English
A A A A A

Church: [Attending Church]

Hibrania 10:24-25
[24] Ngʼato ka ngʼato mondo opar kaka dojiw nyawadgi omed bedo gihera kod timbe mabeyo.[25] Kik wawe mak wachokore kaachiel, kaka jomoko oseweyo timo, to wajiwreuru ngʼato gi ngʼato, kendo umed timo kamano to moloyo ka uneno ka Chiengʼ Ruoth medo sudo machiegni.

Mathayo 18:20
Nimar kama ji ariyo kata adek ochokoree e nyinga to an kodgi kanyo.”

Kolosai 3:16
Wach Kristo mondo odagi e chunyu gi nyak duto mokelo, kupuonjoru kendo usiemoru ngʼato gi ngʼato gi rieko duto, kendo kupako Nyasaye gi wende zaburi kwero wende kitabu kod wende chuny ka ugoyo ni Nyasaye erokamano e chunyu.

Efeso 4:11-13
[11] En bende ema nochiwo mich ni ji koyiero jomoko mondo obedi joote, to jomoko jonabi, to moko joland Injili, to jomoko jokwath gi jopuonj,[12] mondo gitieg jo-Nyasaye duto obed molony kuom tiyo tich Kristo, eka ringre Kristo ogerre,[13] nyaka chop wan duto wabed achiel e yie mawan-go kuom Wuod Nyasaye kendo wamed ngʼeye chutho. Kamano otimore eka wanabed joma otegno chutho, kendo wanachop e rangʼiny mogik kuom Kristo.

Tich Joote 2:42
Joma oyie kuom Kristo noketo chunygi kuom puonj joote, kendo kuom lalruok, gi ngʼingo makati kod lamo.

Rumi 10:17
Kuom mano, yie aa kuom wach miwinjo, kendo wach miwinjono en wach Kristo.

Mathayo 16:18
Kendo anyisi ni in Petro, kendo e lwandani ema abiro gere kanisana, kendo dhorangeye mag Gehena (tiende ni teko mar tho) ok noloye ngangʼ.

Tich Joote 9:31-32
[31] Bangʼ lokruok Saulo, kanisa man Judea gi Galili kod Samaria nobedo gi kwe maonge luoro. Roho Maler nokonyogi, mi gibedo motegno kendo kwan joma oyie kuom Kristo nomedore pile. Joma oyie kuom Kristo nodak koluoro Ruoth Nyasaye.[32] Kane Petro wuotho ei piny koni gi koni, nodhi limo jomaler mane odak Lida.

Mathayo 6:33
To mokwongo, dwaruru pinyruoth Nyasaye kod timne makare eka gigi duto bende nomiu kaachiel gi mago.

Jakobo 1:22
To kik uchik mana itu ni winjo wach kende, nono to uwuondoru kendu uwegi to timuru mana gima Muma puonjo.

2 Timotheo 4:2
Yal Wach kendo ikri mar timo mano kinde duto, kata ka piny rach kata ka piny ber, kirieyo ji, kikwero ji, kendo kijiwo ji gi kinda duto, kendo kipuonjo ji tiend wechegi adimba.

Mathayo 28:19-20
[19] Kuom mano, dhiuru ulos jopuonjre e ogendini duto, kubatisogi e nying Wuoro gi Wuowi kod Roho Maler,[20] kendo kupuonjogi mondo gitim gik moko duto ma asechikou. To awachonu adier ni an kodu ndalo duto, nyaka giko mar ndalo.”

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc