A A A A A

Sins: [Divorce]

Mathayo 19:9
Awachonu ni ng’at moriembo chiege nikech wach moro amora ma ok mana terruok, to eka bang’e okendo dhako machielo, to mano oterore.”

Mathayo 5:32
An to awachonu ni, ng’at moriembo chiege nikech wach moro amora ma ok mana wach terruok, miyo chiegeno bedo jaterruok. To bende ng’at mokendo dhako ma chwore oriembo, en bende oterore.

Luka 16:18
“Ka ng’ato oriembo chiege, mi okendo dhako machielo, to oterore. Bende ka ng’ato okendo dhako ma chwore oriembo, to mano bende oterore.”

1 Korintho 7:10-11
[10] To agolo chik kuom joma okendo gi joma okendi, to gima awacho ok en chikna awuon, to en chik Ruoth mawacho ni, “Dhako ok onego owe chwore,[11] kendo dichwo bende ok onego riemb chiege.” To ka dhako oweyo chwore to onego osik mak okende, kata mondo odog ni chwore.

Mathayo 5:31-32
[31] “Bende ne owachi niya, ‘Ng’at moriembo chiege, to nyaka mi chiegeno barup weruok.’[32] An to awachonu ni, ng’at moriembo chiege nikech wach moro amora ma ok mana wach terruok, miyo chiegeno bedo jaterruok. To bende ng’at mokendo dhako ma chwore oriembo, en bende oterore.

Mathayo 19:3-9
[3] Jo-Farisai moko nobiro ire mondo oteme. Ne gipenje ni, “Bende Chikwa oyie mondo ng’ato oriemb chiege nikech wach moro amora koso?”[4] To Yesu nodwoko, kapenjogi niya, “Pok usomo e Muma ni, ‘Nyaka a chakruok,[5] Jachuech nochueyo dichwo gi dhako?’ kendo ni, ‘Mano emomiyo ng’ato weyo wuon gi min, to padore kuom chiege, kendo ji ariyogo doko ringruok achiel’?[6] Kamano koro ok gin ji ariyo, to gin mana ringruok achiel. Kuom mano, gima Nyasaye oseriwo, kik dhano pogi.”[7] To jo-Farisaigo nomedo penje niya, “Ka kamano, to marang’o Musa noketo chik ni ng’ato nyalo riembo chiege, kosemiye barup weruok?”[8] Yesu nodwokogi niya, “Musa noyienu mondo uriemb mondeu kamano mana nikech wichtekou, to ne ok en kamano nyaka a chakruok.[9] Awachonu ni ng’at moriembo chiege nikech wach moro amora ma ok mana terruok, to eka bang’e okendo dhako machielo, to mano oterore.”

Mariko 10:2-12
[2] Eka jo-Farisai moko nobiro mondo oteme kapenje niya, “Bende chikwa oyie ni ng’ato mondo oriemb chiege?”[3] Yesu nodwokogi kapenjogi ni, “Ere kaka ne Musa ochikou?”[4] Ne gidwoke ni, “Musa ne oyie ni ng’ato nyalo riembo chiege, kosemiye barup weruok.”[5] Yesu nowachonigi niya, “Musa nomiyou chikno nikech wichtekou.[6] To e kar chakruok, kane Nyasaye ochueyo dichwo gi dhako,[7] Muma wacho ni, ‘Mano e momiyo ng’ato weyo wuon gi min, to padore kuom chiege[8] kendo ji ariyogo doko ringruok achiel. Kamano koro ok gin ji ariyo, to gin mana ringruok achiel.’[9] Kuom mano, gima Nyasaye oseriwo, kik dhano pogi.”[10] Kane gisedok e ot, jopuonjre Yesu nopenje wachno,[11] mi onyisogi niya, “Ka ng’ato oriembo chiege, mi okendo dhako machielo, to oterore.[12] Kamano bende, ka dhako oweyo chwore, mi oyie ng’at machielo okende, to oterore.”

1 Korintho 7:10-16
[10] To agolo chik kuom joma okendo gi joma okendi, to gima awacho ok en chikna awuon, to en chik Ruoth mawacho ni, “Dhako ok onego owe chwore,[11] kendo dichwo bende ok onego riemb chiege.” To ka dhako oweyo chwore to onego osik mak okende, kata mondo odog ni chwore.[12] To kuom jomoko duto modong’, to Ruoth ok wuoye, to an ema awuoyoe kama: Ka owadwa moro nigi dhako, ma ok oyie kuom Kristo, kendo dhakono oyie dak kode, to kik oriembe.[13] Kamano bende, ka dhako moyie kuom Kristo nigi dichwo ma ok oyie, to dichwogno oyie dak kode, to kik dhakono weye.[14] Mano en kamano nikech dichwo ma ok oyie owal ni Nyasaye nikech chiege ma oyieno, kendo dhako ma ok oyie kuom Kristo bende owal ni Nyasaye nikech chwore moyieno. Ka da ni ok kamano, to nyithindu da ok obedo mag Nyasaye.[15] To ka jal ma ok oyie ema dwaro pogore gi jaode, to jaode mondo oweye aweya oa. Wach ma kamano ok otueyo owadwa kata nyaminwa. To Nyasaye oseluongou, un joma oyie, mondo udag e kue.[16] In dhako moyie, ing’eyo nadi kata dires chwori? Koso in dichwo moyie, ing’eyo nadi kata dires chiegi?

Mathayo 19:3-12
[3] Jo-Farisai moko nobiro ire mondo oteme. Ne gipenje ni, “Bende Chikwa oyie mondo ng’ato oriemb chiege nikech wach moro amora koso?”[4] To Yesu nodwoko, kapenjogi niya, “Pok usomo e Muma ni, ‘Nyaka a chakruok,[5] Jachuech nochueyo dichwo gi dhako?’ kendo ni, ‘Mano emomiyo ng’ato weyo wuon gi min, to padore kuom chiege, kendo ji ariyogo doko ringruok achiel’?[6] Kamano koro ok gin ji ariyo, to gin mana ringruok achiel. Kuom mano, gima Nyasaye oseriwo, kik dhano pogi.”[7] To jo-Farisaigo nomedo penje niya, “Ka kamano, to marang’o Musa noketo chik ni ng’ato nyalo riembo chiege, kosemiye barup weruok?”[8] Yesu nodwokogi niya, “Musa noyienu mondo uriemb mondeu kamano mana nikech wichtekou, to ne ok en kamano nyaka a chakruok.[9] Awachonu ni ng’at moriembo chiege nikech wach moro amora ma ok mana terruok, to eka bang’e okendo dhako machielo, to mano oterore.”[10] Kane jopuonjrene owinjo kamano ne giwachone niya, “Ka wach dichwo gi dhako chalo mana kamano, to kara ber mondo ji kik kendre!”[11] Yesu to nodwokogi niya, “Ji duto ok nyal rwako wachni, to mak mana jogo ma Nyasaye owalonigi.[12] Nitie jomoko mabwoch mane onywol kamano nyaka a ei minegi, kendo nitie bwoch moko ma ji ema oseroyo, to bende nitie jomoko ma ok kendi nikech Loch Polo. Ng’at manyalo rwako wachni to mondo orwaki.”

Mariko 10:12
Kamano bende, ka dhako oweyo chwore, mi oyie ng’at machielo okende, to oterore.”

1 Korintho 7:39
Chik otueyo dhako ndalo duto ma chwore pod ngima, to ka chwore osetho, to en gi thuolo mondo ng’ama ohero okende. To ng’ama okendono nyaka bed ja-Kristo.

Rumi 7:2-5
[2] Wakawuru dhako man gi chwore kaka ranyisi: Chik kend otueye kuom chwore ka pod chwore ngima. To ka chwore otho, to ogonye kuom chik mane otueye kuom chwore.[3] To ka odhi odak gi dichwo moro ka chwore pod ngima, to iluonge ni dhako materore. To ka chwore otho to chik ok otueye. En thuolo omiyo ka ng’at machielo koro okende, to ok en dhako materore.[4] Owetena, un bende uchalo kamano. Ne udoko fuond ringre Kristo, omiyo Chik onge gi teko kuomu, nikech uchalo joma otho. Mano notimore mondo ubed jo-ng’at machielo, ma en Jal mane ochier oa kuom joma otho, mondo wan duto wanyag olemo ni Nyasaye.[5] E ndalo mane pod waluwo timbe mag dhano, Chik nomiyo gombo otiyo e ngimawa, mi onywolo mana tho.

Hibrania 13:4
Ji duto mondo okwan kend ka gima duong’, kendo singruok ma joma okendore osingorego nyaka rit matek, nikech Nyasaye nokum joma terore, bed ni gin yawuowi gi nyiri, kata chwo gi mon.

Mathayo 19:4-6
[4] To Yesu nodwoko, kapenjogi niya, “Pok usomo e Muma ni, ‘Nyaka a chakruok,[5] Jachuech nochueyo dichwo gi dhako?’ kendo ni, ‘Mano emomiyo ng’ato weyo wuon gi min, to padore kuom chiege, kendo ji ariyogo doko ringruok achiel’?[6] Kamano koro ok gin ji ariyo, to gin mana ringruok achiel. Kuom mano, gima Nyasaye oseriwo, kik dhano pogi.”

Mathayo 18:15-17
[15] “Ka wadu moro otimoni marach, to dhi ire mondo inyise wachno ka un kode ji ariyo. Ka owinjo wachni to iloso kindi gi wadu.[16] To ka otamore winji, to dog ire gi ji ariyo kata ng’at achiel, ‘mondo weche duto ong’ere malongo’ e nyim joneno adek kata ariyo’, kaka muma wacho.[17] To ka otamore winjo jogo, to koro ter wachno ni kanyakla mar jolemo bende. Ka otamore winjo kata mana kanyakla mar jolemo bende, to koro kawe ka ng’at makia Nyasaye, kata ka jasol osuru mamedo gi malang’.

Efeso 5:22-23
[22] Un mon luoruru chwou mana kaka uluoro Kristo,[23] nikech dichwo e wi dhako, mana kaka Kristo e wi kanyakla mar joma oyie kuome, ma en ringre, kendo en jawar mare.

1 Timotheo 5:8
Ka ng’ato ok nyal rito wedene, to moloyo ka ok onyal rito joode, to en ng’at mosekwedo yie marwa, kendo orach moloyo ng’at ma ok oyie.

1 Korintho 7:17-24
[17] Ber mondo ng’ato oti gi mich mane Nyasaye opogone, kendo obed mana kaka ne en kane Nyasaye oluonge. Mano e gima apuonjo e kanyakla duto mar jo-Kristo.[18] Kapo ni Nyasaye noluongo ng’ato kosetere nyangu, to kik odwar mondo obed ka ng’at ma ok oter nyangu. Kamano bende ng’at mane oluongi ka ok oter nyangu kik dwar mondo otere nyangu,[19] nikech koda oter ng’ato nyangu, koda ok oter, to mano chalre, to gima duong’ en mana rito chik Nyasaye.[20] Ng’ato ka ng’ato onego obed mana kaka ne en kane Nyasaye oluonge.[21] Ne in misumba kane Nyasaye oluongi koso? Mano kik chandi, to kinyalo yudo kinde mar bedo thuolo, to ber mondo itim kamano.[22] Ng’ama Ruoth oluongo ka misumba en ng’at Ruoth, ma osemiyo thuolo. Kamano bende e kaka ng’at ma Kristo ka ni thuolo en misumba Kristo.[23] Nyasaye nong’iewou mochulo nengou, omiyo kik ubed wasumb ji.[24] Owetena, ng’ato ka ng’ato onego bed gi Nyasaye mana kaka ne en kane Nyasaye oluonge.

Mathayo 23:23
Yesu nomedo wacho niya, “Mano kaka unune malit, un jopuonj Chik gi jo-Farisai, mawuondore ni ohero Nyasaye! Uketo chunyu mana kuom chiwo ni Nyasaye mich mar achiel kuom apar mag alode maonge tich kaka apoth, gi onyulo, kod ododo, to uweyo gik madongo ma Chik dwaro, kaka ng’ado bura kare, gi bedo mang’won kod bedo jaadiera. Gik madongogo ema onego bed ni utimo, to mamokogo bende ok onego uwe mak utimo.

Rumi 7:1-3
[1] Owetena, un joma ong’eyo kaka chik tiyo, omiyo ung’eyo ni chik otueyo ng’ato mana ka pod ongima.[2] Wakawuru dhako man gi chwore kaka ranyisi: Chik kend otueye kuom chwore ka pod chwore ngima. To ka chwore otho, to ogonye kuom chik mane otueye kuom chwore.[3] To ka odhi odak gi dichwo moro ka chwore pod ngima, to iluonge ni dhako materore. To ka chwore otho to chik ok otueye. En thuolo omiyo ka ng’at machielo koro okende, to ok en dhako materore.

Luka 6:30
Bende ka ng’ato okwayi gimoro, to kik itamri, kendo ka ng’ato okawo giri, to kik ibandhe ni mondo odwoknigo.

Mathayo 19:6-12
[6] Kamano koro ok gin ji ariyo, to gin mana ringruok achiel. Kuom mano, gima Nyasaye oseriwo, kik dhano pogi.”[7] To jo-Farisaigo nomedo penje niya, “Ka kamano, to marang’o Musa noketo chik ni ng’ato nyalo riembo chiege, kosemiye barup weruok?”[8] Yesu nodwokogi niya, “Musa noyienu mondo uriemb mondeu kamano mana nikech wichtekou, to ne ok en kamano nyaka a chakruok.[9] Awachonu ni ng’at moriembo chiege nikech wach moro amora ma ok mana terruok, to eka bang’e okendo dhako machielo, to mano oterore.”[10] Kane jopuonjrene owinjo kamano ne giwachone niya, “Ka wach dichwo gi dhako chalo mana kamano, to kara ber mondo ji kik kendre!”[11] Yesu to nodwokogi niya, “Ji duto ok nyal rwako wachni, to mak mana jogo ma Nyasaye owalonigi.[12] Nitie jomoko mabwoch mane onywol kamano nyaka a ei minegi, kendo nitie bwoch moko ma ji ema oseroyo, to bende nitie jomoko ma ok kendi nikech Loch Polo. Ng’at manyalo rwako wachni to mondo orwaki.”

Efeso 5:31
En mana kaka Muma wacho niya, “Emomiyo, ng’ato weo wuon gi min, to padore kuom chiege, kendo ji ariyogo doko ringruok achiel.”

Tich Joote 2:38
To Petro nowachonigi niya, “Lokreuru, kendo ng’ato ka ng’ato kuomu nyaka batisi e nying Yesu kristo, mondo richou owenu, eka Nyasaye nomiu Roho Maler.

Rumi 4:15
Chik kelo mirimb Nyasaye, to kama chik ongee, ketho chik bende ongee.

1 Korintho 7:14-15
[14] Mano en kamano nikech dichwo ma ok oyie owal ni Nyasaye nikech chiege ma oyieno, kendo dhako ma ok oyie kuom Kristo bende owal ni Nyasaye nikech chwore moyieno. Ka da ni ok kamano, to nyithindu da ok obedo mag Nyasaye.[15] To ka jal ma ok oyie ema dwaro pogore gi jaode, to jaode mondo oweye aweya oa. Wach ma kamano ok otueyo owadwa kata nyaminwa. To Nyasaye oseluongou, un joma oyie, mondo udag e kue.

Mathayo 19:1
Kane Yesu otieko wacho wechego, noa e piny Galili, modhi e piny Judea man loka aora Jordan.

1 Korintho 7:8-9
[8] To awacho ni joma ok okendo gi joma ok okendi kod mond liete ni ber ka gibet abeta ka an.[9] To ka ok ginyal ritore, to ber mondo gikendi kata okendgi, nikech kend ber moloyo owruok gi gombo.

Rumi 7:2
Wakawuru dhako man gi chwore kaka ranyisi: Chik kend otueye kuom chwore ka pod chwore ngima. To ka chwore otho, to ogonye kuom chik mane otueye kuom chwore.

Mathayo 9:13
Dhiuru mondo upuonjru tiend gima muma wacho ni, ‘Ok adwar mondo ji otimna misango, to adwaro mana ni mondo gibed mang’won.’ Ne ok abiro mondo aluong joma kare, to abiro mana ni mondo aluong joricho.”

Rumi 7:3
To ka odhi odak gi dichwo moro ka chwore pod ngima, to iluonge ni dhako materore. To ka chwore otho to chik ok otueye. En thuolo omiyo ka ng’at machielo koro okende, to ok en dhako materore.

1 Korintho 7:27-28
[27] In gi dhako koso? Ka kamano, to kik uweru kode. To ka ionge gi dhako, to kik idwar mondo ibedgo.[28] To kata kamano, ka ikendo to ok iketho, kendo nyako bende ka okendi, to ok oketho. To joma kamago none masira e pinyni, kendo daher resou kuom mano.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania