A A A A A

Sins: [Adultery]

1 Korintho 6:18
Beduru mabor gi terruok. Richo moko duto ma ng’ato timo ok keth ringre. Ng’ama terore to ketho ringre owuon.

Hibrania 13:4
Ji duto mondo okwan kend ka gima duong’, kendo singruok ma joma okendore osingorego nyaka rit matek, nikech Nyasaye nokum joma terore, bed ni gin yawuowi gi nyiri, kata chwo gi mon.

Jakobo 4:17
Ka ng’ato ong’eyo gima ber monego otim to ok otim, to odoko jaricho.

1 Johana 1:9
To ka wahulo richowa, to oweyonwagi, kendo opwodhowa kuom tim duto ma ok odhi kare, nikech en jaadiera, kendo otimo mana gima kare.

Luka 16:18
“Ka ng’ato oriembo chiege, mi okendo dhako machielo, to oterore. Bende ka ng’ato okendo dhako ma chwore oriembo, to mano bende oterore.”

Mathayo 19:9
Awachonu ni ng’at moriembo chiege nikech wach moro amora ma ok mana terruok, to eka bang’e okendo dhako machielo, to mano oterore.”

Rumi 7:2-3
[2] Wakawuru dhako man gi chwore kaka ranyisi: Chik kend otueye kuom chwore ka pod chwore ngima. To ka chwore otho, to ogonye kuom chik mane otueye kuom chwore.[3] To ka odhi odak gi dichwo moro ka chwore pod ngima, to iluonge ni dhako materore. To ka chwore otho to chik ok otueye. En thuolo omiyo ka ng’at machielo koro okende, to ok en dhako materore.

Mariko 10:11-12
[11] mi onyisogi niya, “Ka ng’ato oriembo chiege, mi okendo dhako machielo, to oterore.[12] Kamano bende, ka dhako oweyo chwore, mi oyie ng’at machielo okende, to oterore.”

Mathayo 5:27-32
[27] “Usewinjo ni ne owachi e ndalo machon ni, ‘Kik iterri.’[28] An to awachonu ni, ka ng’ato orango dhako, mi ogombo, to oseterore kode e chunye.[29] Kuom mano, ka wang’i ma korachwich ema teri e richo, to gole oko iwite kucha, nikech ber wito fuoni achiel, moloyo wito dendi duto e mach mak tho.[30] To ka lueti ma korachwich ema miyo itimo richo, to ng’ade oko iwite kucha, nikech ber wito fuoni achiel, moloyo wito dendi duto e mach mak tho.[31] “Bende ne owachi niya, ‘Ng’at moriembo chiege, to nyaka mi chiegeno barup weruok.’[32] An to awachonu ni, ng’at moriembo chiege nikech wach moro amora ma ok mana wach terruok, miyo chiegeno bedo jaterruok. To bende ng’at mokendo dhako ma chwore oriembo, en bende oterore.

1 Korintho 6:9-16
[9] Donge ung’eyo ni joketho ok noyud gueth mar Loch Nyasaye? Kik uwuondru, to nyaka ung’e ni jochode kata joma lamo nyiseche manono, kata joma terore, kata chwo materore gi chwo wetegi,[10] kata jokuo, kata jogombo, kata jomer, kata joma ketho nying ji, kata jomecho, ok noyud gueth mar Loch Nyasaye.[11] To kamano e kaka moko kuomu ne chalo! To koro osepwodhu kuom richo, kendo owalu ubed jo-Nyasaye, bende osemi ubet e winjruok gi Nyasaye e nying Ruoth Yesu Kristo, kendo kuom teko mar Roho mar Nyasachwa.[12] Ng’ato nyalo wacho ni, “Anyalo timo gimoro amora ma ahero.” Ee, mano nyalo bedo adier, to kik igal ni gik moko duto mitimo gin gik mowinjore. Adier, anyalo wacho ni, “Anyalo timo gimoro amora mahero”, to ok anyal yie mondo gimoro amora oloka misumbane.[13] Ng’at machielo bende nyalo wacho ni, “Chiemo en mar ich, kendo ich en mar chiemo.” Ee, to Nyasaye notiek gik moko ariyogo duto. To ringruok ok ochue ni terruok, to en mar Ruoth, kendo Ruoth en mar ringruok.[14] Nyasaye nochiero Ruoth, kendo wan bende obiro chierowa gi tekone.[15] Donge ung’eyo ni ringreu gin fuond Kristo? Koro dakaw fuond Kristo mondo alok fuond dhako ma jachode adier? Ooyo, mano ok nyalre![16] Koso ok ung’eyo ni ng’ama oriwore gi dhako ma jachode doko ringruok achiel kode? Muma wacho niya, “Ji ariyogo doko ringruok achiel.”

Luka 18:18-20
[18] Jaduong’ jo-Yahudi moro nopenjo Yesu niya, “Japuonj! In, in g’ama ber. Koro ere gima onego atim mondo ayud ngima mochwere?”[19] To Yesu nodwoke ni, “Ang’o momiyo iwacho ni an ng’ama ber? Onge ng’ama ber, mak mana Nyasaye kende.[20] Donge ing’eyo chike, mawacho ni, ‘Kik iterri, kik ineki, kik ikwal, kik ihang wach,’ kendo ni ‘Luor wuoru gi meru’?”

1 Thesalonika 4:3-5
[3] Nyasaye dwaro ni mondo ubed joma ler, omiyo nyaka uwe terruok.[4] Ng’ato ka ng’ato kuomu mondo ong’e rito ringre owuon e yo maler kendo mipako.[5] Kik umi gombou thuolo kaka joma ok oyie Nyasaye timo.

Mariko 7:20-23
[20] Eka nomedo wacho niya, “Gima wuok kuom dhano ema miyo odoko jaketho,[21] nimar chuny dhano ema paro maricho wuokie mamiyo otimo gik ma ok kare, kaka chode gi kuo gi nek[22] gi terruok kod gombo, kaachiel gi gik mamono, kaka wuond gi anjawo gi nyiego gi kuoth gi sunga kod fuwo.[23] Gik marichogo duto wuok e chuny dhano, kendo miyo obedo jaketho.”

Mathayo 15:17-20
[17] Donge uneno ka gik moko duto madonjo e dho dhano kadho e iye, kendo wuok oko?[18] To gik mawuok e dho dhano a mana e chunye, kendo mago ema miyo odoko jaketho,[19] nikech chuny dhano ema paro maricho nitie, mamiyo otimo gik maricho, kaka nek gi terruok gi wuowo gi kuo gi miriambo, kod kuoth.[20] Mago e gik mamiyo dhano doko jaketho. To ka ng’ato ochiemo ka ok ologo e yo ma chik dwaro, to mano ok mi odok jaketho.”

Johana 8:4-11
[4] mi giwacho ni Yesu niya, “Japuonj, dhakoni ojuk rando, ka terore![5] To Chik mane Musa omiyowa wacho ni dhako ma kamano nyaka go gi kite, mi tho. In to iwacho ang’o?”[6] Ne giwacho kamano nikech ne gidwaro wach moro ma digidonjne go. To Yesu nolung’ore piny, mondiko e lowo gi lith lwete.[7] To kane jogo omedo penje wachno, noting’o wiye, modwokogi niya, “Ng’ato kuomu ma pok otimo richo ema mondo okwong ogoye gi kidi!”[8] Eka nochako olung’ore, mondiko e lowo.[9] To kane giwinjo gima owacho, ne gia kanyo achiel achiel chakre joma dongo nyaka joma tindo, mi Yesu kende ema nodong’, ka dhakono ochung’ bute.[10] Yesu noting’o wiye, mopenjo dhakono niya, “Nyarwa, ekegi? Onge kata achiel modong’ mondo ong’adni bura?”[11] Dhakono nodwoke ni, “Ooyo, Jaduong’ onge ng’ato modong’.” Eka Yesu nokone ni, “Kata an bende ok ang’adni bura. Dhiyo, to kik ichak itim richo kendo.”]

1 Korintho 7:1-40
[1] To koro adwaro dwokou kuom weche mane undiko. Nupenja ka en gima ber mondo ng’ama dichwo kik bed gi dhako.[2] To adwokou kama: Kaka tem mar terruok ng’eny ahinya, ber mondo ng’ato obed gi chiege owuon, kendo dhako bende obed gi chwore owuon.[3] Dichwo nyaka tim ni chiege gik moko duto kaka owinjore otimne, kendo dhako bende nyaka tim ni chwore kamano.[4] Dhako ok oloyo ringre owuon, to mak mana chwore ema oloyo. Kamano, dichwo bende ok oloyo ringre owuon, to mak mana chiege ema oloyo.[5] Kik utuonru gima owinjore, mak mana ka uwinjoru e kindu uwegi kuom kinde matin mondo uyud thuolo mar lemo. Eka bang’e uchak ubed kaachiel, nono to Satan otemou nikech ok unyal ritoru.[6] Awachonu kamano mana ka aketonu parona to ok amiu chik.[7] To agombo ni ji duto da obedo kaka an, to kata kamano ng’ato ka ng’ato nigi michne owuon moa kuom Nyasaye, achiel e yorni, kendo moro e yo machielo.[8] To awacho ni joma ok okendo gi joma ok okendi kod mond liete ni ber ka gibet abeta ka an.[9] To ka ok ginyal ritore, to ber mondo gikendi kata okendgi, nikech kend ber moloyo owruok gi gombo.[10] To agolo chik kuom joma okendo gi joma okendi, to gima awacho ok en chikna awuon, to en chik Ruoth mawacho ni, “Dhako ok onego owe chwore,[11] kendo dichwo bende ok onego riemb chiege.” To ka dhako oweyo chwore to onego osik mak okende, kata mondo odog ni chwore.[12] To kuom jomoko duto modong’, to Ruoth ok wuoye, to an ema awuoyoe kama: Ka owadwa moro nigi dhako, ma ok oyie kuom Kristo, kendo dhakono oyie dak kode, to kik oriembe.[13] Kamano bende, ka dhako moyie kuom Kristo nigi dichwo ma ok oyie, to dichwogno oyie dak kode, to kik dhakono weye.[14] Mano en kamano nikech dichwo ma ok oyie owal ni Nyasaye nikech chiege ma oyieno, kendo dhako ma ok oyie kuom Kristo bende owal ni Nyasaye nikech chwore moyieno. Ka da ni ok kamano, to nyithindu da ok obedo mag Nyasaye.[15] To ka jal ma ok oyie ema dwaro pogore gi jaode, to jaode mondo oweye aweya oa. Wach ma kamano ok otueyo owadwa kata nyaminwa. To Nyasaye oseluongou, un joma oyie, mondo udag e kue.[16] In dhako moyie, ing’eyo nadi kata dires chwori? Koso in dichwo moyie, ing’eyo nadi kata dires chiegi?[17] Ber mondo ng’ato oti gi mich mane Nyasaye opogone, kendo obed mana kaka ne en kane Nyasaye oluonge. Mano e gima apuonjo e kanyakla duto mar jo-Kristo.[18] Kapo ni Nyasaye noluongo ng’ato kosetere nyangu, to kik odwar mondo obed ka ng’at ma ok oter nyangu. Kamano bende ng’at mane oluongi ka ok oter nyangu kik dwar mondo otere nyangu,[19] nikech koda oter ng’ato nyangu, koda ok oter, to mano chalre, to gima duong’ en mana rito chik Nyasaye.[20] Ng’ato ka ng’ato onego obed mana kaka ne en kane Nyasaye oluonge.[21] Ne in misumba kane Nyasaye oluongi koso? Mano kik chandi, to kinyalo yudo kinde mar bedo thuolo, to ber mondo itim kamano.[22] Ng’ama Ruoth oluongo ka misumba en ng’at Ruoth, ma osemiyo thuolo. Kamano bende e kaka ng’at ma Kristo ka ni thuolo en misumba Kristo.[23] Nyasaye nong’iewou mochulo nengou, omiyo kik ubed wasumb ji.[24] Owetena, ng’ato ka ng’ato onego bed gi Nyasaye mana kaka ne en kane Nyasaye oluonge.[25] To kuom joma ok okendo gi joma ok okendi to awachoe kama: Aonge gi chik ma Ruoth omiya mondo aketnigi, to anyisou mana parona kaka ng’ama ng’wono mar Ruoth osetimo ng’ama ogen.[26] Aparo ni kaka chandruok nitie e kindeni, ber mondo ng’ato osik kaka en.[27] In gi dhako koso? Ka kamano, to kik uweru kode. To ka ionge gi dhako, to kik idwar mondo ibedgo.[28] To kata kamano, ka ikendo to ok iketho, kendo nyako bende ka okendi, to ok oketho. To joma kamago none masira e pinyni, kendo daher resou kuom mano.[29] Owetena, awachonu kamano nikech ndalo modong’ nok, omiyo chakre kawuono, joma nigi mon mondo obed ka joma ongego,[30] kendo joma ywak mondo obed ka joma ok ywagi. Joma nigi mor bende obed ka joma ok nigi mor, kendo joma ng’iewo gik moko mondo obed ka joma ok gin weg ma giseng’iewogo.[31] Bende joma konyore gi mwandu mag piny mondo obed ka joma ok konyrego, nikech pinyni kadho, kaachiel gi gige duto.[32] Adwaro ni mondo ubed maonge gi parruok. Ng’at ma ok okendo osiko paro mana wach Ruoth, kaka dobed malong’o ni Ruoth.[33] Ng’at mokendo to paro mana wach piny, kaka dobed malong’o ni chiege,[34] omiyo parone opogore ariyo. Nyako ma ok okendi paro mana wach Ruoth. Odwaro ni mondo obed ng’at Ruoth gi ringre kod chunye bende. Dhako mokendi to paro mana weche piny, nimar odwaro bedo malong’o ni chwore.[35] Awachonu wechegi nimar adwaro konyou. Ok atem ketonu chik matek, to adwaro mana ni mondo utim gik mabeyo kendo mowinjore, kutiyo ni Ruoth gi chunyu achiel ma ok uparo gima chielo.[36] Kapo ni ng’ato oneno ni otimo marach ni nyako mowinjorego ni odwaro kendo, nikech ok onyal ritore, to ber mondo okend nyakono. Ok oketho kotimo kamano.[37] To ka oketo chunye motegno, maonge gima ochune, to otimo maber moloyo ka ok okendo nyakono.[38] Emomiyo ng’ama okendo nyako mane giwinjorego otimo maber, to ng’ama ok okendo nyako mane giwinjorego otimo gima ber moloyo.[39] Chik otueyo dhako ndalo duto ma chwore pod ngima, to ka chwore osetho, to en gi thuolo mondo ng’ama ohero okende. To ng’ama okendono nyaka bed ja-Kristo.[40] To aparo ni dobed gi mor moloyo kosiko mak okende. Mano e parona, kendo aparo ni an bende an gi Roho mar Nyasaye.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania