English
A A A A A

Additional: [Abundance]

1 Timotheo 5:8
Ka ngʼato ok orito wedene, to moloyo ka ok orito joode owuon, to osekwedo yie marwa, kendo orach moloyo japiny.

2 Korintho 9:8
To Nyasaye nyalo miyo ubed gi gweth mogundho, mondo kinde duto ubed gi gik moko duto munyalo konyorugo un uwegi, kod mamoko malangʼ munyalo konyogo joma moko.

Rapar mar Chik 29:12
Uchungo ka mondo utim singruok gi Jehova Nyasaye ma Nyasachu, singruok ma Jehova Nyasaye timo kodu kawuononi gi kwongʼruok chopo kare,

Efeso 3:20
Mad Jal maka wakwayo gimoro amora to chiwo mathoth moloyo kaka wakwaye kata kaka waparo, kuom tekone matiyo kuomwa,

Wuok 34:6
Kendo nokadho e nyim Musa kohulo niya, Jehova Nyasaye, Jehova Nyasaye, ma jangʼwono kendo ma kecho ji, ahora mos bende agundho gihera kod adiera,

Jakobo 1:17
Mich moro amora maber kendo malongʼo aa malo e polo, koa kuom Wuoro manochweyo ler marieny e polo, kendo ma ok lokre ka tipo ma osiko kalokore.

Johana 10:10
Jakuo biro mana mondo okwal kendo oneki kendo oketh gik moko, An to asebiro mondo giyud ngima, kendo giyude mogundho.

Luka 6:38
Chiwuru, to ibiro chiwonu. Ubiro yudo rapim maber, moiki kendo motiel mapongʼ thich, kendo oo oko. Nimar rapim mupimogo ema ibiro pimnugo un bende.”

Luka 6:45
Ngʼat maber golo gik mabeyo mawuok kuom ber mokano e chunye, to ngʼat marach golo gik maricho mawuok kuom rach mokano e chunye. Nimar gik mopongʼo chuny ngʼato ema wuok e dho ngʼato.

Mathayo 6:33
To mokwongo, dwaruru pinyruoth Nyasaye kod timne makare eka gigi duto bende nomiu kaachiel gi mago.

Filipi 4:19
To Nyasacha biro miyou gik moko duto muchando, kogolo kuom mwandune maduongʼ manie Kristo Yesu.

Ngeche 3:5-10
[5] Gen kuom Jehova Nyasaye gi chunyi duto, kendo kik igen kuom ngʼeyoni iwuon;[6] ket yoreni duto kuome eka nomi yoregi oriere tir.[7] Kik ibed mariek e pachi iwuon to luor Jehova Nyasaye eka inilo richo.[8] Tim ma kamano nomi ringri bedo gi ngima kendo nobed chiemo ne chunyi.[9] Mi Jehova Nyasaye duongʼ gi mwanduni kichiwone cham mabeyo ma ikayo e puotheni;[10] eka dechegi nopongʼ gi cham mogundho kendo agulnigi nopongʼ gi divai manyien maonge kama ikanoe.

Zaburi 23:5
Iloso mesa e nyima ka wasika neno. Iwiro wiya gi mo; kikombena opongʼ moo oko.

Zaburi 36:8
Gichamo chiemo mangʼeny e hekalu mari ka gimor; imiyogi math moa e aorani mar mor.

Zaburi 37:11
To joma muol piny biro bedo margi kendo gibiro winjo maber ka gin gi kwe maduongʼ.

Zaburi 65:11
Igwedho higa gi cham mogundho, kendo gechegi mwandu opongʼo.

Zaburi 72:16
Mad cham bed mangʼeny e piny duto, bende gikwak nyaka wi godo matindo duto. Mad olembene ol mathoth ka Lebanon, kendo mad onyagi ka lum manie pap.

Rumi 15:13
Mad Nyasach geno opongʼu gi mor kod kwe mogundho ka ugeno kuome, mondo omi upongʼ gi geno malach kuom teko mar Roho Maler.

Zaburi 66:8-12
[8] Pakuru Nyasachwa, yaye ogendini, neuru ni pak mipakego ji duto owinjo;[9] oserito ngimawa kendo osegengʼo tiendewa ni kik kier.[10] Yaye Nyasaye ne itemowa ni in iwuon; ne ipwodhowa ka fedha.[11] Ne iterowa e od twech kendo ne iketo lodi mapek e dier ngʼewa.[12] Ne imiyo ji onyono wiyewa; kendo ne wakalo mach gi pi, kata kamano ne ikelowa nyaka kama omew.

Luo Bible 2020
Copyright © 1980, 2002, 2003, 2020 by Biblica, Inc