A A A A A

Sins: [Procrastination]

1 Korintho 14:40
to weuru gik moko duto otimre maber kendo makare.

Galatia 6:9
Kuom mano, kik waol gi timo gik mabeyo, nikech ka ok wanyosore, to wanake, ka ndalo, ka ndalo ogik.

Hibrania 12:11
E sa mikumoe ng’ato, to kum ok nenre ka gima ber, to onenore mana malit. Achien to, joma osepuonji e yor kum nyago olemo mokue, tiende ni ngima maler.

Hibrania १०:१२
Kristo to notimo misango achiel kende mar golo richo, moromo nyaka chieng’, mi obet e bad Nyasaye korachwich, mana kaka Muma wacho.

Jakobo 4:17
Ka ng’ato ong’eyo gima ber monego otim to ok otim, to odoko jaricho.

Johana 9:4
Nyaka wati tije mag Jal mane oora kapod piny odiechieng’, nikech otieno biro chopo ma ng’ato ok nyal tiyoe.

Luka 12:35
“Ng’wanuru lepu, kendo mokuru techeu mondo ubed moikore.

Luka 12:40
Omiyo un bende beduru kuikoru, nikech Wuod Dhano biro biro e sa ma ok ung’eyo ni onyalo biroe.”

Mathayo 6:33
To mokwongo dwaruru mondo Loch Nyasaye obedie, kendo utim gik ma Nyasaye dwaro, eka gigo duto nomednu.

Filipi 4:13
Anyalo chomo gik moko duto tir, kuom teko ma Kristo miya.

Rumi 7:20-21
[20] To ka atimo gima ok adwar timo kamano to mano nyiso ni ok an ema atim gino, to richo modak kuoma ema time.[21] Koro gima asefwenyo en ni, ka adwaro timo gimoro maber, to richo kende ema arodhnogo.

Efeso 5:15-17
[15] Emomiyo tang’uru ahinya kaka onego ubedi. Kik ubed ka joma ofuwo, to beduru ka joma riek.[16] Kik uketh kinde ma un-go, nikech ndalogi gin ndalo mag richo.[17] Kuom mano, kik ubed joma ofuwo, to temuru ng’eyo gima Ruoth dwaro.

Luka 9:59-62
[59] Eka Yesu nowacho ni ng’at machielo ni, “Luwa!” To ng’atno nodwoke niya, “Jaduong’, yiena mondo akwong adog ayik wuora.”[60] To Yesu nokone ni, “We joma otho oyik jogi motho. Into dhiyo iland Wach Maber mar Loch Nyasaye.”[61] Bang’e ng’at moro machielo nowacho ni, “Jaduong’, an bende ayie luwi, to mokwongo yie adog ago ni joodwa oriti.”[62] To Yesu nodwoke ni, “Ng’at mosiko paro mana chien, ok owinjore gi Loch Nyasaye, mana kaka ng’at ma kosemako kue dhiang’ mochako pur, to osiko ng’iyo mana chien, ok nyal puro maber.”

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania