English
A A A A A

Church: [Speaking in Languages]

1 Korintho 1:5
Nimar kuome usebedo momew e yore duto kuom weche ma uwacho kod ngʼeyo ma un-go,

Tich Joote 2:4
Giduto kar rombgi negipongʼ gi Roho Maler, mi gichako wuoyo gi dhok mayoreyore kaka Roho nomiyogi teko mar wuoyo.

Tich Joote 19:6
Kane Paulo oketo lwete kuomgi, Roho Maler nolor kuomgi, mine giwuoyo gi dhok mayoreyore kendo ne gikoro wach.

Galatia 5:22
To gik ma Roho nyago gin hera, mor, kwe, horuok, ngʼwono, ber, bedo ja-adiera,

Mariko 16:17
To ranyisigi noluw joma oyie: E nyinga giniriemb jochiende; giniwuo gi dhok manyien;

1 Korintho 14:2
Nikech ngʼat ma wuoyo gi dhok mayoreyore ok wuo gi ji, to owuoyo gi Nyasaye, nikech onge ngʼama winjo tiend gima owacho. Owacho weche mopondo modhiero ngʼeyo gi teko mar Roho.

1 Korintho 14:23
Omiyo ka kanisa ochokore kaachiel, to ji duto wuoyo gi dhok mayoreyore, to ka nitie jomoko ma ok winj dhogino, kata ka joma ok oyie moko odonjo e chokruogno, donge digiwach ni wiu okethore?

1 Korintho 14:27-28
[27] Ka nitie joma wuoyo gi dhok mayoreyore, to ji ariyo kata adek ka ngʼeny kende ema mondo owuo, to mana e yo mochanore maber, ka moro ka moro wuoyo bangʼ wadgi, kendo ngʼato nyaka lok tiend weche ma giwachogo.[28] To kaonge ngʼato manyalo loko tiend wechego, to ngʼat ma wuoyo gi dhok mayoreyore mondo olingʼ e kanisa, to owuo mana e chunye owuon kende gi Nyasaye.

1 Korintho 12:8-11
[8] Ngʼat moro Roho omiyo nyalo mar wuoyo gi rieko, ngʼat machielo Rohono omiyo tiend ngʼeyo weche matut.[9] Ngʼato Rohono miyo yie, to ngʼat machielo omiyo mich mar chango ji;[10] ngʼat moro omiyo teko mar timo honni, moro omiyo teko mar hulo weche moa kuom Nyasaye, moro omiyo rieko mar fwenyo ma lingʼ-lingʼ mag chunje mopogore opogore, moro omiyo nyalo mar wuoyo gi dhok mayore, eka ngʼat moro to omiyo mich mar loko dhok mayoreyore.[11] Magi duto gin tich mar Roho achiel machalre, kendo ochiwogi ni ngʼato ka ngʼato kaka ohero.

1 Korintho 13:1-13
[1] Kata bed ni awuoyo gi dhok mopogore opogore mag dhano kod mag malaike, to aonge gihera, to achalo mana ongengʼo maywak kata olangʼ migoyo.[2] Ka an gi mich mar koro wach, kendo ka angʼeyo tiend weche matek duto modhiero ji ngʼeyo, kendo an gi rieko duto, kata ka an gi yie maduongʼ manyalo golo gode kuonde ma gintie, to ka aonge gihera; to ok an gimoro.[3] Kata bed ni achiwo giga duto ma an-go ne jodhier, mi achiw ringra mondo owangʼ, to ka aonge gihera, to onge ohala mayudo.[4] Hera timo kinda, kendo ongʼwon, oonge nyiego, ok osungre, bende ok opakre.[5] Wiye ok tek, ok odwar mare kende, iye ok wangʼ piyo kendo ok omak sadha.[6] Hera ok mor gi gik maricho, to omor gi adiera.[7] Hera umo weche duto, osiko oyie ayieya, osiko ogeno agena, kendo osiko odhil adhila.[8] Hera ok rum. To kama nitiere weche mikoro, weche mikoro norum; kama nitiere wuoyo gi dhok mayoreyore, dhok mayoreyore norum; kama nitiere ngʼeyo; ngʼeyo bende nokadhi.[9] E thuoloni weche mwangʼeyo tin, to bende wakoro bath wach, ma mago mabiro chopo kare tin,[10] to ka weche duto nochop kare, to mago morem nogiki.[11] Kane an nyathi, ne awuoyo ka nyathi, ne aparo ka nyathi, kendo naneno ka nyathi, to koro kaka an ngʼama osebedo maduongʼ, yore mag nyithindo aseweyo chien.[12] Gima waneno sani chal mana gi kido matip-tip mineno e rangʼi, to chiengʼno wananene wangʼ gi wangʼ. Gima angʼeyo sani en mana bath adiera, to chiengʼno anangʼe Nyasaye malongʼo chuth, mana kaka en bende ongʼeya.[13] To nitie gik moko adek mosiko, ma gin: yie, geno, kod hera, to maduongʼ moloyo kuomgi en hera.

1 Korintho 14:1-40
[1] Luwuru hera, kendo dwaruru mondo ubed gi mich mag chuny, to moloyo beduru johul wach.[2] Nikech ngʼat ma wuoyo gi dhok mayoreyore ok wuo gi ji, to owuoyo gi Nyasaye, nikech onge ngʼama winjo tiend gima owacho. Owacho weche mopondo modhiero ngʼeyo gi teko mar Roho.[3] To ngʼat ma hulo wach, wuoyo gi ji mondo ogergi, ojiwgi kendo oduog chunygi.[4] Ngʼat ma wuoyo gi dhok mayoreyore gerore kende owuon, to ngʼat ma hulo wach moa kuom Nyasaye gero kanisa.[5] Daher mondo uwuo gi dhok mayoreyore uduto, to moloyo mano, ni mondo uhul wach. Ngʼat ma hulo wach duongʼ moloyo ngʼat ma wuoyo gi dhok mayoreyore makmana ka nitie ngʼat manyalo loko tiend wach modhumono, mondo kanisni duto oyud konyruok.[6] Koro, jowetena, uparo ni ka abiro iru mi awuoyonu gi dhok mayoreyore, en konyruok mane ma duyudi, ka ok akelonu fweny moro kata ngʼeyo, kata wach mihulo kata puonj?[7] Kata mana gik maonge ngima kuomgi, kaka asili, kata nyatiti, to dingʼe ywakgi nadi ka ok ipogo dwondgi?[8] To bende, ka turumbete ok ogo gi dwol mongʼere, ngʼama diikre ni lweny?[9] Chal kamano kuomu un bende. Ka ok ukonyoru gi weche maliw ma ji duto winjo, to ngʼama biro ngʼeyo tiend gima uwacho? Wecheu biro lal nono mana ka yamo![10] Ongʼere ni nitiere dhok mopogore opogore e piny, to onge kata achiel kuomgi maonge gi tiendgi.[11] To ka ok apogo dwond ngʼato, to achalone jamwa, kendo en bende ochalona jamwa.[12] Emomiyo un bende kaka udwaro mondo ubed gi mich mag Roho, temuru matek moloyo mondo unwangʼ mich mago magero kanisa.[13] Kuom mano, ngʼat ma wuoyo gi dhok moro amora ma ji kia, olem mondo obed gi nyalo mar loko tiend gik mowacho.[14] Nikech ka alamo gi dhok mayoreyore, to chunya ema alamogo, to pacha ok ti.[15] To koro kara atim angʼo? Abiro lamo gi chunya, to bende abiro lamo gi pacha, abiro wer gi chunya, to bende abiro wer gi pacha.[16] Ka upako Nyasaye gi chunyu, to ere kaka ngʼato manie dieru ma ok winji dhougo digo niya, “Amin” bangʼ erokamano mugoyo, ka okia gima uwacho?[17] Nyalo bet ni igoyo erokamano maber chuth, to ngʼat machielo ok gerre.[18] Adwokone Nyasaye erokamano nikech awuoyo gi dhok mayoreyore moloyo un duto,[19] to ka an e kind kanisa, to daher wacho weche kata abich kende gi dhok ma ji duto winjo mondo apuonj moloyo weche alufu apar gi dhok mayoreyore ma ji ok winji.[20] Jowetena, kik ubed nyithindo e pachu, to chaluru nyithindo mayom mana kuom gima rach kende, to e pachu beduru jomadongo.[21] Ondiki e kitap chik niya, “Anakonyra gi joma wacho dhok mayoreyore kendo gi dho joma welo, abiro wuoyo gi jogi to kata kamano ok giniwinja, Jehova Nyasaye ema wacho kamano.”[22] Kuom mano, mich mar wuoyo gi dhok mayoreyore en ranyisi miywayogo joma pok oyie, to ok joma oseyie. Mich mar hulo wach to en mar joma oseyie ok joma pok oyie.[23] Omiyo ka kanisa ochokore kaachiel, to ji duto wuoyo gi dhok mayoreyore, to ka nitie jomoko ma ok winj dhogino, kata ka joma ok oyie moko odonjo e chokruogno, donge digiwach ni wiu okethore?[24] To ka ngʼat ma ok oyie, kata ngʼat moro ma ok winj tiend gik miwacho odonjo e chokruoku, to oyudo ka ji duto hulo wach, weche mowinjo nyalo loye gi bura, mi olokre,[25] kendo paro malingʼ-lingʼ mopondo e chunye elore e lela, mi opodh auma kolamo Nyasaye, kowacho niya, “Adier, Nyasaye ni kodu!”[26] Jowetena, koro wanyalo wacho angʼo? Ka un e chokruok mar lemo, to yudore ni ngʼat moro nigi wer, to ngʼat machielo nigi puonj, to moro nigi fweny, to machielo dwaro wuoyo gi dhok mayoreyore kata loko tiend wach miwachono. To gigi duto nyaka tim e yo mochanore magero kanisa.[27] Ka nitie joma wuoyo gi dhok mayoreyore, to ji ariyo kata adek ka ngʼeny kende ema mondo owuo, to mana e yo mochanore maber, ka moro ka moro wuoyo bangʼ wadgi, kendo ngʼato nyaka lok tiend weche ma giwachogo.[28] To kaonge ngʼato manyalo loko tiend wechego, to ngʼat ma wuoyo gi dhok mayoreyore mondo olingʼ e kanisa, to owuo mana e chunye owuon kende gi Nyasaye.[29] Joma hulo wach kik bed mokalo ji ariyo kata adek, kendo ka giwuoyo, to ji mamoko onon mos ka bende weche magiwacho owinjore.[30] To ka ngʼato moro manie chokruokno omi wach moro mopondo mondo owachi, ngʼat mane oyudo dhi nyime gi wuoyo nyaka lingʼ mondi, eka owuo.[31] Nikech un duto unyalo hulo wach, ka ngʼato ka ngʼato koro bangʼ nyawadgi, mondo ji duto oyud puonj kod jip.[32] Roho mar janabi niginyalo mar gengʼo wach ma odwaro wacho,[33] nikech Nyasaye ok en Nyasach koko, to en Nyasach kwe. To mana kaka timore ei kanisa mar jomaler,[34] jomamon onego olingʼ e kanisa. Ok oyienigi wuoyo, nyaka giwinj puonj mana ka gilingʼ kaka chik wacho.[35] Ka gidwaro mondo olernigi tiend wach moro, to gipenj chwogi giwegi dala, nikech en wichkuot ka dhako wuoyo e kanisa.[36] Koro kuparo ni un ema ne wach Nyasaye ochakore kuomu? Koso ugalo ni un kendu ema wach osechoponu?[37] Ka ngʼato okawore ni en jahul wach kata ni en gi mich mar Roho, to nyaka oyie ni wach mandikonuni en chik Ruoth.[38] Ka ngʼato ok orwako puonjnani, to en bende ok norwake.[39] Kuom mano, jowetena, gomburu bedo johul wach, to kik utam ji wuoyo gi dhok mayoreyore.[40] Timuru gik moko duto e yo mowinjore kendo mochanore.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc