A A A A A

Sins: [Apostasy]

2 Thesalonika 2:3
Kik uyie mondo ng’ato owuondu e yo moro amora, bed ni en yor fweny, kata en wach ma ng’ato ohulo, kata barua moro muparo ni mit oa kuomwa, nimar chiengno ok nobi kapok Piem Mogik obetie, kendo kapok Ng’at Mochayo Chik othinyore. En e Jal ma gikone en mana lal.

1 Timotheo 4:1
Roho wacho malong’o ni e ndalo giko, ji moko nowe yie marwa, ka gichiko itgi ni puonj mag jochiende ma miyo ji lal.

Hibrania 3:12
Owetena, beduru motang’ mondo kik ng’ato kuomu bed gi chuny marach matamore yie, mamiyo oweyo Nyasaye mangima.

Luka 8:13
To kodhi mane olwar kama otimo lwanda ochung’ kar jogo ma winjo wachno, kendo yiego gi mor. To wachno ok mok e chunygi, to gibedo gi yie mana kuom ndalo matin kende, to ka tem obiro, to gipodho.

Hibrania 6:4-6
[4] Joma yande ler oserieny e chunygi, mi obilo mich mar polo, kendo opognigi Roho Maler,[5] kendo obilo Wach Nyasaye, mi oyudo ni mit, mi ong’eyo teko mar piny mabiro,[6] to bang’e odok chien, ok nyal dwoki mi chak lokre kendo, nimar gin giwegi giguro Wuod Nyasaye e msalaba, kendo gimiyo ichaye ratiro.

2 Petro 2:20-22
[20] Ka ji osetony e kethruok mar pinyni nikech ging’eyo Ruodhwa kendo Jawarwa Yesu Kristo, to eka gichako giduodore e kethruok, mi kethruok makogi, to ngima ma gibedogo achien doko marach moloyo ngima mane gin-go mokwongo.[21] Dine obedonigi maber ka dine ok ging’eyo yo makare, moloyo ng’eyogo, to bang’e gidok chien giweyo chik maler mane omigi.[22] Osetimorenigi mana kaka ngero wacho ni, “Guok odok nang’o ng’okne,” kendo ni, “Ngurue moselwoki odok ng’ielore e chuodho.”

Hibrania 10:26-29
[26] Ka wasiko watimo richo mana mar ayiem, bang’ ng’eyo adiera, to onge misango moro mapod odong’ manyalo golo richowa.[27] Gima odong’ en mana kibaji, kwang’eyo ni wachomo bura, gi mirima mager ka mach, ma Nyasaye biro tiekogo joma otamore yie kuome.[28] Ja-Yahudi moro amora machayo Chik Musa to inego ma ok okechi, ka nitie joneno ariyo kata adek manyalo hulo ni otimo kamano.[29] To koro parieuru kum malit moloyo ma ng’at machayo Wuod Nyasaye onego yudi! Ng’at ma kamano osekawo remo mar singruok mane opwodhego ka gima nono, kendo osejaro Roho mar ng’wono!

2 Timotheo 4:3-4
[3] Ndalo biro ma ji ok noyie puonj maradier, to giniluw mana gombogi giwegi, kendo ginidwar bedo gi jopuonj mathoth mondo opuonjgi mana weche malombogi.[4] Ginidagi winjo adiera, to ginichik itgi mana ni sigendini manono.

Johana 15:6
Ka ng’ato ok obet kuoma to iwite oko, mana kaka iwito bad yath, mi two. Bede ma kamago ichoko, kendo iwito e mach, mi wang’.

1 Timotheo 4:1-2
[1] Roho wacho malong’o ni e ndalo giko, ji moko nowe yie marwa, ka gichiko itgi ni puonj mag jochiende ma miyo ji lal.[2] Jopuonj mag miriambo ma parogi odinore ka gima owang’ gi nyinyo maliet nowuond ji,

2 Petro 2:1
To jonabi mag miriambo bende nowuok kuom oganda Nyasaye e ndalo mokadho. Kamano bende e kaka jopuonj mag miriambo biro wuok kuomu. Ginikel ling’ling’ puonj mag miriambo maketho ji, kendo ginikwed kata mana Ruoth mane owarogi, mi gimi tiekgi piyopiyo nono.

Mathayo 24:10-12
[10] Ji mathoth nowe Nyasaye, mi ndhogre kendgi, kendo bed mamonre.[11] Bende jonabi mag miriambo nowuogi, mi nomi ji mang’eny lal.[12] Timbe maricho nomedre, omiyo hera mar ji mang’eny nodog chien.

2 Petro 3:17
To un osiepena, useng’eyo wechegi chon, omiyo beduru motang’ mondo kik joma ok luw chik wuondu, mi ukier uwe kama uchung’ie motegno.

Johana 6:66
Chakre kanyo ng’eny jopuonjrene nodok chien, mi oweyo luwe.

2 Petro 2:17
Jogo chalo gi sokni maonge pi, kendo gichalo gi ong’ueng’o ma yamb koth riembo. Gin, gima okannigi en mana mudho mandiwa.

1 Timotheo 4:1-3
[1] Roho wacho malong’o ni e ndalo giko, ji moko nowe yie marwa, ka gichiko itgi ni puonj mag jochiende ma miyo ji lal.[2] Jopuonj mag miriambo ma parogi odinore ka gima owang’ gi nyinyo maliet nowuond ji,[3] ka gipuonjogi ni kik gikendi, bende ginikwergi mondo kik cham chiemo moko, ma Nyasaye ema ochweyo mondo joma oyie, kendo ong’eyo adiera, ocham gi erokamano.

1 Korintho 10:12
Emomiyo, ng’at ma paro ni ochung’ motegno mondo otang’ kik opodhi.

Mathayo 24:9-10
[9] “E ndalogo, ginimaku ma giteru mondo okumu kendo onegu, bende ogendini duto nobed mamon kodu nikech un joga.[10] Ji mathoth nowe Nyasaye, mi ndhogre kendgi, kendo bed mamonre.

Mathayo 26:14-16
[14] Bang’e, ng’at achiel kuom jopuonjre Yesu apar gariyo, ma nyinge Judas Iskariot, nodhi ir jodolo madongo,[15] mopenjogi niya, “Ang’o ma dumiya, ka aketo Yesu e luetu?” Kuom mano ne gimiye siling’ piero adek.[16] Omiyo chakre chieng’no, Judas nochako rango yo ma dondhoggo Yesu.

1 Timotheo 1:19-20
[19] kendo bed gi yie motegno, kionge gi gimoro ma dimi chunyi thagi. Jomoko osetimo gik ma chunygi nyisogi ni ok kare, omiyo koro giseweyo yie mane gin-go, mi gilal.[20] Humenayo gi Aleksander gin ji ma kamago. Aseketogi e lwet Satan mondo gipuonjre ni kik giyany Nyasaye.

1 Johana 2:19
Ne giweyowa nikech ne ok gin jowa, to ka dine gibed jowa, to dine gisiko kodwa. To ne giweyowa mondo ong’ere malong’o ni giduto ok gin jowa.

Hibrania 10:25-31
[25] Kik wawe mak wachokore kaachiel, kaka jomoko oseweyo timo, to nyaka wajiwreuru ng’ato gi ng’ato, to moloyo onego utim kamano kuneno ka Chieng’ Ruoth sudo machiegni.[26] Ka wasiko watimo richo mana mar ayiem, bang’ ng’eyo adiera, to onge misango moro mapod odong’ manyalo golo richowa.[27] Gima odong’ en mana kibaji, kwang’eyo ni wachomo bura, gi mirima mager ka mach, ma Nyasaye biro tiekogo joma otamore yie kuome.[28] Ja-Yahudi moro amora machayo Chik Musa to inego ma ok okechi, ka nitie joneno ariyo kata adek manyalo hulo ni otimo kamano.[29] To koro parieuru kum malit moloyo ma ng’at machayo Wuod Nyasaye onego yudi! Ng’at ma kamano osekawo remo mar singruok mane opwodhego ka gima nono, kendo osejaro Roho mar ng’wono![30] Wang’eyo Jal mane owacho niya, “An ema nachul kuor. Adier, anachul maonge kiawa!” kendo mane owacho ni ni, “Ruoth nong’ad bura ni joge.”[31] En gima lich miwuoro, lwar e lwet Nyasaye mangima!

Mathayo 13:20-21
[20] To kodhi mane olwar e lwanda, kama lowo operoree, e jalo ma winjo wach, to yiego piyopiyo gi mor.[21] To wachno ok moki e chunye, omiyo ok odag aming’a kendo ka chandruok kata sand moro obiro nikech wachno, to opodho piyopiyo nono.

1 Korintho 9:27
Adier, asando ringra kendo amiyo owinjo wachna, mondo kik bed ni an ma asepuonjo jomoko, yud ka an awuon arem.

Hibrania 6:4-8
[4] Joma yande ler oserieny e chunygi, mi obilo mich mar polo, kendo opognigi Roho Maler,[5] kendo obilo Wach Nyasaye, mi oyudo ni mit, mi ong’eyo teko mar piny mabiro,[6] to bang’e odok chien, ok nyal dwoki mi chak lokre kendo, nimar gin giwegi giguro Wuod Nyasaye e msalaba, kendo gimiyo ichaye ratiro.[7] Nyasaye guedho lowo mamwonyo pi koth ma chuene pile, kendo manyago cham makonyo joma pure.[8] To ka lowono nyago mana kudho kod buya, to ikwane ni oonge ohala. Nyasaye chiegni kuong’e, kendo mach nowang’e mi tieke!

Tich Joote 21:21
To osenyisgi ni in isebedo kipuonjo jo-Yahudi duto modak e pinje mamoko mondo owe Chik Musa, kinyisogi mondo kik giter nyithindgi nyangu, kendo kik giluw tim kwerewa.

Galatia 5:4
Ka udwaro mondo ubed e winjruok gi Nyasaye kuom mako Chik, to usepogoru gi Kristo, kendo usea kuom ng’wono mar Nyasaye.

1 Korintho 6:9
Donge ung’eyo ni joketho ok noyud gueth mar Loch Nyasaye? Kik uwuondru, to nyaka ung’e ni jochode kata joma lamo nyiseche manono, kata joma terore, kata chwo materore gi chwo wetegi,

Hibrania 10:26
Ka wasiko watimo richo mana mar ayiem, bang’ ng’eyo adiera, to onge misango moro mapod odong’ manyalo golo richowa.

Mathayo 13:41
Wuod Dhano noor malaikane mondo ochok gik moko duto mamiyo ji ketho, kaachiel gi joma richo, mi ogol oko e pinye,

2 Timotheo 4:3
Ndalo biro ma ji ok noyie puonj maradier, to giniluw mana gombogi giwegi, kendo ginidwar bedo gi jopuonj mathoth mondo opuonjgi mana weche malombogi.

2 Thesalonika 2:3-4
[3] Kik uyie mondo ng’ato owuondu e yo moro amora, bed ni en yor fweny, kata en wach ma ng’ato ohulo, kata barua moro muparo ni mit oa kuomwa, nimar chiengno ok nobi kapok Piem Mogik obetie, kendo kapok Ng’at Mochayo Chik othinyore. En e Jal ma gikone en mana lal.[4] Obiro sungore, kokwero gimoro amora miluongo ni nyasaye, kata gimoro amora milamo. Enohedhre kata mana bet e Hekalu mar Nyasaye, kohulo owuon ni en Nyasaye.

Johana 1:14
Wach nodoko dhano, mi odak kodwa, kende ne waneno duong’ne maler. En duong’ machalo gi duong’ mar Wuowi ma miderma, mopong’ gi ng’wono kod adiera.

1 Timotheo 4:10
Mano ema omiyo watiyo matek kendo wakedo, nikech wan gi geno kuom Nyasaye mangima, ma Jawar mar ji duto, to moloyo Jawar mar joma oyie.

1 Petro 3:17
Ber mondo uyud chandruok nikech tim mabeyo, kapo ni mano e gima Nyasaye dwaro, moloyo yudo chandruok kuom tim maricho,

1 Thesalonika 2:3
Ok wahomb ji gi wach mar miriambo, kata mar dwanyruook, kata mar miganga,

1 Timotheo 4:2
Jopuonj mag miriambo ma parogi odinore ka gima owang’ gi nyinyo maliet nowuond ji,

Mariko 10:11
mi onyisogi niya, “Ka ng’ato oriembo chiege, mi okendo dhako machielo, to oterore.

Luka 22:3-6
[3] Bang’e Satan nodonjo kuom Judas miluongo ni Iskariot, mane acheil kuom jopuonjre Yesu apar gariyo.[4] Omiyo nodhi opimo wach gi jodolo madongo kod jotend jorit Hekalu, kaka doket Yesu e lwetgi.[5] Ne gimor ahinya, kendo ne giwinjore kode ni ginimiye pesa.[6] Judas noyie, kendo nochako dwaro rieko ma doketgo Yesu e lwetgi ka ji ok ong’eyo.

Mathayo 12:31-32
[31] Mano emomiyo awachonu ni, richo duto mag ji nowenigi kaachiel gi ayany duto magiyanyogo Nyasaye, to ayany ma ng’ato oyanyogo Roho to ok nowene.[32] Ng’at mowacho wach moro marach kuom Wuod Dhano, to owene, to ng’at mowuoyo marach kuom Roho Maler ok nowene e pinyni kata e piny mabiro.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania