English
A A A A A

Angels and Demons: [Guardian Angels]

1 Korintho 4:9
Nikech nenorena ni Nyasaye oseketowa wan joote, ka joma odongʼ chien bangʼ ji, kendo mana ka joma osengʼadnegi buch tho mondo onegi e dier pap. Oseketwa wabedo joma piny duto rango kendo malaike kod ji bende rangowa.

1 Johana 4:1
Osiepena mageno kik uyie roho duto, to temgiuru mondo ufwenygi ka bende gia kuom Nyasaye nikech jonabi mag miriambo mathoth osebiro e piny koni gi koni.

Tich Joote 8:26
Malaika mar Ruoth nowacho ni Filipo niya, “Koro aa malo idhi yo milambo, kiluwo yo mongʼado i thim moa Jerusalem kadhi Gaza.”

Tich Joote 12:15
To jogo nokwere kawacho niya, “Wiyi rach!” Ka nyakono nomedo ramo ni Petro ne ni e dhoot adier, negiwachone niya, “Mano nyaka bedi mana malaikane!”

Kolosai 2:18
Kik uwe ngʼato angʼata mamor kuom dembruok mar miriambo kod malamo malaike omi ubed maonge pok. Ngʼat makamano wacho mathoth konyiso ji kuom fweny moseneno, kendo pache mar dhano miyo otingʼore malo kowuoyo kuom gik mokia tiendgi.

Daniel 9:21
kane pod anie lamo, Gabriel, ngʼat mane oyudo aseneno e fweny motelo, nobiro ira ka huyo matek kar seche mitime misengni mag odhiambo.

Hosea 10:13
To nikech usechwoyo anjawo, usekayo timbe maricho, kendo usechamo olemb miriambo. Nikech usegeno kuom tekou uwegi kendo kuom jolwenju mangʼeny,

Hosea 12:1
Efraim geno gima onge, olawo yamb wuok chiengʼ odiechiengʼ duto, kendo omedo miriambo kod gero. Oketo winjruok gi Asuria kendo ooro mor zeituni ne jo-Misri.

Hibrania 1:14
Donge malaike duto gin roho ma Nyasaye oketo mondo oti ni joma Nyasaye biro reso?

Hibrania 13:2
Kik uwe mak urwako welo e uteu, nikech jomoko kuom timo kamano oserwako koda ka malaike ka ok gingʼeyo.

Juda 1:6-9
[6] Kata mana malaike mane ok obedo kuondegi mag loch mane omigi, mago mane owuok oweyo keregi mane oketgie, gin bende osekanogi e mudho mandiwa, kotwegi gi nyoroche ma ok chodi nyaka chiengʼ, ka girito kum e odiechiengʼ maduongʼ.[7] Kamano bende Sodom gi Gomora, kaachiel gi mier molworogi ne jochiwore ne chode gi anjawo. Gin gibedo kaka ranyisi mar joma ikumo kiwangʼo e mach manyaka chiengʼ.[8] Mano e kaka jogi bende chalo. Lek ma gileko dwanyo ringregi kendo jogi odagi teko ma Ruoth nigo kendo giwuoyo marach kuom joma nigi duongʼ e polo.[9] To kata mana Mikael malaika maduongʼ kane gilaro gi Satan ringre Musa, ne ok ohedhore wuoyo kuome marach kohangone wach, to nowachone mana niya, “Ruoth mondo okweri!”

Luka 16:22
“Sa nochopo ma jakwechono notho kendo malaika notingʼe, otere e bath Ibrahim. Jamoko bende notho kendo noyike.

Mathayo 18:10
“Neuru ni ok uchayo achiel kuom jomatindogi. Nimar anyisou ni malaikegi manie polo osiko ka ngʼiyo wangʼ Wuora manie polo. [

Zaburi 34:7
Malaika mar Jehova Nyasaye oumo alwora mar jogo momiye luor kendo oresogi.

Zaburi 91:11
Nimar obiro miyo malaika mage chik nikech in mondo giriti e yoreni duto;

Zaburi 103:20
Pakuru Jehova Nyasaye, un malaikane duto, un joge maroteke matimo kaka odwaro, kendo matimo kaka owacho.

Fweny 5:11
Eka ne angʼicho, kendo nawinjo dwond malaike mangʼeny ma kwan-gi ne romo gana gi gana kendo tara gi tara. Negilworo kom duongʼ kaachiel gi gik mangimago kod Jodongo.

Fweny 19:10
Bangʼe napodho piny e tiende mondo alame. To nowachona niya, “Ngangʼ! Kik itim kamano! An bende an mana jatich wadu matiyo kodi kaachiel gi oweteni mahulo wach kuom Yesu gichir. Nyasaye kende ema owinjore ilam! Wach adieri man kuom Yesu ema miyo jonabi Roho mar koro wach mar Yesu.”

Zekaria 5:9
Eka natingʼo wangʼa, mi napo kaneno mon ariyo ka huyo e kor yamo. Ne gin gi bwombe ariyo machalo gi mag nyamnaha, kendo negikawo atonga mi gidhigo e kor polo malo.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc