English
A A A A A

Bad Character: [Jealousy]

1 Korintho 3:3
Donge pod un mana jopiny ka nyiego kod dhawo ni e kindu? Donge mano nyiso ni un jopiny kendo utimo timbe machalre gi timbe mag dhano?

1 Korintho 10:13
Onge tem museneno mopogore gi ma ji duto neno. Nyasaye rito singruokne, ok obi yie mondo otemu mohingo tekreu. To e sa ma itemoueno, obiro miyou yo munyalo tonygo mondo ubed gi teko mar timo sinani.

1 Korintho 13:4
Hera timo kinda, kendo ongʼwon, oonge nyiego, ok osungre, bende ok opakre.

Eklesiastes 4:4
Kendo ne aneno ni tich matek duto kod ohala ma ngʼato yudo kuom tije timore mana nikech nyiego ma ngʼato nigo mar loyo nyawadgi. Ma bende onge tiende, ochalo gi lawo bangʼ yamo.

Jakobo 4:11
Owetena, kik uketh nying joweteu. Ngʼato angʼata ma wuoyo marach kuom nyawadgi kata mangʼado ni nyawadgi bura nyaka ngʼe ni Chik ema owuoyo kuome marach kendo ongʼadone bura. To ngʼat mangʼado ni Chik bura ok orito Chik nikech osedoko ngʼama ngʼadone bura.

Ngeche 14:30
Chuny man-gi kwe kelo ngima ni ringruok, to nyiego towo choke.

Ngeche 27:4
Mirima kwiny to gero pek moloyo, to en ngʼa manyalo chomore gi nyiego?

Zaburi 143:8-9
[8] Mi mondo okinyi oromna gi herani ma ok rem, nimar aketo genona kuomi. Nyisa yo monego alu nimar aketo chunya duto kuomi.[9] Resa e lwet wasika, yaye Jehova Nyasaye, nimar in e jaritna.

Rumi 12:21
Kik uyie richo lou, to louru richo gi tim maber.

Jakobo 4:2-3
[2] Udwaro ni ubed gi gik moko, to ok uyudgi. Uneko kendo ugombo gige ji, to ok unyal yudo gik mudwarogo. Udhawo kendo ugoru e kindu ngʼato gi ngʼato. Ok uyud gik mudwaro nikech ok ukwa Nyasaye.[3] To kata ka ukwayo Nyasaye, to ok uyud gik mukwayo nikech ukwayo gi paro maricho mondo utimgo dwarou uwegi.

Galatia 5:22-23
[22] To gik ma Roho nyago gin hera, mor, kwe, horuok, ngʼwono, ber, bedo ja-adiera,[23] dimbruok kod ritruok. Onge chik moro amora makwedo gik ma kamago.

1 Petro 2:9
Un to un jogo moyier. Un jodolo ma joka Ruoth kendo un oganda maler mar Nyasaye mane oyiero mondo ohul tijene miwuoro, kane oluongou mi ua e mudho kendo udonjo e lerne miwuoro.

1 Korintho 1:27-29
[27] To Nyasaye noyiero gima ofuwo mag piny mondo okuodgo wi joma riek. Nyasaye noyiero bende gik manyap mag piny mondo okuodgo wi joma rateke.[28] Nyasaye noyiero gik ma piny ochayo kendo manono mondo otiekgo gik ma jopiny kwano ni lich.[29] Notimo kamano mondo kik ngʼato osungre e nyime.

Filipi 2:3
Kik utim gimoro amora mondo upiem gi ji kata mondo unyisru ne ji, to beduru joma obolore, ka kinde duto ukwano joma moko kaka joma beyo moloyou.

Zaburi 37:1-3
[1] Zaburi mar Daudi. Kik chunyi chandre nikech joma richo bende chunyi kik gomb gige joma timo gik maricho;[2] nikech gibiro ner mapiyo mana kaka lum ner; gibiro tho mi gilal nono mapiyo mana kaka yiende mangʼich.[3] Gen kuom Jehova Nyasaye kendo tim maber. Eka inidag e piny kendo inichiem gi mor e lek maber.

Jakobo 3:14-16
[14] To kapo ni upando nyiego mopongʼ gi mirima, gi gombo maricho mag chopo ichlit ma un-go e chunyu, to kik usungru kuom dwarou marichogo kukwedo adiera.[15] Rieko machal kamano ok oa e polo, to en mar piny kendo ok okony chuny dhano, en rieko jachien.[16] Nikech kama nyiego gi piem nitie e kama koko gi timbe maricho duto nitie.

Wer Mamit 8:6-7
[6] Para e chunyi kinde duto, kendo wiyi kik wil koda; nikech hera nigi teko mana ka tho, kendo nyiego ma hera nigo tut mana ka bur tho. Herano liel ka mach mabebni, kendo mana ka ligek mach maduongʼ.[7] Pige mathoth ok nyal nego hera; kendo kata aore maringo ok nyal ywere. Ka dipo ni ngʼato dichiw mwandu duto mag ode mondo oyud hera, to mano dibed fuwo maduongʼ.

Jakobo 4:7-8
[7] Omiyo bolreuru e bwo Loch Nyasaye. Kweduru Satan, eka noringu.[8] Suduru but Nyasaye, eka nosud butu. Luokuru lweteu, un jorichogi, kendo pwodhuru chunyu, un joma nigi paro ariyogi.

Galatia 5:14-15
[14] Nikech Chik duto ichopo kare mana gi chik achiel mawacho niya, “Her wadu kaka iherori iwuon.”[15] To ka ukaru kendo ukidhoru kendu mana ka ondiegi, to tangʼuru, nono to ubiro tiekoru.

Ngeche 6:34
Nimar nyiego mamako chwor dhakono nyalo kelo tho, omiyo ka ochulo kuor, to nobed maonge ngʼwono kata matin.

Kolosai १:११
Tekone maduongʼ biro miyo ubed motegno, mondo ubed joma odhil matimo kinda e yore duto, kendo

Ezekiel 16:42
Eka bangʼe mirimba biro rumo kendo nyiego mara mager biro weyi; chunya biro lendo kendo mirimba biro rumo.

1 Timotheo 3:10
Nyaka temgi mokwongo, to ka oyud ni onge wach moro marach kuomgi eka mondo yienegi bedo jokony.

Hibrania 10:36
Dwarore ni umed timo kinda kuom timo dwaro Nyasaye, eka unwangʼ gik mosesingore ni nomiu.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc