A A A A A

Additional: [Police Officers]

2 Timotheo 1:7
Nikech Nyasaye ne ok omiyowa chuny mar bedo ngoche, to nomiyowa chuny mar bedo gi teko, gihera kod ritruok.

Isaya 1:17
Weuru timbeu maricho; to upuonjru timbe mabeyo! Dwaruru tim makare, kendo jiwuru joma ithiro. Bende nyaka une ni nyithind kiye kod mon ma chwogi otho oyal buchegi e yo makare kare.

Isaya 6:8
Eka ne awinjo dwond Ruoth Nyasaye kapenjo niya, “Ere ngʼama abiro oro? Koso en ngʼa monego odhinwa?” Kendo ne adwoko niya, “Eri antie, ora!”

Isaya 54:17
onge gige lweny molosi ne in mano hinyi, kendo inilo buche duto modonjnie. Ma e pok ma jotich Jehova Nyasaye yudo, kendo ma bende e gweth ma asemiyou,” Jehova Nyasaye owacho.

Johana 15:13
Onge hera maduongʼ ma ngʼato nyalo herogo osiepene moloyo chiwonegi ngimane.

Joshua 1:9
Par kaka asechiki. Bed motegno kendo gi chir. Kik iluor kendo kik chunyi nyosre; nikech an Jehova Nyasaye ma Nyasachi abiro bedo kodi kamoro amora midhiye.”

Luka 1:79
mondo orieny kuom jogo modak e mudho, kendo e tipo mar tho, mondo otel ne tiendewa e yor kwe.”

Luka 10:19
Asemiyou loch mondo unyon thuonde gi thomoni kendo uloo teko duto mag jasigu bende onge gima nohinyu.

Luka 5:9
Nimar en kaachiel gi joma ne en-go duto nowuoro nikech rech mane gimako.

Ngeche 21:15
Ka adiera onenore, to joma timbegi nikare bedo mamor to joma timbegi richo to yudo bwok.

Ngeche 24:11
Res jogo mitero kar tho; mak jogo mawuotho ka tangni dhiyo kar yengʼo.

Ngeche 27:17
Kaka nyinyo piago nyinyo, e kaka ngʼato piago nyawadgi.

Zaburi 101:8
Okinyi kokinyi abiro tieko joma timbegi richo modak e piny. Abiro nego ngʼato angʼata matimo richo ka agologi e dala mar Jehova Nyasaye.

Zaburi 82:3-4
[3] Ngʼaduru bura makare ne joma ok nyal kod nyithi kiye, kendo konyuru joma odhier kod joma ok nyal konyore kendgi.[4] Resuru joma ok nyal kod joma ochando; golgiuru e lwet joma timbegi richo.

Tito 3:1-2
[1] Par ne ji mondo ochiw luor ne jotelo. Nyisgi mondo giwinj chik kendo mondo gibed moikore ne timo gimoro amora maber,[2] kik giketh nying ngʼato angʼata, gibed joma ohero kwe, kendo ma paro mar konyo jowetegi, ka ginyiso muolo madier ne ji duto.

1 Petro 2:13-17
[13] Ngʼato ka ngʼato kuomu nyaka winj joloch duto moketi mondo orit ji, nikech uhero Ruoth Yesu madwaro ni utim kamano. Rituru chike mag ruoth marito piny,[14] kendo rituru bende chike mag jotelo ma gin joma ruoth owuon ema oketo mondo okum joma ketho to opwo joma timo maber.[15] Nikech en dwaro Nyasaye mondo timbeu mabeyo okuod wi joma ofuwo mohero weche manono.[16] Daguru ka joma ni thuolo, to kik uti gi thuolo ma un-go obed gima uumogo richou, daguru kaka jotich Nyasaye.[17] Chiwuru luor mowinjore ne ji duto. Heruru jowete duto mowar. Luoruru Nyasaye. Miuru ruoth mar piny luor.

Zaburi 18:37-43
[37] Ne alawo wasika mi ajukogi; kendo ne ok alokora aweyogi nyaka ne atiekogi pep.[38] Ne atiekogi, mane ok ginyal chungʼ; negipodho e tienda.[39] Ne imiya teko mar kedo lweny; ne imiyo jomamon koda kulore e nyima.[40] Ne imiyo wasika oringo kadhi, mine atieko joma ok dwara.[41] Ne giywak mondo okonygi to onge ngʼama ne nyalo resogi; ne giywakne Jehova Nyasaye to ne ok odwokogi.[42] Ne agoyogi adunya ka buru ma yamo tero, ne achodhogi oko ka chwodho mag yore mag dala.[43] Ne iresa e ywaruok gi ji. Ne iketa jatend ogendini; joma ne ok angʼeyo chon notiyona.

Rumi 13:1-14
[1] Ngʼato ka ngʼato nyaka winj joma nigi teko mar loch, nimar onge loch mantie, makmana mano ma Nyasaye ema oketo. Joma ni e loch duto Nyasaye ema oketo.[2] Omiyo, ngʼama otamore winjo joma ni e loch, to otamore winjo gima Nyasaye ema oketo, kendo joma timo kamano biro yudo kum kuomgi giwegi.[3] Nimar joma nigi loch ok ked gi joma timo maber makmana gi joma timo marach. Donge idwaro ni joma ni e loch kik miyi luoro? Kara tim gik mabeyo eka ginipaki.[4] Nimar en jatich Nyasaye moketo mondo okonyi. To ka itimo marach, to bed abeda maluor nikech ok otingʼ ligangla kayiem! En jatich Nyasaye machulo kuor gi mirima kokumo ngʼama timo marach.[5] Kuom mano, owinjore mondo ngʼato ka ngʼato owinj jorit loch, ok mana nikech inyalo yudo kum kende, to bende nikech chunyi neno ni mano ber.[6] Mano bende emomiyo uchulo osuru, nikech jorit loch gin jotich Nyasaye, kendo gichiwore ne tijno seche duto.[7] Miuru ji duto gik makorgi monego umigi kaka: Joma onego chul osuru; chuluru osuru; joma juogo chuluru pesa jwok; joma onego uluor, miuru luor, kendo joma onego umi duongʼ, miuru duongʼ.[8] Kik ubed gi gowi mar ngʼato, makmana gowi mar hera, nimar ngʼama ohero wadgi osechopo Chik.[9] Chikego wacho niya, “Kik iterri, kik ineki, kik ikwal, kik igomb gir wadu,” kod chike mamoko duto moriw e chik achiel mawacho niya, “Her wadu kaka iherori iwuon.”[10] Hera ok tim gima rach ni wadgi. Kuom mano, hera ema ochopo chike duto.[11] To timuru kamano ka uwinjo tiend gik matimore ndalogi. Sa osechopo mondo uchiew ua e nindo maru, nikech warruok marwa koro okayo machiegni moloyo chiengʼ mane wayie mokwongo.[12] Otieno chiegni rumo kendo ru piny chiegni. Omiyo waweuru timbe mag mudho, to wamanreuru gi gige lweny mag ler.[13] Wadaguru e ngima mobidhore kaka joma ni e ler mar odiechiengʼ, ka waweyo kit richo duto kaka, tugo e thum, mer, terruok, anjawo, dhawo kod nyiego.[14] Kar timo kamano, to rwakreuru gi Ruoth Yesu Kristo, kendo kik uchan e pachu kaka unyalo timo gik ma ringruok gombo.

Ngeche 28:1-28
[1] Jaricho ringo kaonge ngʼama lawe, to joma kare jochir ka sibuor.[2] Ka piny toke tek, to en gi jotelo mangʼeny, to ngʼat mawinjo wach kendo man-gi ngʼeyo rito chik.[3] Jatelo mahinyo jochan chalo kaka kodh oula maywero cham oko.[4] Jogo ma ok rit chik pako ngʼat marach, to jogo marito chik dagi jogo maricho.[5] Jomaricho ok ongʼeyo adiera, to jogo madwaro Jehova Nyasaye ongʼeyo adiera chutho.[6] Ber ngʼat ma jachan ma wuodhe ok cha, moloyo ngʼat ma ja-mwandu ma yorene richo.[7] Ngʼat marito chik en wuowi mariek, to bedo osiep jawuoro kelo wichkuot ne wuon mare.[8] Ngʼat mamedo mwandu gi ohala ma malangʼ choko mwandu ne ngʼat machielo, mabiro bedo mangʼwon gi jochan.[9] Ka ngʼato odino ite ne chik, kata mana lemone bende richo.[10] Ngʼat matero ngʼat moriere tir e yo mar richo biro podho e obetone owuon, to ngʼat ma ok cha biro yudo pok maber.[11] Jamoko nyalo paro owuon ni oriek, to jachan man-gi paro matut neno gik manie chuny jamokono.[12] Ka ngʼat makare oloyo, nitie mor maduongʼ, to ka ngʼat marach omi teko mondo otel, ji ringo dhiyo kar pondo.[13] Ngʼat mapando richone ok dhi maber, to ngʼat ma hulo richone kendo oweyogi yudo ngʼwono.[14] En ngʼama ogwedhi ngʼat moluoro Jehova Nyasaye kinde duto, to ngʼatno ma chunye tek donjo e chandruok.[15] Kaka sibuor maruto kata ondiek madwaro kecho e kaka ngʼat marach motelone joma ok nyal.[16] Ruoth ma jasunga onge gi rieko, to ngʼatno mamon gi gik moyud e yo marach biro dak amingʼa.[17] Ngʼat moneko chunye chandore enobed gi kuyo nyaka otho; omiyo kik ngʼato konye.[18] Ngʼatno ma ja-adiera ibiro rito maonge hinyruok, to ngʼatno ma yorene richo biro podho apoya nono.[19] Ngʼat matiyo e puothe biro bedo gi chiemo mogundho, to ngʼat mabayo abaya biro bedo jachan mochwere.[20] Ngʼat ma ja-adiera ibiro gwedho mangʼeny, to ngʼat madwaro gi teko bedo ja-mwandu ok notony ma ok okume.[21] Dok ne ngʼato kayiem ka oketho ok ber, to ngʼato biro timo marach mana ni mondo oyud asoya matin.[22] Ngʼat ma iye lit dwaro ahinya ni mondo obed gi mwandu to ok ongʼeyo ni chan orite.[23] Ngʼatno makwero ngʼato gikone obiro yudo pwoch mangʼeny moloyo ngʼatno man-gi lep mawuondo.[24] Ngʼat mamayo wuon mare kata min, to owacho niya, “Timo kamano ok rach,” ochal gi ngʼat maketho gimoro.[25] Ngʼat ma jawuoro thoro kelo miero, to ngʼat mogeno kuom Jehova Nyasaye biro dhiyo maber.[26] Ngʼat moketo genone kuome owuon ofuwo, to ngʼatno mawuotho e rieko, oritore maonge hinyruok.[27] Ngʼat mamiyo jochan ok nochand gimoro, to ngʼat ma gengʼo wangʼe ne jochan noyud kwongʼ mangʼeny.[28] Ka jaricho oketi e teko mondo otel, ji dhiyo kar pondo; to ka jaricho otho joma kare dhiyo nyime.

Luka 11:21
“Ka ngʼat maratego, momanore gi gige lweny orito ode owuon to gige duto ritore maber.

Mathayo 5:9
Joma kelo kwe gin joma ogwedhi, nimar noluong-gi ni nyithind Nyasaye.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc