A A A A A

Sins: [Theft]

1 Korintho 6:10
kata jokuo, kata jogombo, kata jomer, kata joma ketho nying ji, kata jomecho, ok noyud gueth mar Loch Nyasaye.

1 Timotheo 6:10
nimar hero pesa e chakruok mar kit richo duto. Jomoko osegombo mondo oyud pesa mathoth, kendo mano osemiyo gibaro giweyo yie marwa, mi gichwowo mana chunygi giwegi gi chandruok mathoth.

Efeso 4:28
Ng’ama yande kwalo nyaka we kuelo, mondo ochak tich matek kendo modimbore gi lwete owuon, oyud gima dokonygo wadgi moro modhier.

Johana 10:10
Jakuo biro mana ni mondo okwel, kendo oneki, kendo oketh gik moko. Anto asebiro ni mondo ji oyud ngima kendo obed ngima moromo chuth.

Luka 19:8
Zakayo nochung’, mowacho ni Ruoth Yesu niya, “Ruoth, abiro pogo nus giga ni jochan, kendo kapo ni asemayo ng’ato gire e yo ma ok kare, to abiro chulo nyading’wen.”

Mariko 10:19
Donge ing’eyo chike mawacho ni, ‘Kik ineki, kik iterri, kik ikwal, kik ihang wach, kik imechi e yor wuond, kendo ni, luor wuoru gi meru’?”

Mathayo 19:18
To wuowino nomedo penje ni, “Gin chike mage monego ariti?” Yesu nodwoke niya, “Kik ineki, kik iterri, kik ikwal, kik ihang wach,

Rumi 13:7
Miuru ng’ato ka ng’ato gima onego umiye, bed ni en osuru, kata luor, kata duong.’

Rumi 13:9
Chikego e magi: Kik iterri, kik ineki, kik ikwal, kendo kik igombi. Chikego kaachiel gi chike mamoko duto, oriw e wach achiel niya, “Her wadu kaka iherori iwuon.”

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania