English
A A A A A

Additional: [Talent]

Efeso 2:10
Mano timore nikech wan chwech Nyasaye, manochweyo kuom Kristo Yesu mondo otim timbe mabeyo, ma Nyasaye owuon ema nosechano chon mondo watim.

Wuok 35:10
“Jotich duto molony mantie e kindu nyaka bi mondo olos gik moko duto ma Jehova Nyasaye osechiko kaka:

Jakobo 1:17
Mich moro amora maber kendo malongʼo aa malo e polo, koa kuom Wuoro manochweyo ler marieny e polo, kendo ma ok lokre ka tipo ma osiko kalokore.

Ngeche 22:29
Bende ineno ngʼat molony e tije? Obiro tiyo ne ruodhi, ok onyal tiyo ne ji ma ok ongʼere.

Jeremia 4:4-5
[4] Terreuru nyangu uwegi ni Jehova Nyasaye, teruru chunjeu nyangu, un jo-Juda kod jo-Jerusalem, ka ok kamano to mirimba biro muoch mi liel ka mach, nikech tim mamono ma usetimo manowangʼu, maonge ngʼama nyalo kweye.”[5] “Land e Juda kendo ior wach e Jerusalem kiwacho ni: ‘Gouru turumbete e piny duto!’ Ywag matek kendo iwachi: ‘Chokreuru kaachiel! Waringuru wadhi e mier madongo mochiel motegno!’

1 Korintho 12:5-6
[5] Nitie tije mopogore opogore, to Ruoth achiel ema itiyone.[6] Nitie yore mathoth mitiyogo tich Nyasaye, to Nyasaye achiel ema chiwone ngʼato ka ngʼato teko mar tiyogi.

1 Petro 4:10-11
[10] Ngʼato ka ngʼato mondo oti kod mich moro amora mosemiye mondo okonygo jomoko. Ka utiyo gi kinda kaka jorit mag ngʼwono mopogore opogore ma Nyasaye omiyo kuom konyo ji.[11] Ka ngʼato en jaland wach, to wach molando Obed mana mar Nyasaye kende. Ka ngʼato tiyo ni ji, to onego otim kamano gi teko ma Nyasaye chiwo, mondo kuom gik moko duto ji opak Nyasaye kuom Yesu Kristo. Duongʼ gi teko mondo obed mare mochwere manyaka chiengʼ. Amin.

Wuok 31:3-5
[3] kendo asepongʼe gi Roho mar Nyasaye mondo obed gi lony, gi rieko, gi nyalo kod ngʼeyo tije duto mag lwedo;[4] mondo omi ogor kido mabeyo mag dhahabu gi fedha kod mula,[5] kendo ongʼad kite duto gi payo bao kendo mondo otim kit tije duto mag lwedo.

Mathayo 5:14-16
[14] “Un e ler mar piny. Dala matin moger ewi thur ok nyal pandi.[15] Kamano bende, ji ok mok taya bangʼe giume gi bakul. Kar timo kamano to gikete ewi rachungi taya kendo ochiwo ler ne ji duto mantiere ei ot.[16] Un bende timuru kamano. Neuru ni ler maru rieny e dier ji, mondo gine timbeu mabeyo kendo gipak Wuonu manie polo.

Mathayo 6:1-4
[1] “Beduru motangʼ mondo kik utim timbeu makare e nyim ji, mondo eka gineu. Kutimo kamano to ok ubi yudo pok moa kuom Wuonu manie polo.[2] “Kuom mano kuchiwo kony ne joma ochando to kik uland gima utimo gi turumbete, kaka joma wuondore timo ei sinagoke kendo e yore manie kind mier, mondo ji omigi luor. Awachonu adier ni giseyudo pokgi duto.[3] To kichiwo kony ne joma ochando to kik iyie lweti ma koracham ongʼe gima lweti ma korachwich timo,[4] mondo chiwo mari obed malingʼ-lingʼ. Eka Wuonu maneno gima ochiw lingʼ-lingʼ nomiyi pokni.

Rumi 12:3-8
[3] Nimar kuom ngʼwono mosemiya, awacho ni ngʼato ka ngʼato kuomu ni: Kik ipar ni iduongʼ moloyo kaka ichal to ket pachi kare eka ingʼad buchi kaluwore gi kar rom yie ma Nyasaye osepogoni.[4] Nikech mana kaka ngʼato ka ngʼato kuomwa nigi ringruok achiel man-gi fuonde mangʼeny, to kendo fuondegi duto ok tim tich machalre,[5] e kaka ei Kristo, waloso ringruok achiel, kata obedo ni wangʼeny, kendo ngʼato ka ngʼato kuomwa ni e achiel gi jowetene mamoko duto.[6] Wan gi mich mopogore opogore kaluwore gi ngʼwono momiwa. Ka mich ngʼato en koro wach, to mondo oti kode kaluwore gi yie mare.[7] Ka en tiyo ni ji, to mondo oti, ka en puonj, to mondo opuonji.[8] Ka en jiwo ji, to mondo ojiw ji; ka en chiwo ne joma ochando, to mondo ochiw gi ngʼwono; ka en telo, to mondo orit ji gi kinda; ka en kecho ji, to mondo otime komor.

1 Korintho 12:1-11
[1] Jowetena, daher mondo ungʼe adiera kuom mich mag Roho mondo kik ubed maonge ngʼeyo.[2] Ungʼeyo ni kane pod un jopiny, makia Nyasaye, to ne chalo nine oywau gi nyiseche manono ma ok wuo mi ulal.[3] Omiyo, adwaro mondo ungʼe ni ngʼama Roho mar Nyasaye otelone ok nyal wacho niya, “Okwongʼ Yesu” to bende onge ngʼama nyalo wacho niya, “Yesu en Ruoth” ka ok Roho Maler ema otelone.[4] Nitie mich mag Roho mopogore opogore, to Roho achiel ema chiwogi.[5] Nitie tije mopogore opogore, to Ruoth achiel ema itiyone.[6] Nitie yore mathoth mitiyogo tich Nyasaye, to Nyasaye achiel ema chiwone ngʼato ka ngʼato teko mar tiyogi.[7] Roho nenore e ngima ngʼato ka ngʼato e yo mopogore opogore, mondo okel konyruok ni ji duto.[8] Ngʼat moro Roho omiyo nyalo mar wuoyo gi rieko, ngʼat machielo Rohono omiyo tiend ngʼeyo weche matut.[9] Ngʼato Rohono miyo yie, to ngʼat machielo omiyo mich mar chango ji;[10] ngʼat moro omiyo teko mar timo honni, moro omiyo teko mar hulo weche moa kuom Nyasaye, moro omiyo rieko mar fwenyo ma lingʼ-lingʼ mag chunje mopogore opogore, moro omiyo nyalo mar wuoyo gi dhok mayore, eka ngʼat moro to omiyo mich mar loko dhok mayoreyore.[11] Magi duto gin tich mar Roho achiel machalre, kendo ochiwogi ni ngʼato ka ngʼato kaka ohero.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc