English
A A A A A

Angels and Demons: [Demons]

1 Johana 4:4
Nyithinda mageno, un to un nyithind Nyasaye kendo useloyo jonabi mag miriambogo, nikech Jal manie iu duongʼ moloyo Jal manie piny.

1 Timotheo 4:1
Roho Maler wacho ni e ndalo giko jomoko nowe yie mi giluw weche chunje mawuondo ji kod puonj mayoreyore mag jochiende.

2 Korintho 2:11
mondo kik Satan lowa gi riekone, nikech wangʼeyo chenro mage.

2 Korintho 4:4
Joma kamago otamore yie nikech nyasach pinyni osedino pachgi mondo kik gine ler mar Injili manyiso duongʼ mar Kristo, ma en e kido mar Nyasaye.

Jakobo 2:19
Iyie ni nitiere Nyasaye achiel. Mano ber ahinya! To ngʼe ni kata mana jochiende bende yiegino miyo gitetni ka giluor.

Ayub 4:15
Eka muya nokudho wangʼa, mi yier denda duto nojuol.

Mathayo 8:31
Jochiendego nosayo Yesu kawacho niya, “Kigolowa kuom ji ariyogi to orwa wadonji ei kweth mag anguro.”

Mathayo 12:45
Eka odok kendo oomo jochiende abiriyo mamoko maricho moloye, kendo gibiro gidonj mi gidag kanyo. Bangʼe achien ngima ngʼatno bedo marach moloyo kaka nochal mokwongo. Kamano e kaka biro timore ne tiengʼ marachni.”

Luka 8:30
Yesu nopenje niya, “Nyingi ngʼa?” Nodwoko niya, “Wan oganda” nikech jochiende mangʼeny nosedonjo kuome.

Fweny 20:10
To Jachien, mane owuondogi ne owit e ataro mar mach maliel mager, kama ondiek malichno kod janabi mar miriambo nowitie. Kanyo gini sandre odiechiengʼ gi otieno nyaka chiengʼ.

1 Korintho 10:20-21
[20] Ooyo! Awacho ni misango ma jopiny makia Nyasaye timo, gitimo ni jochiende, to ok ni Nyasaye. To ok adwar mondo ubedi e lalruok achiel gi jochiende.[21] Ok unyal madho kikombe Ruoth kaachiel gi kikombe jochiende bende; kendo ok unyal chiemo e mesa Ruoth, ka uchiemo e mesa jochiende bende.

Zaburi 106:37-38
[37] Negichiwo yawuotgi gi nyigi kaka misango, kendo negichiwogi ne jochiende.[38] Ne gichwero remo maonge ketho, remb yawuotgi gi nyigi, mane gichiwo kaka misango ne kido mag nyiseche mag Kanaan, mi piny nogak nikech rembgi.

Ayub 1:20-21
[20] E sa onogo, Ayub noa malo mi oyiecho lepe kendo olielo yie wiye. Eka nopodho piny auma kolemo,[21] kowacho niya: “Ne aa ei minwa ka an duk, kendo abiro dok ka an aduk. Jehova Nyasaye ema nochiwo kendo Jehova Nyasaye ema osekawo; mad nying Jehova Nyasaye opaki.”

Efeso 6:10-12
[10] Mogik, beduru motegno kuom Ruoth, kendo kuom tekone maduongʼ.[11] Manreuru gi gige lweny duto mag Nyasaye, mondo eka uchungʼ motegno kutangʼ ne wuond mar Jachien.[12] Nikech wasigu mwakedogo ok gin dhano, to wakedo gi jotelo, kod ruodhi mag piny motimo mudhoni, kaachiel gi lang chuny maricho modak e kor polo.

Isaya 14:12-15
[12] Mano kaka isepodho kia e polo, yaye ratego, sulwe mar okinyi! Oseboli e piny in ma yande itieko ogendini.[13] Ne iwacho e chunyi niya, “Abiro idho e polo; abiro guro lochna malo moyombo sulwe mag Nyasaye; kendo anabed e kom duongʼ, ewi got mar chokruok, mantiere malo mogik mar got maler.[14] Anaidh malo moyombo boche polo; kendo anachal gi Nyasaye Man Malo Moloyo.”[15] To koro osedwoki piny e bur matut nyaka e piny joma otho.

Tich Joote 19:13-16
[13] To jo-Yahudi moko mane wuotho koni gi koni kagolo jochiende notemo tiyo gi nying Ruoth Yesu mondo giriemb jochiende kuom ji. Ne gitemo wacho niya, “E nying Yesu ma Paulo yalo, wachiki mondo iwuog oko!”[14] To jadolo maduongʼ moro mar jo-Yahudi miluongo ni Sekewa ne nigi yawuowi abiriyo mane timo kamano.[15] To chiengʼ moro achiel jachien nodwokogi niya, “Yesu to angʼeyo, kendo Paulo bende angʼeyo, to un, to un ngʼa gini?”[16] Eka ngʼat mane nigi jachien-no nopor kuomgi mohewogi duto. Nogoyogi marach mi giringo gia e odno ka gin duge kendo dendgi chwer remo.

2 Petro 2:4-10
[4] To ka Nyasaye ne ok oweyo ma ok okumo kata mana malaike mane oketho, to ne owitogi e gehena ma en mach ma ok tho, koketogi e mudho mandiwa ka girito kumgi;[5] to kane ok oweyo ma ok okumo koda ka piny machon, e kinde mane omiyo pi oyweyo joma ochayo Nyasaye, to Nowa mane yalo mondo ji otim timbe makare kaachiel gi ji abiriyo mamoko, to ne oreso;[6] to ka Nyasaye nongʼado bura ni Sodom gi Gomora mine owangʼo joma odakie miergo molokore buru, kendo mi oketogi ranyisi mar gima biro timore ne joma ochayo Nyasaye;[7] kendo ka Nyasaye noreso Lut ngʼat makare, mane chunye chandore malit nikech ngima mochido mar joma ne ochayo chik[8] (nikech ne en ngʼat makare, chunye ne chande malit kane oneno timbe maricho ma tiengʼ mane odakgo timo pile ka pile);[9] to ka en kamano, to kare Ruoth ongʼeyo kaka dores joma omiye luor kuom tembe ma giyudo kendo ongʼeyo kaka okano joma richo ni kum chiengʼ Bura, ka gidhi nyime kod kumgi.[10] Mani en adiera kuom jogo machopo dwaro mochido mag ringregi ka gichayo loch. Jopuonj mag miriambogi wengegi tek kendo opongʼ gi achaya, bende ok giluoro kata mana wuoyo marach kuom joma nigi joloch mag polo,

Fweny 9:1-7
[1] Eka malaika mar abich nogoyo turumbete, mine aneno sulwe moro mane oselwar e piny koa e polo. Sulweno ne omi kifungu mar bur matut maonge gikone.[2] Kane oyawo burno, iro nowuokie machalo gi ich mach maduongʼ. Iro moa e burno noimo chiengʼ kod boche polo molokore maratengʼ.[3] Kendo bonyo nowuok e yirono mopiyo e piny, to nomigi teko machalo gi teko thomoni manie piny.[4] To nokwergi ni kik giketh lum manie piny kata gimoro mangʼich kata yien, to ginyalo mana hinyo jogo maonge gi kido mar Nyasaye e lela wengegi.[5] Ne ok omigi teko mar negogi to nomigi thuolo mar sandogi kuom dweche abich. To rem mane jogo oyudo ne chalgi mano miyudo ka thomoni okayo dhano.[6] E ndalogo ji nodwar tho, to ok giniyude; ginigomb mondo githo to tho noring-gi aringa.[7] Bonyogo ne chalo gi farese moikore ni lweny. E wigi negirwako gik machalo gi osimbo mag dhahabu, to lend wangʼ-gi ne chalo gi lela wangʼ dhano.

Mariko 1:21-27
[21] Negidhi Kapernaum, to kane Sabato ochopo, Yesu nodonjo e sinagogi mi ochako puonjo.[22] Ji nowuoro puonjne, nikech nopuonjo ka ngʼat man-gi teko, to ok ka Jopuonj Chik.[23] To kanyono ei sinagogi ne nitie ngʼat moro mane nigi jachien marach. Ngʼatni noywak matek kowacho niya,[24] “Yesu ja-Nazareth, en angʼo midwaro timonwa? Isebiro mondo itiekwa koso? Angʼeyo ni in Ngʼat Maler Mar Nyasaye!”[25] To Yesu nokwere gi dwol matek niya, “Lingʼ thi! Wuogi ia kuome!”[26] Jachien marachno noyuko ngʼatno mi ogoyo koko gi dwol ma liyore, bangʼe oa oweye.[27] Jogo duto nowuoro ahinya, magipenjore niya, “Ma to en angʼo? Puonj manyien kendo man-gi teko! Ngʼatni chiko koda ka jochiende kendo giwinje.”

Mathayo 7:14-20
[14] To rangajno tin kendo yorno diny matero ji e ngima, kendo mana joma nok kende ema yude.[15] “Tangʼuru gi jonabi mag miriambo. Gibiro iru ka girwako lep rombe, to gin mana ondiegi mangemo gi eigi.[16] To kit olemo ma ginyago ema ubiro ngʼeyogigo. Bende ji pono olemb mzabibu e yiend kudho, kata olemb ngʼowu kuom oriangʼ?[17] Kamano bende e kaka yath maber nyago olemo maber, to yath marach nyago olemo marach.[18] Yath maber ok nyal nyago olemo marach, kendo yath marach ok nyal nyago olemo maber.[19] Yath ka yath ma ok nyag olemo maber itongʼo igoyo piny kendo iwito e mach.[20] Omiyo kit olemo ma ginyago ema ubiro ngʼeyogigo.

Luka 4:31-41
[31] Eka nodhi Kapernaum, dala manie Galili, kendo chiengʼ Sabato nochako puonjo ji.[32] Negiwuoro puonjne, nikech wechene ne nigi teko.[33] To e sinagogi ne nitie ngʼat moro mane nigi jachien marach. Ngʼatni noywak kogoyo koko matek kowacho niya,[34] “En angʼo midwaro timo kodwa, Yesu ja-Nazareth? Isebiro mondo itiekwa koso? Angʼeyo ngʼama in, in Ngʼat Maler Mar Nyasaye!”[35] Yesu nokwere matek niya, “Lingʼ thi! Wuogi ia kuome!” Eka jachien nogoyo ngʼatno piny e nyimgi duto kendo nowuok ma ok ohinye.[36] Jogo duto nowuoro kendo negipenjore niya, “Ma puonj manade? Kuom teko maduongʼ kod loch, ochiko koda ka jochiende kendo giwuok.”[37] To humb Yesu ne olandore e alwora duto kuonde mokiewo gi gwengʼ mane entie.[38] Yesu noa e sinagogi kendo nodhi e dala Simon. Koro min chi Simon ne nigi tuo midhusi matek, kendo ne gikwayo Yesu mondo okonye.[39] Omiyo nodhi mokulore bute kendo nochiko midhusi mondo oa kendo midhusi noweye. Nochungo oa malo mapiyo kendo nochako miyogi chiemo.[40] Kane chiengʼ podho, ji nokelo ne Yesu ji duto mane nigi tuoche mopogore opogore, kendo noketo lwetene kuom moro ka moro, mochangogi.[41] Moloyo mano, jochiende nowuok oa kuom ji mangʼeny, ka goyo koko niya, “In e Wuod Nyasaye!” To nokwerogi kendo ne ok oyiene jochiendego mondo owuo nikech negingʼeyo ni en e Kristo.

Efeso 6:1-18
[1] Nyithindo, winjuru jonywolu kuom Ruoth nikech timo kamano en gima kare.[2] Chik mokwongo man-gi singruok wacho niya, “Luor wuonu gi minu[3] mondo ngimani odhi maber, kendo udag amingʼa e piny.”[4] Wuone kik umi nyithindu bedo gi mirima; to ritgiuru maber, kurieyogi kendo upuonjogi kuom Ruoth.[5] Wasumbini, winjuru ruodhiu mondikou e piny-ka kumiyogi duongʼ gi luor, kendo kutiyo gi chuny ma thuolo, mana ka gima uwinjo Kristo.[6] Kik uwinjgi mana mondo umor wangʼ-gi seche ma ginenou, to mana ka wasumb Kristo, timuru dwaro Nyasaye koa e chunyu.[7] Tiuru gi chunyu duto, mana ka gima utiyo ni Ruoth, to ok ni dhano,[8] nikech ungʼeyo ni Ruoth biro chulo ngʼato ka ngʼato kuom gimoro amora maber ma ngʼato timo, bed ni en misumba kata ngʼama ni thuolo.[9] Un Ruodhi timneuru wasumbiniu machalre. Kik ubwog-gi, nikech ungʼeyo ni Ruoth motelonegi, kaachiel kodu ni e polo, kendo ok odew wangʼ ngʼato.[10] Mogik, beduru motegno kuom Ruoth, kendo kuom tekone maduongʼ.[11] Manreuru gi gige lweny duto mag Nyasaye, mondo eka uchungʼ motegno kutangʼ ne wuond mar Jachien.[12] Nikech wasigu mwakedogo ok gin dhano, to wakedo gi jotelo, kod ruodhi mag piny motimo mudhoni, kaachiel gi lang chuny maricho modak e kor polo.[13] Omiyo manreuru mogik gi gige lweny mag Nyasaye, mondo ka kinde mag richo ochopo to uyud teko mar chungʼ kar tiendu kendo kusetimo madwarore duto to mondo uchungʼ.[14] Emomiyo nyonuru piny motegno, kutweyo nungou gi kamba mar adiera, kendo kurwako tim makare ka gige lweny mag akor,[15] rwakreuru gi ikruok mar lando Injili makelo kwe kaka wuoche e tiendu.[16] Ewi mago duto tingʼuru yie maru ka okumba mugengʼogo aserni makakni ka mach moa kuom ngʼat marach.[17] Kawuru ogudu motegno mar warruok kod ligangla mar Roho ma en wach Nyasaye.[18] To lamuru kuom Roho kinde duto gi kit lamo duto, kendo ka ukwayo. Ka un gima e paro, to beduru mokichore kusiko ukwayo kinde duto ni jomaler duto.

Thai Bible (TNCV) 2007
Thai New Contemporary Bible Copyright © 1999, 2001, 2007 by Biblica, Inc.®