A A A A A

Additional: [약제]

Efeso 5:18
ㄴ) 술에 취해 살지 마십시오. 그 길에는 많은 악이 숨어 있습니다. 그보다 성령에 취하여 성령의 지배를 받으십시오. (ㄴ. 70인역 잠23:31)

Galatia 5:19-21
[19] Timbe mag ringruok nenore ratiro, gin kaka: chode, timbe mochido, anjawo,[20] lamo nyiseche manono, jwok, sigu, dhawo, nyiego, mirima, ichlit, miero; pogruok e kanyakla,[21] kod gombo; mer, dwanyruok, gi timbe mamoko mobam machal gi mago. To asiemou kaka nasiemou kinde motelo, ni joma timo timbe ma kamagi ok noyud gweth mar pinyruoth Nyasaye.

1 Korintho 6:19-20
[19] Donge ungʼeyo ni ringreu en hekalu mar Roho Maler modak eiu kendo ma Nyasaye osechiwonu? Ok un mau uwegi;[20] to nongʼiewu gi nengo matek. Omiyo miuru Nyasaye duongʼ gi ringreu.

1 Petro 5:8
Beduru motangʼ ka ungʼeyo ni jasiku, ma en Satan, bayo kuonde duto mana ka sibuor maruto, komanyo ngʼama dongam.

1 Korintho 5:11
To koro andikonu mondo kik ubedi e kanyakla gi ngʼato angʼata maluongore ni owadu kuom Ruoth, to pod terore, kata ma jawuoro, kata malamo nyiseche manono, kata ma jaketh nying ji, kata ma jamer, kata ma jamecho. Ngʼat ma kamano kata chiemo kik uchiemgo.

1 Timotheo 5:23
Ok onego imodh pi kende, to madh divai matin mondo okonyni iyi nikech midekre ma in-go pile.

Ngeche 20:1
Divai en jajaro to kongʼo en koko; ngʼat motelne kodgi onge rieko.

Fweny 21:8
To joma luor, gi joma ok oyie kod jo-koko gi jonek kod joma terore, gi jojuogi gi joma lamo nyiseche manono kod jo-miriambo duto, kargi nobed mana ataro mar mach maliel mager, ma en tho mar ariyo!”

Fweny 9:21
Bende ne ok gilokore giweyo richo mar nego ji, kata timbe jwok kata terruok kata kuo mane gibedo ka gitimo.

1 Petro 4:7
Giko gik moko duto chiegni. Emomiyo beduru gi paro maler kendo ritreuru mondo ulam.

Ngeche 4:23
To moloyo duto, rit chunyi, nikech en e soko mar ngima.

1 Petro 1:13
Emomiyo ikuru pachu ne tich. Beduru mos kendo keturu genou duto kuom ngʼwono mibiro miu ka Yesu Kristo ofwenyore.

Fweny 18:23
Ler mar taya ok norieny kendo e iyi chutho. Dwond wuon kisera gi dwond miaha bende ok nochak owinj e iyi ngangʼ. Jolok ohala magi ne gin ji madongo e piny. To pinje duto nobaro mokethore nikech wuondni kod timbeni mayore mag jwok.

Mathayo 27:34
Kanyo negimiyo Yesu divai ma oru gi kedhno mondo omadhi, to bangʼ bile, nodagi madhe.

1 Korintho 6:9-19
[9] Donge ungʼeyo ni joma timo timbe maricho ok noyud gweth mar pinyruoth Nyasaye? Kik ngʼato wuondu! Ngʼeuru ni jochode kata joma lamo nyiseche manono, kata joma terore, kata chwo ma terore gi chwo wetegi,[10] kata jokuo, kata jowuoro, kata jomer, kata joketh nying ji, kata jomecho, ok noyud gweth mar pinyruoth Nyasaye.[11] Kamano e kaka jomoko kuomu ne chalo. To ne olwoku mi opwodhu, mi oketu udoko joma kare e nying Ruoth Yesu Kristo, kendo kuom Roho mar Nyasachwa.[12] Ngʼato nyalo wacho niya, “Oyiena timo gimoro amora madwaro,” to gik moko duto ma watimo ok kelnwa konyruok. Bende ngʼato nyalo medo wacho niya, “Oyiena timo gimoro amora madwaro,” to ok anyal yie gimoro loka misumbane.[13] “Chiemo en mar ich, ich en mar chiemo,” to Nyasaye biro ketho gik moko ariyo duto. Ringruok ok en mar terruok, to en mar miyo Ruoth duongʼ, mana kaka Ruoth bende en mar ringruok.[14] Kuom teko Nyasaye nochiero Ruoth Yesu oa kuom joma otho kendo wan bende obiro chierowa.[15] Donge ungʼeyo ni ringreu gin fuonde Kristo owuon? Bende dakaw fuonde Kristo mondo ariw gi dhako ma jachode? Mano ok nyal timore ngangʼ![16] Koso ukia ni ngʼat moriwore gi dhako ma jachode bedo kode e achiel kuom ringruok? Ndiko wacho niya, “Ji ariyogo nodok ringruok achiel.”[17] To ngʼat moriwore gi Ruoth doko chuny achiel kode.[18] Ringuru utony ni terruok. Richo duto ma ngʼato timo otimo oko mar ringre, to ngʼat machodo timo richo ni ringre owuon.[19] Donge ungʼeyo ni ringreu en hekalu mar Roho Maler modak eiu kendo ma Nyasaye osechiwonu? Ok un mau uwegi;

1 Thesalonika 5:6-8
[6] Kuom mano, kik wachal gi ji mamoko ma nindo, to wabeduru motangʼ ka wan gi ritruok.[7] Nikech joma nindo, nindo gotieno, kendo joma mer bende mer gotieno.[8] To nikech wan jo-odiechiengʼ, wabeduru gi ritruok ka warwakore gi yie kod hera kaka law akor mar lweny; kendo gi geno mar warruok kaka ogut lweny.

1 Korintho 10:13
Onge tem museneno mopogore gi ma ji duto neno. Nyasaye rito singruokne, ok obi yie mondo otemu mohingo tekreu. To e sa ma itemoueno, obiro miyou yo munyalo tonygo mondo ubed gi teko mar timo sinani.

Ngeche 23:29-35
[29] En ngʼa man-gi masira? En ngʼa man-gi lit? En ngʼa man-gi lweny? En ngʼa man-gi ngʼur? En ngʼa man-gi adhonde ma ok owinjore? En ngʼa man-gi wangʼ makwar motimo remo?[30] Jogo madeko oko ka kongʼo, madhi mondo gibil kongʼo mokik mayoreyore.[31] Kik ingʼi kongʼo kochiek mowalo, ka obabni e kikombe, ka omadhore mos kolor piny![32] Bangʼe to okecho ka thuol kendo oketo kwiri kaka fu.[33] Wengeni biro neno gik mayoreyore to pachi paro gik morundore.[34] Ibiro chalo ngʼat ma nindo e nam mar apaka matek, ka inindo ewi apaka.[35] Ibiro wacho niya, “Gigoya, to ok ahinyra! Gigoya, to ok awinji! Karangʼo ma abiro chiewoe mondo adog ameth kendo?”

Johana 10:10
Jakuo biro mana mondo okwal kendo oneki kendo oketh gik moko, An to asebiro mondo giyud ngima, kendo giyude mogundho.

1 Thesalonika 5:6
Kuom mano, kik wachal gi ji mamoko ma nindo, to wabeduru motangʼ ka wan gi ritruok.

1 Korintho 6:10
kata jokuo, kata jowuoro, kata jomer, kata joketh nying ji, kata jomecho, ok noyud gweth mar pinyruoth Nyasaye.

Isaya 5:11
Unune malit un joma chiewo gokinyi kulawo kuonde kongʼo, un ma ubudho kuneno nyaka chuny otieno ka umer maonge rieko.

Tito 1:7-8
[7] Nikech jatend kanyakla mar jo-Kristo en ngʼat marito tich Nyasaye, omiyo nyaka obed ngʼat ma wach moro amora marach onge kuome. Kik obed ngʼat mamiyo kanyakla mar joma oyie tingʼ mapek. Bende kik obed ngʼat mochayo ji kata ma ja-mirima, kata ngʼat mamer gi kongʼo, kata ngʼat mohero dhawo, kata ngʼat moyudo mwandu e yor mibadhi.[8] To nyaka obed ngʼat mohero rwako welo, mohero gigo mabeyo, ngʼat ma terore mos, ma ja-ratiro, moluoro Nyasaye; kendo mawinjo puonj.

Tito 3:1
Par ne ji mondo ochiw luor ne jotelo. Nyisgi mondo giwinj chik kendo mondo gibed moikore ne timo gimoro amora maber,

Johana 1:2
Ne en gi Nyasaye nyaka aa chakruok.

Rumi 13:13
Wadaguru e ngima mobidhore kaka joma ni e ler mar odiechiengʼ, ka waweyo kit richo duto kaka, tugo e thum, mer, terruok, anjawo, dhawo kod nyiego.

Galatia 5:16
Omiyo akwayou ni mondo uwuothi kuom Roho, eka ok ubi timo gik ma ringreu dwaro.

Rumi 13:1-2
[1] Ngʼato ka ngʼato nyaka winj joma nigi teko mar loch, nimar onge loch mantie, makmana mano ma Nyasaye ema oketo. Joma ni e loch duto Nyasaye ema oketo.[2] Omiyo, ngʼama otamore winjo joma ni e loch, to otamore winjo gima Nyasaye ema oketo, kendo joma timo kamano biro yudo kum kuomgi giwegi.

1 Korintho 6:9-10
[9] Donge ungʼeyo ni joma timo timbe maricho ok noyud gweth mar pinyruoth Nyasaye? Kik ngʼato wuondu! Ngʼeuru ni jochode kata joma lamo nyiseche manono, kata joma terore, kata chwo ma terore gi chwo wetegi,[10] kata jokuo, kata jowuoro, kata jomer, kata joketh nying ji, kata jomecho, ok noyud gweth mar pinyruoth Nyasaye.

1 Petro 5:10
Ka useneno chandruok kuom kinde moromo, Nyasach ngʼwono duto, mane oluongou e duongʼne mochwere kuom Kristo Yesu, nomi ubed maler chuth, kogurou udoko motegno e mise ma ok yiengni.

Filipi 1:6
omiyo koro an gichir malongʼo ni Jal mane ochako tich maberno e chunyu biro dhi kode nyime nyaka chop orum e odiechieng Kristo Yesu.

Rumi 15:13
Mad Nyasach geno opongʼu gi mor kod kwe mogundho ka ugeno kuome, mondo omi upongʼ gi geno malach kuom teko mar Roho Maler.

Zaburi 34:17
Joma kare koywak to Jehova Nyasaye winjogi; oresogi e chandruokgi duto.

Hibrania 12:1
Emomiyo ka koro oganda maduongʼ mar joneno opie molworowa ka bor polo kama, to wan bende wawituru gimoro amora ma watingʼo manyalo duodowa e wuoth, kaachiel gi richo mora amora manyalo duodowa e ngimawa, koro waringuru matek ma ok waol e ngʼwech moseketwae.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc