A A A A A

Additional: [Death Penalty]

Rumi ६:२३
Nikech misach richo en tho, to mich mar Nyasaye en ngima mochwere kuom Kristo Yesu Ruodhwa.

Tich Joote 25:11
Ka dipo ni asetimo gimoro mowinjore gi tho, to ok atamora mondo kik nega. To ka nyalo bet ni ketho ma jo-Yahudigi odonjonago gin miriambo, to onge ngʼato man-gi teko mar chiwa e lwetgi. Kuom mano, akwayo mondo otera e nyim Kaisar.”

Fweny २१:८
To joma luor, gi joma ok oyie kod jo-koko gi jonek kod joma terore, gi jojuogi gi joma lamo nyiseche manono kod jo-miriambo duto, kargi nobed mana ataro mar mach maliel mager, ma en tho mar ariyo!”

Tim jo-Lawi 20:10-13
[10] Ka ngʼato oterore gi chi wadgi ma gidakgo, to jochode ariyogo nyaka neg-gi duto.[11] Ka ngʼato oterore gi chi wuon mare, to oseelo dug wuon-gi. Ji ariyogi nyaka neg-gi kendo rembgi nobedi e wigi giwegi.[12] Ka ngʼato oterore gi chi wuode to giduto nyaka neg-gi. Gima gitimono en tim makwero to rembgi nobedi e wigi giwegi.[13] Ka dichwo oterore gi dichwo wadgi. Giduto ji ariyogi gitimo gima kwero kendo giduto nyaka neg-gi to rembgi nobedi e wigi giwegi.

Wuok 21:12-17
[12] “Ngʼato angʼata mogoyo ngʼato kendo onego to adier nyaka negi.[13] To kata kamano, ka gima otimono obothne, ma en dwach Nyasaye mondo mi otimre; to Nyasaye nomiye kar tony moseikone.[14] To ka ngʼato ochano kendo onego ngʼat machielo kuom wangʼ teko, to goleuru oko mabor gi kar kendona mar misango kendo negeuru.[15] “Ngʼato angʼata ma omonjo wuon kata min nyaka negi.[16] “Ngʼato angʼata mokawo nyawadgi githuon mi omiye ngʼat machielo kuom chudo kata bed ni pod opande e kindeno moyude gi ngʼatno, to nyaka nege.[17] “Ngʼato angʼata ma okwongʼo wuon kata min nyaka negi.

Wuok 22:19
“Ngʼato angʼata moriwore gi chiayo nyaka negi.

Rapar mar Chik २२:२४
to nyaka ugol ji ariyogo e dhorangach mar dala oko kendo chielgi gi kite ma githo. Nyakono nogo gi kite nikech ne en e gwengʼ to ok ogoyo koko mondo okonye, kendo ngʼatno nochiel nikech odwanyo chi ngʼato. Tim marachno nyaka ugol e dieru.

Rapar mar Chik 13:5
Janabino kata jalekno nyaka negi nimar opuonjo tim ngʼanyo ne Jehova Nyasaye ma Nyasachu mane oresou kagolou Misri kaka wasumbini; kendo osetemo golou e yore mane Jehova Nyasaye ma Nyasachu ochikou mondo uluw. Tim marachni nyaka ugol e dieru.

Tim jo-Lawi 24:16
to ngʼato angʼata moyanyo nying Jehova Nyasaye nyaka negi. Oganda duto nyaka chiele gi kite, bed ni en ja-Israel kata jadak, to koseyanyo nying Jehova Nyasaye to nyaka nege.

Rapar mar Chik 21:18-21
[18] Ka ngʼato nigi wuowi ma jendeke ma ok winj wuon kod min kendo ok owinjgi ka okume,[19] wuon gi min nyaka kawe mitere ir jodongo e ranga dalagi.[20] Giniwach ne jodongo niya, “Wuodwani wiye tek kendo ja-jendeke, ok owinjwa, en janjore kendo jakongʼo.”[21] Eka ji duto modak e gwengʼno nogoye gi kite motho. Nyaka ugol tim marachni e dieru kendo jo-Israel duto kowinjo wachno nobed maluor.

Rapar mar Chik 17:6
Kik ungʼadne ngʼato buch tho ka nitie mana janeno achiel kende, to ngʼadne ngʼato buch tho ka nitie joneno ariyo kata adek.

Tim jo-Lawi 20:27
Ngʼato angʼata kuomu madichwo kata madhako ma en ajuok nyakalondo kata ma ajwoga moro amora, to ugo gi kite nyaka otho. Giduto nyaka ugogi gi kite kendo rembgi nobedi e wigi giwegi.

Kwan 15:32-36
[32] Kane jo-Israel ne nitie e thim, ngʼat moro noyud ka modo yien chiengʼ Sabato.[33] Joma ne oyude ka omodo yien nokele ir Musa gi Harun kod chokruok duto,[34] kendo ne gikane e od twech, nikech ne ok ongʼere malongʼo gima onego timne.[35] Eka Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya, “Ngʼatno nyaka negi. Chokruok duto nyaka chiele gi kite e oko mar kambi.”[36] Omiyo ogandago nogole oko mar kambi kendo negichiele gi kite motho, mana kaka Jehova Nyasaye nochiko Musa.

Tim jo-Lawi 20:2-9
[2] Nyis jo-Israel ni: Ja-Israel moro amora kata jadak moro amora manie dieru manochiw nyathine moro amora ni nyiseche manono miluongo ni Molek, nyaka negi. Oganda jo-Israel duto mondo ogoye gi kite nyaka otho.[3] Anabed jasik ngʼatno kendo anangʼad nyinge oko kuom ogandane; kuom chiwo nyathine ni nyasaye manono miluongo ni Molek, osedwanyo kama ler mar lemo, kendo osechayo nyinga maler.[4] To kapo ni oganda jo-Israel ok odewo wach ngʼat mochiwo achiel kuom nyithinde ne Molek, ma ok ginege,[5] to an awuon ema nabed jasik ngʼatno gi dhoodgi duto. Kargi anangʼad oko kuom ogandagi, kaachiel gi jogo duto maluwe kendo madwanyore kalamo Molek.[6] Anabed jasik ngʼama oweya modhi odwanyore gi jo-nyakalondo kod lang chunje maricho; kendo anangʼad kare oko kuom ogandagi.[7] Pwodhreuru ubed maler nikech An e Jehova Nyasaye ma Nyasachu.[8] Rituru buchena kendo uluwgi, nimar An e Jehova Nyasaye mapwodhou.[9] Ngʼato angʼata mokwongʼo wuon kata min, nyaka negi; nikech timneno; rembe nodongʼ e wiye owuon.

Tim jo-Lawi 24:17
“ ‘Ngʼato angʼata monego wadgi, en bende nyaka nege.

Rapar mar Chik १७:१२
Ngʼato monyiso wich teko ne jangʼad bura kata ne jadolo ma ochungʼ kanyo kachiwo weche Jehova Nyasaye ma Nyasachu nyaka negi kendo nyaka ugol tim mamono e dier jo-Israel.

Wuok 21:14
To ka ngʼato ochano kendo onego ngʼat machielo kuom wangʼ teko, to goleuru oko mabor gi kar kendona mar misango kendo negeuru.

Chakruok 9:6
“Ngʼato angʼata mochwero remb dhano, en bende nyaka rembe chwer koa e lwet dhano; nikech e kit Nyasaye nochweyo dhano.

Wuok 20:13
Kik ineki.

Rumi 13:1-7
[1] Ngʼato ka ngʼato nyaka winj joma nigi teko mar loch, nimar onge loch mantie, makmana mano ma Nyasaye ema oketo. Joma ni e loch duto Nyasaye ema oketo.[2] Omiyo, ngʼama otamore winjo joma ni e loch, to otamore winjo gima Nyasaye ema oketo, kendo joma timo kamano biro yudo kum kuomgi giwegi.[3] Nimar joma nigi loch ok ked gi joma timo maber makmana gi joma timo marach. Donge idwaro ni joma ni e loch kik miyi luoro? Kara tim gik mabeyo eka ginipaki.[4] Nimar en jatich Nyasaye moketo mondo okonyi. To ka itimo marach, to bed abeda maluor nikech ok otingʼ ligangla kayiem! En jatich Nyasaye machulo kuor gi mirima kokumo ngʼama timo marach.[5] Kuom mano, owinjore mondo ngʼato ka ngʼato owinj jorit loch, ok mana nikech inyalo yudo kum kende, to bende nikech chunyi neno ni mano ber.[6] Mano bende emomiyo uchulo osuru, nikech jorit loch gin jotich Nyasaye, kendo gichiwore ne tijno seche duto.[7] Miuru ji duto gik makorgi monego umigi kaka: Joma onego chul osuru; chuluru osuru; joma juogo chuluru pesa jwok; joma onego uluor, miuru luor, kendo joma onego umi duongʼ, miuru duongʼ.

Johana ८:३-११
[३] Jopuonj Chik kod jo-Farisai nokelo dhako moro mane onwangʼ ka terore. Negikete ochungʼ e nyim joma ne ni kanyo duto,[४] bangʼe negiwachone Yesu niya, “Japuonj, dhakoni nende omaki rando ka terore.[५] Musa to nomiyowa chik mondo wachiel mon ma kamago gi kite. In to iwacho angʼo kuom wachni?”[६] Negiketo wachno e nyim Yesu mondo gigajego kendo giyud yo mane ginyalo donjonego. Yesu to nokulore piny kendo nochako ndiko e lowo gi lith lwete.[७] Kane gimedo dhi nyime gipenje, noa malo mowachonegi niya, “Ngʼato kuomu mapok otimo richo ema okuong goye gi kidi.”[८] Eka nochako okulore piny mondiko e lowo.[९] Gikanyono, joma nowinjo gima nowachono nochako wuok achiel kaachiel, chakre jomadongo nyaka nyithindo mi dhakono ema nodongʼ kende kochungʼ but Yesu.[१०] Yesu noa malo kendo nopenje niya, “Nyarwa, eregi? Onge ngʼama odongʼ ma pod donjoni?”[११] Nowacho niya, “Jaduongʼ, onge ngʼat modongʼ.” Yesu nokone niya, “Kata an bende ok angʼadni bura. Wuogi idhi, to kik ichak itim richo kendo.” ]

Mathayo 5:17
“Kik upar ni asebiro mondo aketh Chik kata Jonabi. Ok asebiro mondo akethgi, to asebiro mar chopogi.

Chakruok 9:5-6
[5] Kendo kuom remb ngimau to anachul kuor. Anachul kuor ne le duto kendo ne ngʼato ka ngʼato anachul kuor nikech ngima wadgi.[6] “Ngʼato angʼata mochwero remb dhano, en bende nyaka rembe chwer koa e lwet dhano; nikech e kit Nyasaye nochweyo dhano.

Mathayo 5:38-39
[38] “Usewinjo ni nowachi ni, ‘Wangʼ kar wangʼ kendo lak kar lak.’[39] Anto anyisou ni kik utam ngʼat marach timo gima odwaro timo. Ka ngʼato othalo lembi ma korachwich to lokne komachielo bende,

Rapar mar Chik २२:२२
Ka ngʼato oyud ka terore gi chi wadgi, to dhakono kod ngʼatno nyaka negi. Tim marachno nyaka gol e dier jo-Israel.

Rumi १२:१९
Kik uchul kuoro, osiepena, to weuru thuolo ne mirimb Ruoth Nyasaye, nimar ondiki niya, “An ema nachul kuor; abiro chulo,” Jehova Nyasaye owacho.

Rumi 13:9
Chikego wacho niya, “Kik iterri, kik ineki, kik ikwal, kik igomb gir wadu,” kod chike mamoko duto moriw e chik achiel mawacho niya, “Her wadu kaka iherori iwuon.”

Mathayo 7:5
In ngʼat mawuondoreni, mokwongo gol pilni maduongʼ mar yath manie wangʼi iwuon oko, eka ibiro neno maler mar golo ngʼinjo mar buch yath manie wangʼ wadu oko.

Tim jo-Lawi 20:14
Ka ngʼato okendo nyako kaachiel gi min-gi bende okendo, to ma en anjawo. Kargi ji adekgo nyaka wangʼ-gi kod mach, mondo tim marach kik dongʼ e dieru.

Tim jo-Lawi 21:9
“ ‘Ka nyar jadolo olokore ochot, to nyakoni okuodo wi wuon-gi, omiyo nyaka wangʼe gi mach.

Tim jo-Lawi २४:१४-२३
[१४] “Gol ngʼat moseyanyano oko mar kambi. Ji duto mane nitie koyenyo mondo giket lwetgi e wiye kendo kanyakla mar jo-Israel duto okaw kite ochielego.”[१५] Wachne jo-Israel niya, Ka ngʼato okwongʼo Nyasache, to oyud kum moromo gi kethono,[१६] to ngʼato angʼata moyanyo nying Jehova Nyasaye nyaka negi. Oganda duto nyaka chiele gi kite, bed ni en ja-Israel kata jadak, to koseyanyo nying Jehova Nyasaye to nyaka nege.[१७] “ ‘Ngʼato angʼata monego wadgi, en bende nyaka nege.[१८] Ngʼato angʼata monego chiayo nyaka chul chiayo, to ngʼato angʼata monego nyawadgi nyaka negi.[१९] Ngʼato angʼata mohinyo wadgi, nyaka timne gima otimono.[२०] Lero kar lero, wangʼ kar wangʼ, lak kar lak. Nyaka hiny ngʼatno mana kaka osehinyo nyawadgi.[२१] Ngʼato angʼata monego chiayo nyaka chul chiayo, to ngʼato angʼata monego nyawadgi nyaka negi.[२२] Kaka ikumo jadak e kaka ikumo ja-Israel. An e Jehova Nyasaye ma Nyasachu.’ ”[२३] Eka Musa nowuoyo gi jo-Israel mi gigolo ngʼat mane oyenyocha oko mar kambi kendo negichiele gi kite. Jo-Israel notimo mana kaka Jehova Nyasaye nochiko Musa.

2 Samuel 12:13
Eka Daudi nowachone Nathan niya, “Asekethone Jehova Nyasaye.” Nathan nodwoko niya, “Jehova Nyasaye oseweyoni richoni. Ok ibi tho.

Rumi 5:8
To Nyasaye nyiso herane moherowago kama: Kane pod wan joricho, to Kristo nothonwa.

Rapar mar Chik 5:17
Kik ineki.

Luka २३:३३
Kane gichopo kama iluongo ni kar Hanga Wich, negigure kanyo, kaachiel gi joketho, ka ngʼato achiel nitie e bathe korachwich, to ngʼat machielo e bathe koracham.

Mathayo 7:1
“Kik ungʼad ne ji bura, ka ok kamano to un bende ibiro ngʼadnu bura.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc