A A A A A

God: [Blessing]

Luka 6:38
Chiwuru, eka un bende nomiu. Unuyud rapim mopong’ thich, moiki, kendo motiel moo oko, nimar rapim ma upimoe ema un bende nopimnue.”

Mathayo 5:4
“Joma okuyo gin johawi, nikech nohogi.

Filipi 4:19
Nyasacha nomiu gik moko duto muchando, kogolo kuom mwandune man gi duong’, kuom Kristo Yesu.

Filipi 4:6-7
[6] omiyo kik upar gimoro, to nyisuru Nyasaye gik moko duto muchando, kulemo kendo ka chunyu goyone erokamano.[7] Eka kue mar Nyasaye modhiero ji ng’eyo norit chunyu gi parou, kubedo kuom Kristo.

Jakobo 1:17
Mich mabeyo duto, kod chiwo malong’o duto, a e polo malo. Gia kuom Nyasaye Wuoro mane ochueyo ler mag polo. En ok olokre, bende ok owichre owewa e mudho.

Johana 1:16
Waduto waseyudo gueth mathoth moa kuom ng’wonone mogundho,

1 Johana 5:18
Wang’eyo ni onge nyathi Nyasaye mosiko katimo atima richo, nikech Wuod Nyasaye orite, omiyo Ng’ama Rach ok nyal mule.

2 Korintho 9:8
Nyasaye nyalo miyou gik moko duto mudwaro, kendo mokadho kanyo, mondo kinde duto ubed gi gik moromou, kod mago munyalo konyogo tije mabeyo duto,

Filipi 4:7
Eka kue mar Nyasaye modhiero ji ng’eyo norit chunyu gi parou, kubedo kuom Kristo.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania