A A A A A

Additional: [Self Defence]

Luka 11:21
“Ka ngʼat maratego, momanore gi gige lweny orito ode owuon to gige duto ritore maber.

Tich Joote 12:4
Kane osemake, nokete e od twech, kendo noketo migepe angʼwen mag askeche, ma moro ka moro otingʼo jorit angʼwen, mondo orite. Herode ne chano mondo ogole oko bangʼ Pasaka mondo oyale e nyim oganda.

Luka 22:52
Eka Yesu nowachone jodolo madongo, jotelo mag jorit hekalu, kod jodongo, mane obiro ire, niya, “An jatend koko mar jo-jendeke, momiyo ubiro ira gi ligengni kod arunge?

Luka 10:29-37
[29] To kaka nodwaro mondo onenre ngʼat mariek, nomedo penjo Yesu niya, “Nyawadwa to en ngʼa?”[30] Yesu nodwoke niya, “Ngʼat moro ne wuotho koa Jerusalem ka oridore Jeriko, kendo nopo kopodho e lwet jomecho. Ne gilonyo lepe, gigoye, kendo giweye kochiegni tho.[31] To noyudo jadolo moro wuotho koluwo, yorno, to kane oneno ngʼatno, nobaro moluwo bath yo komachielo.[32] Kamano bende, ja-Lawi moro kane ochopo kanyo monene nokadho gi komachielo.[33] To ja-Samaria moro mane dhi wuoth nochopo kama ne ngʼatno nitie, kendo ka nonene, nokeche.[34] Nodhi ire motweyo adhondene kooloe mo kod divai. Eka noketo ngʼatno e ngʼe pundane owuon kendo notere e od bworo kendo norite maber.[35] Kinyne nogolo pesa mamingli mag fedha ariyo nomiyo jarit odno. Nowachone ni, ‘Rite to ka aduogo abiro chuli nengo ma imedo ritego!’[36] “Kuom ji adekgi ere miparo ni ne en wadgi ngʼat mane opodho e lwet jomechogo?”[37] Ngʼat molony gi chik nodwoko niya, “En ngʼat mane okeche.” Eka Yesu nowachone niya, “Dhi kendo itim kamano.”

1 Samuel 17:41-54
[41] E kindeno, ja-Filistiano gi jatingʼ kuode, ne sudo machiegni gi Daudi.[42] Eka norango Daudi konone moneno ni en mana rawera ma silwal, ma jaber, mine obuone.[43] Nowachone Daudi niya, “An guok mibirona kitongʼona kete?” Ja-Filistia nokwongʼo Daudi gi nying nyisechene.[44] Nowachone niya, “Bi ka abiro miyo winy ma e kor yamo ringi gi le man e thim.”[45] Daudi nowachone ja-Filistiano niya, “Ibirona gi ligangla kod tongʼ gi bidhi, anto abironi e nying Jehova Nyasaye Maratego, ma Nyasach jolweny Israel ma iseyanyo.[46] Kawuononi Jehova Nyasaye biro keti e lweta, abiro goyi piny mi angʼad ngʼuti. Kawuono abiro miyo winy mae kor polo gi le man e thim ringre jolweny mag jo-Filistia, kendo piny mangima biro ngʼeyo ni nitie Nyasaye ei Israel.[47] Ji duto mochokore ka biro ngʼeyo ni Jehova Nyasaye ok res joge gi ligangla gi tongʼ nimar lweny en mar Jehova Nyasaye, kendo obiro chiwou uduto e lwetwa.”[48] Kane ja-Filistiano osudo machiegni mondo oked kode, Daudi ne oringo mapiyo piyo kochiko kar kedo mondo orom kode.[49] Nosoyo lwete ei mifukune mogolo kidi; eka noketo kidino e orujre mine odiro mogoyogo lend wangʼ ja-Filistiano. Kidi nodonjo e lend wangʼe mine opodho piny auma.[50] Omiyo Daudi noloyo ja-Filistiano gi orujre kod kidi; ka oonge gi ligangla e lwete nogoyo ja-Filistiano piny monege.[51] Daudi noringo mochungʼ kuome. Nokawo ligangla ja-Filistia mowuodho e olalone kane osenege, nongʼado wiye gi ligangla. Kane jo-Filistia oneno ni thuon-gi osetho negilokore mi gichako ngʼwech.[52] Eka jo-Israel gi jo-Juda nosudo machiegni negigiyo sigich lweny mi gilawo jo-Filistia nyaka gichopi kama idonjogo Gath nyaka rangeye mag Ekron. Ringre jogi motho nokeyore e yo madhi Sharaim nyaka Gath gi Ekron.[53] Kane jo-Israel odwogo koa lawo jo-Filistia, ne giyako kargi mar bworo.[54] Daudi nokawo wi ja-Filistia mokelo Jerusalem, to gige lweny mag ja-Filistia notero e hembe owuon.

Luka 22:36
Nowachonegi niya, “To koroni ka uonge gi ofuku mar pesa kaweuru, kendo sanduku bende, to ka uonge ligangla olok lawe pesa mondo ingʼiewgo ligangla.

Wuok 22:2-3
[2] “Ka jakuo ojuk kakwelo kendo ogoye mi otho, ngʼatno mogoye remo ok nodongʼ e wiye kuom remo mochwer;[3] to ka otimore bangʼ ka chiengʼ osetuch, to remo nodongʼ e wiye. “Jakuogno nyaka chul gima rom gi gima nokawono, to ka oonge gi gimoro, to nyaka use mondo ochulgo kuo mokwalono.

Wuok 20:13
Kik ineki.

Mathayo 5:39
Anto anyisou ni kik utam ngʼat marach timo gima odwaro timo. Ka ngʼato othalo lembi ma korachwich to lokne komachielo bende,

Wuok 22:2
“Ka jakuo ojuk kakwelo kendo ogoye mi otho, ngʼatno mogoye remo ok nodongʼ e wiye kuom remo mochwer;

Zaburi 82:4
Resuru joma ok nyal kod joma ochando; golgiuru e lwet joma timbegi richo.

Rumi 12:19
Kik uchul kuoro, osiepena, to weuru thuolo ne mirimb Ruoth Nyasaye, nimar ondiki niya, “An ema nachul kuor; abiro chulo,” Jehova Nyasaye owacho.

Mathayo 5:38-39
[38] “Usewinjo ni nowachi ni, ‘Wangʼ kar wangʼ kendo lak kar lak.’[39] Anto anyisou ni kik utam ngʼat marach timo gima odwaro timo. Ka ngʼato othalo lembi ma korachwich to lokne komachielo bende,

Rumi 13:4
Nimar en jatich Nyasaye moketo mondo okonyi. To ka itimo marach, to bed abeda maluor nikech ok otingʼ ligangla kayiem! En jatich Nyasaye machulo kuor gi mirima kokumo ngʼama timo marach.

Luka 22:36-38
[36] Nowachonegi niya, “To koroni ka uonge gi ofuku mar pesa kaweuru, kendo sanduku bende, to ka uonge ligangla olok lawe pesa mondo ingʼiewgo ligangla.[37] Osendiki ni: ‘Ne okwane kod joketho’; kendo awachonu ni wachni nyaka timrena. Ee, gino mondik kuoma koro chiegni timore.”[38] Jopuonjre nowacho niya, “Ne, Ruoth, ligengni ariyo eri ni ka.” Nodwoko niya, “Mano oromo.”

Zaburi 144:1
Mar Daudi. Pak obed ni Jehova Nyasaye ma en Lwandana, pakeuru en motego lwetena ne lweny, kendo en momiyo lith lwetena bedo mongʼith e kedo.

1 Timotheo 5:8
Ka ngʼato ok orito wedene, to moloyo ka ok orito joode owuon, to osekwedo yie marwa, kendo orach moloyo japiny.

Rumi 12:18
Ka nyalore, to temuru mondo udag gi kwe gi ji duto.

Ngeche 24:11
Res jogo mitero kar tho; mak jogo mawuotho ka tangni dhiyo kar yengʼo.

Mathayo 26:51
Gikanyono achiel kuom joma ne nigi Yesu nowuodho liganglane oko, kendo notongʼo jatij jadolo maduongʼ, mi ochodo ite oko.

Johana 18:10
Eka Simon Petro, mane oyudo nigi ligangla, nowuodho liganglane kendo notongʼo jatij jadolo maduongʼ mi ochodo ite ma korachwich, kendo nying jatijno ne en Malko.

Mathayo 5:9
Joma kelo kwe gin joma ogwedhi, nimar noluong-gi ni nyithind Nyasaye.

Mathayo 26:52-54
[52] Yesu nowachone niya, “Dwok liganglani e olalo, nimar ji duto ma wuodho ligangla notho gi ligangla.[53] Iparo ni ok anyal kwayo Wuora mi oketna tenge migepe apar gariyo mag malaike mondo okedna sani sani?[54] Ndiko dichop kare nade mawacho ni gigo nyaka timre kaka gitimore sani?”

Mathayo 24:43
To ngʼeuru ma maber ni ka dine wuon ot ngʼe ni kar sa adi mar otieno ma jakuo biroe, dine osiko korito, kendo dine ok oweyo ode otur gi jakuo.

Chakruok 9:5-6
[5] Kendo kuom remb ngimau to anachul kuor. Anachul kuor ne le duto kendo ne ngʼato ka ngʼato anachul kuor nikech ngima wadgi.[6] “Ngʼato angʼata mochwero remb dhano, en bende nyaka rembe chwer koa e lwet dhano; nikech e kit Nyasaye nochweyo dhano.

Nehemia 4:14
Kane asenono gigi maber, ne achungo malo kendo awachone joka ruoth, jotelo kod joma moko niya, “Kik uluorgi. Par Ruoth Nyasaye, maduongʼ kendo malich, kendo ukedne oweteu, yawuotu kod nyiu, mondeu, kod miechu.”

Johana 18:10-11
[10] Eka Simon Petro, mane oyudo nigi ligangla, nowuodho liganglane kendo notongʼo jatij jadolo maduongʼ mi ochodo ite ma korachwich, kendo nying jatijno ne en Malko.[11] Yesu nokwero Petro kowachone niya, “Dwok liganglani e olalo! Idwaro mona metho e okombe ma Wuora osemiya nangʼo?”

Ngeche 25:21-22
[21] Ka jasiki odenyo, to miye chiemo ocham; ka riyo oloye, miye pi omodhi.[22] Ka itimo kamano, ibiro choko chuk mach maliel e wiye, kendo Jehova Nyasaye biro miyi pok.

Rumi 12:17
Kik uchul ngʼato angʼata rach kar rach. Neuru ni utimo gima ji duto oyiego ni ber.

Mathayo 26:51-54
[51] Gikanyono achiel kuom joma ne nigi Yesu nowuodho liganglane oko, kendo notongʼo jatij jadolo maduongʼ, mi ochodo ite oko.[52] Yesu nowachone niya, “Dwok liganglani e olalo, nimar ji duto ma wuodho ligangla notho gi ligangla.[53] Iparo ni ok anyal kwayo Wuora mi oketna tenge migepe apar gariyo mag malaike mondo okedna sani sani?[54] Ndiko dichop kare nade mawacho ni gigo nyaka timre kaka gitimore sani?”

Mathayo 5:38-44
[38] “Usewinjo ni nowachi ni, ‘Wangʼ kar wangʼ kendo lak kar lak.’[39] Anto anyisou ni kik utam ngʼat marach timo gima odwaro timo. Ka ngʼato othalo lembi ma korachwich to lokne komachielo bende,[40] kendo ka ngʼato dwaro yalo kodi mondo okaw lawi mar akor to wene kotini bende.[41] Ka ngʼato ochuni mondo ikowe kilomita achiel gi nus to dhi kode kilomita adek.[42] Ka ngʼato okwayi gimoro to miyeuru, kendo kik ilok kiti ne ngʼat madwaro ni ihole gimoro.[43] “Usewinjo ni nowachi ni, ‘Her wadu to jasiki to isin-go.’[44] Anto awachonu kama: Heruru wasiku kendo lamuru ne joma sandou,

Ezekiel 33:11
Wachnegi ni, ‘Akwongʼora gi nyinga awuon an Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto ni ok amor ka ngʼat ma timbene richo otho, to amor ka gilokore giweyo yoregi maricho mondo gibed mangima. Lokreuru! Lokreuru uwe yoreu maricho! Udwaro tho nangʼo, yaye dhood Israel?’

Rumi 12:18-21
[18] Ka nyalore, to temuru mondo udag gi kwe gi ji duto.[19] Kik uchul kuoro, osiepena, to weuru thuolo ne mirimb Ruoth Nyasaye, nimar ondiki niya, “An ema nachul kuor; abiro chulo,” Jehova Nyasaye owacho.[20] To bende Muma wacho niya, “Ka jasiki odenyo, to miye chiemo; ka riyo oloye, to miye gimoro omodhi, ka itimo kamano, ibiro choko chuk mach maliel e wiye.”[21] Kik uyie richo lou, to louru richo gi tim maber.

1 Samuel 17:31-37
[31] Gima Daudi nowacho nolandore mochopo ne Saulo eka Saulo noluonge.[32] Daudi nowachone Saulo niya, “Kik chuny ji nyosre nikech ja-Filistiani; jatichni biro dhi mondo oked kode.”[33] Saulo nodwoko niya, “In ok inyal dhi kedo gi ja-Filistia nikech in mana rawera, to en to osebedo kokedo chakre tin-ne.”[34] To Daudi nowacho ni Saulo niya, “Jatichni osebedo kakwayo romb wuon-gi. Ka sibuor kata ondiek omako achiel kuom rombwa,[35] to ne alawe kendo agoye mi amaye rombo kagolo e dhoge. Kane ochikore ira, ne amake gi yie dende mi agoye kendo anege.[36] Jatichni osenego sibuor gi ondiek; ja-Filistia ma ok oter nyanguni, biro bedo achiel kuomgi nikech osejaro jolwenj Nyasaye mangima.[37] Jehova Nyasaye mane oresa e kok sibuor gi kok ondiek biro resa e lwet ja-Filistiani.” Saulo nowachone Daudi niya, “Dhi kendo Jehova Nyasaye obed kodi.”

Luka 22:50
To achiel kuomgi notongʼo jatij jadolo maduongʼ mi ochodo ite ma korachwich oko.

Wuok 21:22-25
[22] “Ka chwo magore ogoyo dhako man-gi ich kendo onywol ka kinde nywol pok ochopo to onge hinyruok moro malich, ngʼat motimo marachno nyaka gol chudo moro amora ma chwor dhakono okwayo kendo jangʼad bura oyiego.[23] To ka nitie hinyruok marach to nyaka ukaw ngima kar ngima kendo[24] wangʼ kar wangʼ, kendo lak kar lak, kendo lwedo kar lwedo kendo tielo kar tielo,[25] del mowangʼ kar del mowangʼ kendo adhola kar adhola, kendo kama ogwar kar kama ogwar.

Ezekiel 33:6
To ka jaritono oneno ka wasigu biro, to ok ogoyo tungʼ mondo ji oikre, mi wasigugo obiro monego ngʼato achiel kuomgi, to ngʼatno notho nikech richone, to anaket rembe ewi jaritono.’

Wuok 22:3
to ka otimore bangʼ ka chiengʼ osetuch, to remo nodongʼ e wiye. “Jakuogno nyaka chul gima rom gi gima nokawono, to ka oonge gi gimoro, to nyaka use mondo ochulgo kuo mokwalono.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc