A A A A A

Sins: [Gluttony]

1 Korintho 6:12
Ng’ato nyalo wacho ni, “Anyalo timo gimoro amora ma ahero.” Ee, mano nyalo bedo adier, to kik igal ni gik moko duto mitimo gin gik mowinjore. Adier, anyalo wacho ni, “Anyalo timo gimoro amora mahero”, to ok anyal yie mondo gimoro amora oloka misumbane.

1 Korintho 10:7
Kik ulam nyiseche manono, kaka moko kuomgi nolamo, kaka wasomo e Muma ni, “Jo-Israel nobet piny mondo ocham kendo omadh gik ma otimgo misango, bang’e ne gia malo mondo gitug tugo maricho.”

1 Korintho 15:32
Ka an mana dhano ma ok chier, to ere ber mane ayudo kuom kedo gi ondiegi Efeso? Ka en adier ni joma otho ok chier, to kara wachiemuru, kendo wamethuru, nikech kiny wanatho, mana kaka Muma wacho.

Filipi 3:19
To notiekgi e giko, nimar igi e nyisechegi, kendo gisungore mana ni gik makelonigi wichkuot, bende giparo mana weche mag pinyni.

Rumi 13:14
To rwakreuru gi Yesu Kristo kaka okumbau, kendo weuru keto chunyu kuom paro gik ma ringruok gombo.

Tito 1:12
Janabi moro ma ja Krete wadgi nowacho niya, “Pile jo-Krete gin jomriambo. Gin ondiegi maricho, kendo jowuoro ma josamuoyo.”

1 Korintho 6:19-20
[19] Koso ok ung’eyo ni ringreu en Hekalu mar Roho Maler modak e iu, mane Nyasaye omiyou? Un ok un mau uwegi, to un mag Nyasaye.[20] Ne oseng’iewou, mochulo nengou, omiyo miyeuru duong’ gi ringreu.

Rumi 14:13-17
[13] Kuom mano mondo waweuru ng’ado ni jowadwa bura. To keturu chunyu mondo une ni ok utimo gimoro manyalo miyo owadu podhi, kata ma dimi otim richo.[14] Ang’eyo maber chutho kaka ja-Kristo, ni onge chiemo moro ma inyalo luongo ni kuero. To ka ng’ato paro ni gimoro en gima kuero, to gino bedone mana kuero.[15] Ka gimoro ma in ichamo chwanyo owadu, to mano nyiso ni iseweyo wuotho e hera. Omiyo kik iwe chiemo ma ichamo keth ng’at ma Kristo nothone![16] Bed kitang’ mondo gima ineno ni ber kik mi jomoko kinde mar wuoyo marach,[17] nikech Loch Nyasaye ok en wach mar chiemo kata mar madho gimoro, to en mana wach tim makare gi kue kod mor ma Roho Maler kelo.

2 Timotheo 3:1-9
[1] To ng’e malong’o ni kinde mag chandruok nobedi e ndalo mag giko.[2] Ji nobed joma oherore kendgi giwegi, kendo ma ohero pesa. Ginibed joma wuorore kendo ma jong’ayi, kendo ma yanyo ji. Bende ok giniwinj jonywolgi, bende ok ginibed joma goyo erokamano, kata joma oluoro Nyasaye.[3] Ginibed joma ok ohero jowetegi, kendo mamako sadha. Bende ginibed joma jokuoth kendo joma oowore, kendo jomahundu, kendo joma ok ohero gik mabeyo.[4] Ginibed andhoke kendo joma mwomore kendo josunga, bende ginibed joma ohero raha moloyo Nyasaye.[5] Ginitim gik mamiyo ginenore ka joma oluoro Nyasaye, to ngimagi to nonyis ni gionge gi teko ma luoro Nyasaye kelo. In to nyaka ibed mabor gi joma kamago.[6] Joma kamago ema yudo thuolo mar donjo e mier, kendo hoyo mon mayomyom mogangore gi richo, kendo ma gombo mayoreyore ywayo koni gi koni.[7] Gin mon matemo puonjore pile, to ok nyal ng’eyo adiera chuth.[8] Kaka Janes gi Jambre nokedo gi Musa, e kaka joma richogo bende kedo gi adiera. Gin joma parogi okethore, kendo joma yiegi orem.[9] To ok ginidhi nyime, nikech fupgi nofwenyre e lela e nyim ji duto, mana kaka fup Janes gi Jambre bende ne ofwenyore.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania