English
A A A A A

Bad Character: [Fear]

Isaya 35:4
koneuru joma nigi chuny mool ni, “Beduru motegno kendo kik uluor; nimar Nyasachu biro biro, mondo ochul kuor ne wasiku, kaka owinjore kendo oresu.”

Johana 14:27
Aweyonu kwe; kwe mara ema amiyou. En kwe ma pinyni ok nyal miyou. Kik chunyu parre kendo kik ubed maluor.

Joshua 1:9
Par kaka asechiki. Bed motegno kendo gi chir. Kik iluor kendo kik chunyi nyosre; nikech an Jehova Nyasaye ma Nyasachi abiro bedo kodi kamoro amora midhiye.”

Mathayo 6:34
Kuom mano, kik uparru kuom kiny, nikech kiny noparre kuome owuon. Odiechiengʼ kodiechiengʼ nigi chandruokne morome.

Isaya 43:1
To koro ma e gima Jehova Nyasaye wacho, Nyasaye mane ochweyi, yaye Jakobo, Nyasaye mane ochweyi, yaye Israel: “Kik ibed maluor, nimar aseresi; kendo aseluongi gi nyingi ni in mara awuon.

Zaburi 23:4
Kata ka obedo ni awuotho e hoho mar tipo mar tho, to ok analuor gimoro marach, nimar in koda; ludhi gi odungani ema hoya.

Zaburi 34:4
Ne amanyo Jehova Nyasaye ka alamo, kendo nodwoka; ne oresa e luoro duto ma an-go.

Zaburi 94:19
Ka achiedh-nade nopongʼo chunya, to hochni noduogo mor e ngimana.

Rumi 8:38-39
[38] Nimar an gi ratiro chuth ni tho kata ngima, kata malaike, kata jochiende, gik matimore ndalogi kata mabiro timore, kata teko mag polo,[39] kata bor, kata tut, kata gima ochwe moro amora, ok nyal pogowa gihera mar Nyasaye mane ei Kristo Yesu Ruodhwa.

Zaburi 27:1
Zaburi mar Daudi. Jehova Nyasaye e lerna kendo e warruokna; en ngʼa ma daluor? Jehova Nyasaye e kama ngimana opondoe. En ngʼa ma dibwoga?

1 Petro 5:6-7
[6] Emomiyo beduru joma obolore e bwo bad Nyasaye man-gi teko eka enotingʼu malo e kinde mowinjore.[7] Keturu parruok duto ma un-go kuome nikech oparou.

Zaburi 118:6
Jehova Nyasaye ni koda, omiyo ok analuor. Ere gima dhano ditimna?

2 Timotheo 1:7
Nikech Nyasaye ne ok omiyowa chuny mar bedo ngoche, to nomiyowa chuny mar bedo gi teko, gihera kod ritruok.

Zaburi 115:11
Un joma omiyo Jehova Nyasaye luor, keturu genou kuome, En e konyruokgi kendo okumbagi.

Zaburi 103:17
Hera ma Jehova Nyasaye oherogo joma omiye luor, to osiko manyaka chiengʼ, kendo osiko otimo maber ne nyithind nyithindgi,

Zaburi 112:1
Pak ne Jehova Nyasaye! Ogwedh ngʼama oluoro Jehova Nyasaye, kendo marito chikene gi mor.

Rapar mar Chik 31:6
Beduru gi chir kendo motegno. Kik uluorgi kendo kik gimi chunyu nyosre, nimar Jehova Nyasaye ma Nyasachu biro dhi kodu; ok enoweu kata jwangʼou.”

1 Weche mag Ndalo 28:20
Bangʼe Daudi nowachone Solomon niya, “Bed motegno kendo gichir kendo tim tijni. Kik ibed maluor kendo kik chunyi nyosre nikech Jehova Nyasaye ma Nyasacha nobed kodi. Ok enojwangʼi bende ok noweyi nyaka itiek tije mag hekalu mar Jehova Nyasaye.”

Zaburi 56:3-4
[3] Ka luoro omaka to abiro geno kuomi.[4] Kuom Nyasaye ma apako wachne, in Nyasaye ema aketo genona kuomi omiyo ok abi bedo maluor. Dhano adhana to nyalo timona angʼo?

Isaya 41:10-13
[10] Omiyo kik ibed maluor, nimar an kodi; bende kik kibaji goyi, nimar an Nyasachi. Abiro miyi teko kendo abiro konyi; bende abiro siri gi bada ma korachwich mar loch.”[11] “Jogo duto mamon kodi wigi biro kuot ma dhier nono, adier jogo duto makwedi biro lal nono.[12] Ibiro manyo wasikigo to ok iniyudgi. Chutho jogo makedo kodi ok nobed gimoro kata matin.”[13] Nimar an Jehova Nyasaye ma Nyasachi mamako badi ma korachwich, omiyo awachoni niya, “Kik ibed maluor; abiro konyi.

Isaya 54:4
“Kik ibed maluor; nikech ok iniyud wichkuot. Kik ibed gi luoro mar yudo wichkuot; nikech ok nojari. Wiyi nowil gi wichkuot mane iyudo ka in nyako, kendo ok inichak ipar chandruok mane ineno kane ibedo dhako ma chwore otho.

Mathayo 10:28
Kik uluor jogo manego ringruok to ok nyal nego chuny. To ngʼama onego uluor en Jal manyalo tieko chuny kaachiel gi ringruok e gehena.

Rumi 8:15
Nimar ne ok uyudo Roho mamiyo udoko wasumbini mamiyo ubedo maluor kendo, to ne uyudo Roho maketou ubedo nyithind Nyasaye, momiyo uywakne Nyasaye kuluonge niya, “ Abba, Wuora!”

1 Korintho 16:13
Beduru motangʼ, kendo chunguru motegno e yie maru, bende beduru jochir kendo motegno.

Hibrania 13:5-6
[5] Kik ubed joma ohero pesa, to gik ma un-go mondo oromu, nikech Nyasaye wacho niya, “Ok anaweu kata jwangʼ ok anajwangʼu”[6] Omiyo wanyalo wacho gi chir niya, “Jehova Nyasaye e jakonyna omiyo ok analuor, ere gima dhano ditimna?”

1 Johana 4:18
Luoro onge e hera; hera mar adier riembo luoro oko nikech luoro ema kelo kum. Ngʼat man-gi luoro pok ochopo e hera mar adier.

1 Petro 3:13-14
[13] Ere ngʼama dihinyu ka uikoru mar timo gima ber?[14] To kata ka ochuno ni nyaka une sand kuom gima kare mutimo, to un joma ogwedhi. “Kik uluor gik ma giluoro, kendo kata bwok kik ubwogi.”

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc