A A A A A

Sins: [Gossip]

2 Korintho 12:20
Aluor ni ka abiro to dipo ka anwang’o ka ok uchal kaka adwaro, kendo un bende dipo ka unwang’o ni ok achal kaka udwaro! Aluor ni dhaw gi nyiego gi mirima gi ichlit gi ajara gi kuoth gi sunga kod koko nyalo betie.

Efeso 4:29
Ka uwuoyo to wach moro marach kik wuog e dhou, to wachuru mana weche mabeyo kendo makonyo ji, kendo mowinjore, mondo joma winjo wecheu oyud konyruok.

Jakobo 1:26
Ka ng’ato galo ni en jalemo maber to ok orito lewe, to mano owuondore awuonda, kendo lemo mare onge tich.

Jakobo 4:11
Owetena, ng’ato ka ng’ato kik wuo marach kuom wadgi. Ng’at mawuoyo marach kuom wadgi, kata mang’adone bura, to wuoyo marach mana kuom Chik, kendo ng’ado ni Chik bura. Ka ing’ado ni Chik bura, to itimori ng’at ma ng’ado bura, kar bedo ng’at ma rito Chik.

1 Timotheo 5:13-14
[13] Bende ka giwuotho e mier ka gitiyo, to gipuonjore doko josamuoyo, to ok mana josamuoyo kende, to bende giting’o weche koni gi koni, kendo gidonjo e weche ma ok mekgi, ka giwacho gik ma ok owinjore giwachi.[14] Omiyo daher mondo okend mond liete matindo, mi ginywol nyithindo, kendo girit utgi, eka digitam jasikwa yudo thuolo mar wacho weche maricho kuomwa.

1 Timotheo 3:9-11
[9] Nyaka gibed joma onge ketho moro ma gipando e chunygi, kendo nyaka gibed joma omako adiera mar yie marwa matek.[10] To kapok gichako tich to nyaka temgi, mondo one ane ka gionge ketho moro.[11] Kamano mondgi bende nyaka bed gi tim makare, to kik gibed mon ma jokuoth, to gibed mon moritore, kendo ma jo adiera e weche duto.

Rumi 1:29-32
[29] Gipong’ gi timbe maricho duto, kaka gombo gi chuny marach. Adier gipong’ gi nyiego gi nek gi dhaw gi miganga kod himruok. Gin jokuoth,[30] gi johang wach, bende gin joma Nyasaye oweyo, kendo ma ochayo Nyasaye. Gin jokwinyo, gi joma wigi tek kod joma wuorore. Pile gifwenyo yore manyien mag timo richo, kendo gin joma ok winj jonywol.[31] Gin joma wang’gi tek, gi joma ok rit singruokgi, kod joma ok ohero jowetegi, kendo ok kechgi.[32] Ging’eyo malong’o ni Chik Nyasaye wacho ni joma timo gik makamago owinjore gi tho, to kata kamano pod gisiko gitimogi atima, to bende gipako joma timo gik ma kamago.

Tito 2:2-5
[2] Nyak inyis joma dongo mondo obed joma oritore, kendo ma ok ohero oyuma, kendo joma bidhore. Bende gibed joma nigi yie motegno, kendo man gi hera kod kinda.[3] Kamano bende nyaka inyis mon madongo mondo obed joma oluoro Nyasaye e ngimagi, to kik gibed jokuoth, kata joma ohero kong’o, to gibed ranyisi mabeyo,[4] mondo omi mon matindo opuonjre hero chwogi kod nyithindgi,[5] kendo obed joma oritore, mangimagi ler, bende ma rito utgi maber. Nyaka gibed mon mang’won kendo moluoro chwogi, mondo Wach Nyasaye kik yany.

Rumi 1:28-32
[28] Ne gidagi yie Nyasaye, omiyo Nyasaye nojwang’ogi, mi parogi olal, kendo gitimo gik ma ok onego gitim.[29] Gipong’ gi timbe maricho duto, kaka gombo gi chuny marach. Adier gipong’ gi nyiego gi nek gi dhaw gi miganga kod himruok. Gin jokuoth,[30] gi johang wach, bende gin joma Nyasaye oweyo, kendo ma ochayo Nyasaye. Gin jokwinyo, gi joma wigi tek kod joma wuorore. Pile gifwenyo yore manyien mag timo richo, kendo gin joma ok winj jonywol.[31] Gin joma wang’gi tek, gi joma ok rit singruokgi, kod joma ok ohero jowetegi, kendo ok kechgi.[32] Ging’eyo malong’o ni Chik Nyasaye wacho ni joma timo gik makamago owinjore gi tho, to kata kamano pod gisiko gitimogi atima, to bende gipako joma timo gik ma kamago.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania