English
A A A A A

Bad Character: [Lazy]

Kolosai 3:17-23
[17] Gimoro amora mutimo kata ma uwacho, to timuru e nying Ruoth Yesu, kugoyo erokamano ni Nyasaye Wuoro e nying Yesu.[18] Un mon, winjuru chwou, mana kaka owinjore kuom Ruoth.[19] Un chwo, heruru mondu, kendo kik ubednegi mager.[20] Un nyithindo, luoruru jonywolu e gik moko duto, nikech mano ema longʼo ni Ruoth.[21] Un wuone, kik umi nyithindu chuny lit, nono to chunygi biro jok.[22] Un, wasumbini, luoruru ruodhiu mag pinyni e weche duto kendo kik utim kamano mana sa ma gichungʼ butu ka gingʼiyou kutiyo, ka gima udwaro morogi, to timuru kamano gi chuny ma thuolo kendo kuluoro Ruoth.[23] Gimoro amora ma utimo, to timuru gi chunyu duto ka gima utimo ni Ruoth to ok ni dhano,

Eklesiastes 9:10
Gimoro amora ma lweti oyudo mondo otim, time gi tekri duto, nimar ei bur, kama ibiro idhiyoe, onge tich kata loso chenro kata ngʼeyo kata rieko.

1 Timotheo 5:8
Ka ngʼato ok orito wedene, to moloyo ka ok orito joode owuon, to osekwedo yie marwa, kendo orach moloyo japiny.

Chakruok 2:15
Eka Jehova Nyasaye nokawo Adam kendo nokete e puoth Eden mondo olose kendo orite.

Luka 16:10
“Ngʼat minyalo geno gi gima tin, inyalo gene bende gi gik mangʼeny, to ngʼat ma ok ja-adiera gi gima tin bende ok nyal bedo ja-adiera gi gik mangʼeny.

Ngeche 10:4
Lwedo manyap miyo ngʼato bedo jachan, to lwedo ma jakinda kelo mwandu.

Ngeche 10:5
Ngʼat makayo cham e kinde oro en wuowi mariek, to ngʼat ma nindo kinde keyo en wuowi makwodo wich.

Ngeche 12:11
Ngʼat matiyo e puothe biro bedo gi chiemo mogundho, to ngʼat mabayo abaya onge gi rieko.

Ngeche 12:24
Tich matek miyo ngʼato bedo gi duongʼ, to nyawo gikone en tich mar misumba.

Ngeche 13:4
Jasamuoyo dwaro gimoro gi chunye duto to ok oyud gimoro, to jakinda yudo gik moko duto modwaro.

Ngeche 14:23
Tich matek duto kelo ohala, to wuoyo awuoya maonge tim kelo dhier.

Ngeche 19:15
Samuoyo kelo nindo matut, to ngʼat ma ja-mifwadhi bedo gi kech.

Ngeche 20:4
Jasamuoyo ok pur puothe e kinde mowinjore; omiyo e kinde mar keyo omanyo, to ok oyud gimoro.

Ngeche 6:6
In janyawo, dhi ir biye; mondo ineye kendo ipar yoregi, mondo ibed mariek!

Ngeche 26:15
Jasamuoyo luto lwete malal ei tawo; onyap ahinya ma ok onyal gole oko moduoge e dhoge.

Efeso 5:15-17
[15] Beduru motangʼ ahinya kaka udak, kik udag ka joma ofuwo, to daguru ka joma riek,[16] kutiyo gi thuolo muyudo e yo maber, nikech ndalogi richo.[17] Kuom mano weuru bedo mofuwo, to ngʼeuru gima Ruoth dwaro.

Ngeche 6:9-12
[9] In jasamuoyo, nyaka karangʼo ma ibiro bedo kinindo aninda kanyo? Karangʼo mibiro chiewoe mondo ia e nindo?[10] Nindo matin, ayula wangʼ matin, kwakruok matin kiyweyo,[11] to dhier biro monji ka janjore kendo chan ka jalweny momanore.[12] Ngʼat mamono kendo jaricho mawuotho awuotha kowacho weche mogak,

2 Thesalonika 3:6-10
[6] Wachikou jowetewa e nying Ruoth Yesu Kristo mondo upogru gi jowete ma budho abudha kendo ok lu puonj mane uyudo kuomwa.[7] Nikech un uwegi ungʼeyo ni onego ulu ranyisi mar kit ngimawa. Ne ok wabudh abudha kane wan kodu,[8] kendo kata chiemb ngʼato ne ok wachamo ma ok wachulo. To ne watiyo odiechiengʼ gotieno, ka watiyo gi lwetewa kendo ka watiyo tich matek mondo kik wami ngʼato moro amora kuomu tingʼ mapek.[9] Ne watimo kamano ok nikech ne waonge gi ratiro mar yudo kony moa kuomu, to ne wadwaro mondo wabednu ranyisi maber ma unyalo luwo.[10] Nikech kata e kinde mane wan kodu ne wamiyou chik niya, “Ka ngʼato budho abudha ma ok odwar tiyo to kik ochiem.”

Ngeche 24:30-34
[30] Nakadho but puoth jasamuoyo, kakadho but puoth olemb mzabibu mar ngʼat maonge gi rieko;[31] kudho notwi kuonde duto, puodho duto noim gi buya, to ohinga mar kidi nomukore.[32] Naketo chunya nono gino mane aneno to napuonjora kuom gino mane aneno.[33] Nindo matin, ayula wangʼ matin, kwakruok matin kiyweyo,[34] to dhier biro monji ka janjore kendo chan ka jalweny momanore.

Mathayo 25:24-29
[24] “Eka ngʼat mane nigi talanta achiel nobiro, mowacho ni, ‘Ruoth, ne angʼeyo ni in ngʼat makoch, ma keyo kama ne ok ichwoye, kendo ma choko kama ne ok aludoe kodhi.[25] Omiyo ne aluor mine adhi kendo ne apando talanta-ni ei lowo. Girino eri kawe.’[26] “To ruodhe nodwoke ni, ‘In jatich ma kite rach kendo ma jasamuoyoni. Kare ne ingʼeyo ni akeyo kama ne ok akome kendo ni achoko kama ne ok aludoe kodhi?[27] Ka kamano to mad ne iket pesana e od keno kama nonyalo medoree kende, mondo kane aduogo to ayude gi ohande.[28] “ ‘Omiyo mayeuru talanta-no mondo umi jalno man-gi talanta apar.[29] Nimar ngʼat man-go nomedne mi nobed gi gik mogundho; to ngʼat ma ongego kata mano ma en-go nomaye.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc