A A A A A

Sins: [Cursing]


Kolosai 3:8
To koro kaka jo-Kristo, nyaka uwe timbego duto, kaka: ichwang’, gi mirima, gi himruok, gi ayany, kod weche mochido.

Kolosai 4:6
Wecheu onego bed mang’won pile kendo man gi ndhadhu, kendo nyaka ung’e kaka udwoko ng’ato ka ng’ato.

Efeso 4:29
Ka uwuoyo to wach moro marach kik wuog e dhou, to wachuru mana weche mabeyo kendo makonyo ji, kendo mowinjore, mondo joma winjo wecheu oyud konyruok.

Efeso 5:4
kendo tim ma kuodo wich, kata twak mofuwo, kata oyuma, bende ok owinjore. To moloyo onego ugo mana erokamano ni Nyasaye,

Jakobo 1:26
Ka ng’ato galo ni en jalemo maber to ok orito lewe, to mano owuondore awuonda, kendo lemo mare onge tich.

Jakobo 3:10
Kamano dhok achielno ema pak kod ayany wuokie. Owetena, mano ok onego obed kamano.

Jakobo 3:5-12
[5] Lep bende chalo kamano. En fuoni matinie moloyo, to onyalo wuorore ngang! Parieuru bende kaka pilni mach matin nono nyalo moko mach mawang’ bungu maduong’.[6] Kamano lep bende en mach. En piny mopong’ gi timbe maricho. Kuom fuondewa, lep ema ketho ringrewa duto, kendo omoko mach e ngima dhano duto. En owuon to imoke e mach mak tho.[7] Onge le moro amora, kata winyo, kata gik mamol, kata rech, ma dhano ok nyal boyo, kata ma pok oboyo.[8] To onge ng’at ma nyalo boyo lep. En gima rach ma ok ling, kendo mopong’ gi kwich tho.[9] En ema wapako kode Nyasaye, ma Ruodhwa kendo Wuonwa, to kendo en ema wayanyo kode ji mochwe e kido machalo gi Nyasaye.[10] Kamano dhok achielno ema pak kod ayany wuokie. Owetena, mano ok onego obed kamano.[11] Pi maber gi pi makech ok nyal wuok e soko achiel.[12] Owetena, ng’owo ok nyal nyago zeituni, kendo mzabibu bende ok nyal nyago ng’owo. Kamano pi makech ok nyal lokore pi maber.

Luka 6:28
Guedhuru joma kuong’ou, bende lamuru Nyasaye ni joma yanyou.

Mathayo 5:22
An to awachonu ni ng’at ma okecho gi wadgi noter e bura, kendo ng’at monyanyo wadgi, to noyal e Bura Maduong’, to ng’ato mowacho ni wadgi ni ofuwo, nong’adne buch mach mak tho!

1 Petro 3:10
mana kaka Muma wacho niya, “Ka ng’ato ohero ngima, kendo dwaro mondo obed mamor, to nyaka ogeng’ lewe kuom weche maricho, kendo dhoge kik wach miganga.

Mathayo 15:11
Gik ma donjo e dho dhano ok ema mi dhano dok jaketho, to mana gik mawuok e dhoge ema miyo odoko jaketho”

Rumi 12:14
Kwauru Nyasaye mondo oguedh joma sandou. Ee, kwayeuru mondo oguedhgi aguedha, to kik okuong’gi.

Mathayo 15:10-11
[10] Yesu noluongo ji ire, mi owachonigi niya, “Winjuru gima awachonu mondo ung’e tiende.[11] Gik ma donjo e dho dhano ok ema mi dhano dok jaketho, to mana gik mawuok e dhoge ema miyo odoko jaketho”

Jakobo 3:8-10
[8] To onge ng’at ma nyalo boyo lep. En gima rach ma ok ling, kendo mopong’ gi kwich tho.[9] En ema wapako kode Nyasaye, ma Ruodhwa kendo Wuonwa, to kendo en ema wayanyo kode ji mochwe e kido machalo gi Nyasaye.[10] Kamano dhok achielno ema pak kod ayany wuokie. Owetena, mano ok onego obed kamano.

Mathayo 15:18-20
[18] To gik mawuok e dho dhano a mana e chunye, kendo mago ema miyo odoko jaketho,[19] nikech chuny dhano ema paro maricho nitie, mamiyo otimo gik maricho, kaka nek gi terruok gi wuowo gi kuo gi miriambo, kod kuoth.[20] Mago e gik mamiyo dhano doko jaketho. To ka ng’ato ochiemo ka ok ologo e yo ma chik dwaro, to mano ok mi odok jaketho.”

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania