malo mondo upak Jehova Nyasaye ma Nyasachu mantiere mochwere manyaka chiengʼ.” “Ogwedh nyingi man-gi duongʼ, kendo mad tingʼe malo moloyo gweth kod pak duto.[6] In kende e Jehova Nyasaye. Ne ichweyo polo nyaka polo man malo mogik, to gi gik moko duto manie iye, gi piny to gi gik moko duto man kuome, nembe kod gik moko duto manie igi. Ichiwo ngima ne gik moko duto, kendo jopolo pakoi.

Zaburi 86:9-10
[9] Ogendini duto michweyo biro lami kapodho e nyimi, yaye Ruoth Nyasaye; bende gibiro miyo nyingi duongʼ.[10] Nimar iduongʼ kendo itimo timbe miwuoro; in e Nyasaye kende.

2 Ruodhi 17:38-39
[38] Kik wiu owil gi singruok mane atimo kodu bende kik ulam nyiseche mamoko.[39] To onego ulam Jehova Nyasaye ma Nyasachu, en ema obiro resou e lwet wasiku duto.”

Zaburi 100:1-5
[1] Zaburi mar goyo erokamano. Gouru koko gi mor ne Jehova Nyasaye, un piny duto.[2] Lamuru Jehova Nyasaye ka umor; biuru e nyime kuwero wende mamor.[3] Ngʼeuru ni Jehova Nyasaye en Nyasaye. En ema nochweyowa, kendo wan mage; wan joge, kendo wan rombene mokwayo.[4] Donjuru e rangeyene kugoyo erokamano bende biuru e laru mare kupake. Goneuru erokamano kendo pakuru nyinge.[5] Nimar Jehova Nyasaye ber kendo herane osiko nyaka chiengʼ; adierane ochwere e tienge duto.

Daniel 3:16-18
[16] Shadrak, Meshak kod Abednego nodwoko ruoth niya, “Yaye Nebukadneza, onge tiende mondo wapwore e nyimi kuom wachni.[17] Ka dipo odirwa ei mach makakni, to Nyasaye mwatiyone nigi teko mar resowa, kendo obiro resowa kogolowa e lweti, yaye ruoth.[18] To kata ka dipo ni ok otimo kamano, to wadwaro ni mondo ingʼe, yaye ruoth, ni ok wabi tiyone nyisecheni kata lamo kido mar dhahabu misechungo.”

Fweny 14:7
Nokok gi dwol maduongʼ kowacho niya, “Luoruru Nyasaye kendo miyeuru duongʼ, nikech sa ma ongʼadoe bura osechopo! Lamuru Jal mane ochweyo polo gi piny kaachiel gi nam kod sokni mag pi.”

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc