English
A A A A A

Bad Character: [Hypocrite]

1 Johana ๔:๒๐
Ka ngʼato wacho ni ohero Nyasaye to omon gi wadgi to en ja-miriambo; nikech ngʼama ok ohero wadgi, moseneno gi wangʼe, ok nyal hero Nyasaye mapok oneno.

1 Petro ๒:๑๖
Daguru ka joma ni thuolo, to kik uti gi thuolo ma un-go obed gima uumogo richou, daguru kaka jotich Nyasaye.

Galatia 6:3
To ka ngʼato okawore moketore e duongʼ ma oongego, to ngʼatno wuondore owuon.

Jeremia ๒๓:๑๑
Jehova Nyasaye wacho niya, “Jonabi kod jodolo ok oluoro Nyasaye; kata mana ei hekalu mara ayudoe timbegi maricho.”

Ayub 8:13
Mano e gima timore ne joma oweyo Nyasaye; kamano e kaka geno mar joma okia Nyasaye rumo.

Luka ๖:๔๖
“Angʼo momiyo uluonga ni, ‘Ruoth, Ruoth,’ to ok utim gima awacho?

Luka ๑๒:๒
Onge gimoro mopandi ma ok nofweny, kata malingʼ-lingʼ ma ok nongʼere.

Mariko ๗:๖
Nodwokogi niya, “Isaya ne ni kare kane okoro wach kuomu un joma wuondoregi; mana kaka ondiki ni, “ ‘Jogi paka mana gi dhogi kende, to chunygi bor koda.

Mathayo 6:1
“Beduru motangʼ mondo kik utim timbeu makare e nyim ji, mondo eka gineu. Kutimo kamano to ok ubi yudo pok moa kuom Wuonu manie polo.

Rumi ๑๐:๓
Nikech ne gikia ngima makare ma aa kuom Nyasaye, gisetemo keto margi giwegi, ka gidagi rwako yor Nyasaye moketogo ji kare.

Tito ๑:๑๖
Giwacho ni gingʼeyo Nyasaye to gikwedo Nyasaye nogo gi timbegi manono. Gin acheje ma wigi tek kendo ok ginyal timo gimoro amora maber.

Mathayo 23:27-28
[27] “Unune malit un jopuonj chik gi jo-Farisai mawuondoregi! Uchalo liete mowir marachar, manenore maber gi oko, to gie iyegi to gipongʼ gi choke joma otho kod gimoro amora mogak.[28] Kamano e kaka un bende unenoru ne ji ni un joma beyo gioko, to gie iu to upongʼ gi wuondruok kod timbe maricho.

Luka 20:46-47
[46] “Beduru motangʼ ni jopuonj chik. Gihero wuotho koni gi koni ka girwako lewni maboyo mayware piny kendo gihero ni omosgi e chirni kendo gihero bedo e kombe moyiedhi manie sinagoke kod kuonde ma imiyoe ji duongʼ e sewni.[47] Giyako ute mon ma chwogi otho kendo gilamo lamo moyware mondo ginyisrego ni ji kaka gilony e lamo. Joma kamagi ibiro kum malit moloyo.”

Jakobo ๑:๒๒-๒๓
[๒๒] To kik uchik mana itu ni winjo wach kende, nono to uwuondoru kendu uwegi to timuru mana gima Muma puonjo.[๒๓] Ngʼato angʼata mawinjo awinja wach to ok tim gima wach owacho, chalo gi ngʼama ngʼiyo lela wangʼe e rangʼi,

Mathayo 6:16-18
[16] “Ka utweyo chiemo to kik unen malich kaka joma wuondore timo, nimar gimieno wengegi mondo ginyis ni gitweyo chiemo. Awachonu adier ni giseyudo pokgi duto.[17] To in, kitweyo chiemo to ol mo e wiyi kendo luok wangʼi,[18] mondo kik obed gima ongʼere ne ji ni itweyo chiemo, to Wuonu ma ok ne kende ema ongʼe. Eka Wuonu maneno gima otim lingʼ-lingʼ nomiyi pokni.

Mathayo ๗:๒๑-๒๓
[๒๑] “Ji duto ma luonga ni, ‘Ruoth, Ruoth,’ ok nodonji e pinyruodh polo, to mana ngʼama timo dwaro mar Wuora manie polo ema nodonji.[๒๒] Ji mangʼeny nowachna e odiechiengno ni, ‘Ruoth, Ruoth, donge ne wakoro wach e nyingi, kendo e nyingi donge ema ne wariembogo jochiende kendo watimogo honni mangʼeny?’[๒๓] To ananyisgi e wangʼ-gi ni, ‘Akiau nyaka aa chakruok, ayeuru e nyima, un jorichogi!’

Mathayo 15:7-9
[7] Un joma wuondoregi! Isaya ne ni kare kane okoro wach kuomu kama:[8] “ ‘Jogi paka mana gi dhogi kende, to chunygi bor koda.[9] Gilama kayiem nono; to gik ma gipuonjo gin mana chike mag dhano.’ ”

Mathayo 6:1-4
[1] “Beduru motangʼ mondo kik utim timbeu makare e nyim ji, mondo eka gineu. Kutimo kamano to ok ubi yudo pok moa kuom Wuonu manie polo.[2] “Kuom mano kuchiwo kony ne joma ochando to kik uland gima utimo gi turumbete, kaka joma wuondore timo ei sinagoke kendo e yore manie kind mier, mondo ji omigi luor. Awachonu adier ni giseyudo pokgi duto.[3] To kichiwo kony ne joma ochando to kik iyie lweti ma koracham ongʼe gima lweti ma korachwich timo,[4] mondo chiwo mari obed malingʼ-lingʼ. Eka Wuonu maneno gima ochiw lingʼ-lingʼ nomiyi pokni.

2 Timotheo 3:1-5
[1] To ngʼe malongʼo ni kinde mag chandruok nobedie e ndalo giko.[2] Ji nobed koherore kendgi kendo kohero pesa. Ginibed josunga, jongʼayi, joma yanyo ji, joma ok winj jonywolgi, joma ok go erokamano, kendo joma ok ler,[3] jogi nobed joma onge hera kendo joma ok wene ji richogi, joma ketho nying ji; joma ok ritre, jo-mahundu, kendo joma ok ohero ber,[4] ginibed andhoke, joma mwomore, josunga, joma ohero mor moloyo Nyasaye,[5] gitimo gik manenore ni gin joma oluoro Nyasaye to ngimagi nyiso ni gionge gima luoro Nyasaye kelo. In to nyaka ipogri chuth gi joma kamago.

Rumi 2:1-5
[1] Omiyo in bende ok initony, in mingʼado bura ni ngʼat machielo, nikech gima ingʼadonego ngʼat machielo burano ema bura loyigo iwuon, nikech in mingʼado bura bende itimo gik machalre gi gima otimo.[2] To koro wangʼeyo ni buch Nyasaye ne joma timo gik ma kamago oluwore gi adiera.[3] To koro in dhano adhanani mingʼado bura ni joma timo gik ma in bende itimo, iparo ni Nyasaye biro ngʼado bura ni jogo to in to itony?[4] Koso ichayo ngʼwonone mogundho, ber mare kod horuokne? Donge ingʼeyo ni Nyasaye ngʼwononi mondo omiyi thuolo mar lokruok mondo iwe richo?[5] To kuom tamruok mari kod chunyi midagi loko, ikuno mirima mager, ne in iwuon ne odiechieng mirimb Nyasaye, ma buche makare noelie.

Jakobo 1:21-26
[21] Kuom mano, lonyuru oko kit kethruok gi richo duto, ma kindegi opongʼo piny kendo bolreuru kurwako wach mopidhi e chunyu, manyalo konyou.[22] To kik uchik mana itu ni winjo wach kende, nono to uwuondoru kendu uwegi to timuru mana gima Muma puonjo.[23] Ngʼato angʼata mawinjo awinja wach to ok tim gima wach owacho, chalo gi ngʼama ngʼiyo lela wangʼe e rangʼi,[24] to bangʼ kosengʼiyore maber to owuok odhi adhiya mi wiye wil gi kite gisano.[25] To ngʼat manono adimba Chik malongʼo mar Nyasaye mamiyo dhano bedo thuolo, komedo timo kamano kinde ka kinde, ma ok wiye owil gi gima osewinjo, to osiko otimo gima Chik owacho, ibiro gwedhe e gimoro amora motimo.[26] Ka ngʼato angʼata okawore ni en jalemo, to ok orito lewe motegno to owuondore kende, kendo lemone onge tiende.

Luka 6:37-42
[37] “Kik ungʼad ne ji bura, eka ok nongʼadnu bura. Kik uwuo kuom ngʼato marach, to ok bi wuo kuomu. Weuru ne ji richogi, to ibiro weyonu richou.[38] Chiwuru, to ibiro chiwonu. Ubiro yudo rapim maber, moiki kendo motiel mapongʼ thich, kendo oo oko. Nimar rapim mupimogo ema ibiro pimnugo un bende.”[39] Nogoyonegi ngeroni niya, “Ngʼat ma muofu bende nyalo telo ni ngʼama muofu machielo? Donge giduto ji ariyogo di gilingʼre ei bugo?[40] Japuonjre ok duongʼ moloyo japuonjne, to ngʼato ka ngʼato motiegi chuth biro bedo machal gi japuonjne.[41] “Angʼo momiyo ineno ngʼinjo mar buch yath manie wangʼ wadu to pilni maduongʼ mar yath manie wangʼi iwuon to ok idew?[42] Ere kaka diwach ne owadu ni; owadwa, yie mondo agolni ngʼinjo mar buch yath manie wangʼi, ka in iwuon ok inyal neno pilni maduongʼ mar yath manie wangʼi iwuon? In ngʼat mawuondoreni, mokwongo gol pilni maduongʼ mar yath manie wangʼi iwuon oko, eka ibiro neno maler mar golo ngʼinjo mar buch yath manie wangʼ wadu oko.

Mathayo 7:1-6
[1] “Kik ungʼad ne ji bura, ka ok kamano to un bende ibiro ngʼadnu bura.[2] Nimar kaka ungʼado ne ji mamoko bura e kaka ibiro ngʼadnu bura un bende, nimar rapim mupimogo ema ibiro pimnugo un bende.[3] “Angʼo momiyo ineno ngʼinjo mar buch yath manie wangʼ wadu to pilni maduongʼ mar yath manie wangʼi iwuon to ok idew?[4] Ere kaka diwach ne owadu ni, ‘Yie mondo agolni ngʼinjo mar buch yath manie wangʼi,’ ka in to pilni maduongʼ mar yath osiko ngolni e wangʼi iwuon?[5] In ngʼat mawuondoreni, mokwongo gol pilni maduongʼ mar yath manie wangʼi iwuon oko, eka ibiro neno maler mar golo ngʼinjo mar buch yath manie wangʼ wadu oko.[6] “Kik umi guogi gima ler; bende kik udir ne anguro kite magu ma nengogi tek. Kutimo kamano to ginyalo nyonogi piny e bwo tiendegi mi gilokre kodu kendo gikidhu matindo tindo.

1 Johana 2:1-6
[1] Nyithinda mahero, andikonu wechegi mondo kik utim richo. To ka ngʼato otimo richo, to wan gi Jabura machwakowa kendo kwayonwa Wuoro; Jali en Yesu Kristo, Ngʼat Makare.[2] En e misango magolo richowa, to ok marwa kende, to nyaka richo mar piny ngima.[3] Ka warito chike Nyasaye eka wabedo gi ratiro ni wangʼeye.[4] To ngʼat mawacho ni ongʼeye to ok tim gima odwaro en ja-miriambo kendo adiera onge e chunye.[5] To ka ngʼato orito chike Nyasaye to hera moherogo Nyasaye nenore kuome ratiro. To ma e kaka wanyalo bedo gi adiera ni wan ei Nyasaye:[6] Ngʼat mawacho ni en ei Nyasaye nyaka kit ngimane mapile chal gi mar Yesu.

Luka 16:10-15
[10] “Ngʼat minyalo geno gi gima tin, inyalo gene bende gi gik mangʼeny, to ngʼat ma ok ja-adiera gi gima tin bende ok nyal bedo ja-adiera gi gik mangʼeny.[11] Emomiyo ka ok usebedo jo-adiera e tiyo gi mwandu mar pinyni, en ngʼat mane mabiro genou gi mwandu madier?[12] To ka ok usebedo jo-adiera gi mwandu ngʼat machielo, en ngʼat mane madimiu mwandu ma maru uwegi?[13] “Onge jatich manyalo tiyo ne ruodhi ariyo. Nimar obiro chayo achiel to ohero machielo, kata obiro chiwore ne achiel to ochayo machielo. Ok inyal tiyo ne Nyasaye kendo ne pesa.”[14] Jo-Farisai mane ohero pesa nowinjo magi duto kendo neginyiero kagijaro Yesu.[15] Nowachonegi niya, “Un ema utimoru joma kare e wangʼ ji, to Nyasaye ongʼeyo chunyu. Gima okaw ni ber ahinya gi ji, kuom Nyasaye en gima kwero.

Jakobo 2:14-26
[14] Jowetena, ere konyruok ma ngʼato yudo ka owacho ni en gi yie to oonge gi tim? Bende yie machal kamano nyalo rese?[15] Wakaw ane kaka ranyisi ni owadwa kata nyaminwa kuom Kristo moro wuotho duk kendo oonge gi chiemo monyalo chamo.[16] Ka ngʼato achiel kuomu nyalo wachone niya, “Dhi gi kwe, Nyasaye mondo ogwedhi, kendo koyo kik chami, kendo ichiem maber,” to ok otimo gimoro mokonyo ngʼatni, to ere berne?[17] Mano e kaka yie bende chalo: ka oonge gi tim to en yie motho.[18] To ngʼato nyalo wacho niya, “In to in-gi yie, to an to an-gi tim.” Ngʼat ma wuoyo kamano mondo onyisa ane yie ma en-go maonge tim, mondo eka anyise yie ma an-go kuom timbe ma atimo.[19] Iyie ni nitiere Nyasaye achiel. Mano ber ahinya! To ngʼe ni kata mana jochiende bende yiegino miyo gitetni ka giluor.[20] In ngʼat mofuwoni idwaro mondo omed nyisi kaka yie maonge tim en gima nono?[21] Donge Ibrahim kwarwa ne Nyasaye okwano kaka ngʼama kare kuom gima notimo kane ochiwo wuode ma Isaka ewi kendo mar misango.[22] Inyalo neno kaka yie mane en-go kod timne ne tiyo kaachiel, mi yiene nobedo kare chuth kuom gima notimo.[23] Omiyo Ndiko nochopo kare, mawacho niya, “Ibrahim noyie kuom Nyasaye, kendo mano nomiyo Nyasaye okwane kaka ngʼama kare.” Kuom mano, Ibrahim ne iluongo ni osiep Nyasaye.[24] Koro nenore malongʼo ni ngʼato doko ngʼat makare kuom gima otimo, to ok kuom yie kende.[25] Kamano bende Rahab dhako mane jachode nokwan kaka ngʼama kare kuom gima notimo kane orwako jombetre kendo okonyogi tony gi yo machielo.[26] Mana kaka ringruok maonge muya otho, e kaka yie maonge tim bende otho.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc