A A A A A

Mysteries: [Last Days / Future]

1 Korintho 4:5
Omiyo kik ung’ad ni ng’ato bura ka kinde moketi pok ochopo, to rituru biro mar Ruoth, nikech en ema nogol e lela weche mopandi e mudho, kendo noel paro mag chuny dhano. Eka Nyasaye nomi ng’ato ka ng’ato pak mowinjorego.

1 Johana 2:18
Nyithinda, giko koro chiegni! Ne onyisu ni Jasik Kristo nobi, to koro wasik Kristo mang’eny osetucho, omiyo wang’eyo ni giko chiegni.

Johana 6:39
Jal mane oora dwaro ni kik awit kata ng’at achiel kuom joma ne omiya, to ni mondo achiergi duto chieng’ giko piny.

Juda 1:7
Bende paruru Sodom gi Gomora kod mier mokiewo kodgi. Gin bende ne gidonjo e tim terruok kod dwanyruok madhoch, mi giyudo kum mar mach mak tho, mondo obed ranyisi ni ji duto.

Luka 18:8
Ooyo! Awachonu ni nong’adni bura kare piyopiyo. To chieng’ ma Wuod Dhano obiroe e piny, uparo ni nonwang’ joma oyie kuome koso?”

Fweny 21:8
To ngoche, gi joma ok oyie, kod jomriambo duto, kargi nobed mana ataro maliel gi ligek mach, ma en tho mar ariyo!”

Rumi 10:13
Muma wacho ni, “Ng’ato ka ng’ato malamo Ruoth noresi.”

Hibrania 1:1-2
[1] Chon Nyasaye nomiyo jonabi owuoyo gi kwerewa e yore mang’eny kendo mopogore opogore,[2] to e ndalo mogikgi, Wuowi owuon ema osebedonwa wach Nyasaye. En ema Nyasaye osekete wuon gik moko duto, kendo en ema osemiye chueyo gik moko duto.

2 Petro 3:3-4
[3] Mokwongo nyaka ung’eni e ndalo giko, jomoko nowuog ma luwo mana gombogi giwegi. Ginicharu,[4] ka giwacho niya, “Donge ne osingore ni oduogo? To koro erego? Nyaka ne kwerewa tho, gik moko duto osiko ochwere, mana kaka ne gibet chakre chuech piny!”

1 Timotheo 4:1-3
[1] Roho wacho malong’o ni e ndalo giko, ji moko nowe yie marwa, ka gichiko itgi ni puonj mag jochiende ma miyo ji lal.[2] Jopuonj mag miriambo ma parogi odinore ka gima owang’ gi nyinyo maliet nowuond ji,[3] ka gipuonjogi ni kik gikendi, bende ginikwergi mondo kik cham chiemo moko, ma Nyasaye ema ochweyo mondo joma oyie, kendo ong’eyo adiera, ocham gi erokamano.

Fweny 13:16-18
[16] Ondiegno nochuno ji duto, madongo gi matindo, jomwandu gi jochan, wasumbini gi joma ni thuolo, mondo giduto oket alama e luetgi ma korachwich kata e lela wengegi.[17] Ng’ato ne ok nyal ng’iewo gimoro kata loko gimoro mak mana ka en gi alama, tiende ni nying Ondiegno kata namba mochung’ kar nying’no.[18] To fwenyo tiend wachno dwaro rieko. Ng’at man gi rieko mondo okwan namba mar Ondiek, nikech nambano ochung’ kar nying dhano. Nambane en mia auchiel gi piero auchiel gauchiel.

2 Timotheo 3:1-5
[1] To ng’e malong’o ni kinde mag chandruok nobedi e ndalo mag giko.[2] Ji nobed joma oherore kendgi giwegi, kendo ma ohero pesa. Ginibed joma wuorore kendo ma jong’ayi, kendo ma yanyo ji. Bende ok giniwinj jonywolgi, bende ok ginibed joma goyo erokamano, kata joma oluoro Nyasaye.[3] Ginibed joma ok ohero jowetegi, kendo mamako sadha. Bende ginibed joma jokuoth kendo joma oowore, kendo jomahundu, kendo joma ok ohero gik mabeyo.[4] Ginibed andhoke kendo joma mwomore kendo josunga, bende ginibed joma ohero raha moloyo Nyasaye.[5] Ginitim gik mamiyo ginenore ka joma oluoro Nyasaye, to ngimagi to nonyis ni gionge gi teko ma luoro Nyasaye kelo. In to nyaka ibed mabor gi joma kamago.

Fweny 1:1-7
[1] Ma e fweny mane Nyasaye omiyo Yesu Kristo mondo onyisgo jotichne gik ma nyaka timre piyo. To Kristo nooro malaikane ir Johana jatichne mondo odhi onyise wach fwenyno,[2] mi Johana nonyiso ji gik moko duto mane oneno. Adier, noneno gik mane Nyasaye dwaro timo, kendo mane Yesu Kristo bende osewacho ni adier.[3] Ng’at masomo kitabuni kod joma winjo weche mokorgi, kendo momako gik mondikie, gin johawi, nikech ndalo ma gigi biro timoree chiegni.[4] An Johana andiko ni kanyakla abiriyo mag jo-Kristo man e piny Asia, kawacho kama: Beduru gi ng’wono kod kue moa kuom Nyasaye mantie, kendo mane nitie, bende mapod biro biro, kendo moa kuom Roho abiriyo manie nyim kom duong’ne,[5] kendo moa kuom Yesu Kristo ma janeno maradier, mane okwongo chier oa kuom joma otho, kendo ma jatend ruodhi mag piny. Oherowa kendo osegonyowa kuom richowa gi rembe,[6] mi omiyo wadoko oganda ruodhi matiyone kaka jodolo mag Nyasache kendo Wuon mare. Duong’ kod teko obedne nyaka chieng’! Amin.[7] Neuru, obiro gi boche polo, kendo ng’ato ka ng’ato nonene. Jogo mane ochwowe nonene, kendo ogendini duto mag piny nobed gi kuyo nikech en. Ber mondo obed kamano! Amin.

Mathayo 24:36-44
[36] “To onge ng’ama ong’eyo chieng’ ma gigo notimre, kata sa ma ginitimree. Kata malaika mae polo, kata mana Wuowi ok ong’eyo to Wuoro kende ema ong’eyo.[37] Biro mar Wuod Dhano nobed mana kaka ndalo mag Nowa nobet,[38] nikech e ndalo mane ataro pok obiro, ji ne chiemo kendo metho, bende chuo ne kendo mon, nyiri bende ne dhi tedo, nyaka chieng’ mane Nowa odonjo e yie.[39] To ne ok ging’eyo gima timore nyaka ataro nobiro moimogi duto. Kamano e kaka biro mar Wuod Dhano bende nobedi.[40] E ndalogo, ji ariyo nobed katiyo e puodho: achiel nokaw, to machielo nowe.[41] Mon ariyo bende noyud ka rego: achiel nokaw, to machielo nowe.[42] Kuom mano, beduru motang’, nikech ok ung’eyo chieng’ ma Ruodhu biroe.[43] Ng’euru ni ka wuon ot ong’eyo sa ma jakuo biroe, to dobed korito ode, motam jakuo turo.[44] Mano omiyo un bende beduru kuikoru, nikech Wuod Dhano biro biro e sa ma ok ung’eyo ni onyalo biroe.

Mathayo 24:1-14
[1] Kane oyudo Yesu wuok e Hekalu, jopuonjrene nobiro ire mondo onyise Hekalu kaka oger.[2] To nodwokogi ni, “Donge uneno gigi duto? Awachonu adier ni onge kata kidi achiel mabiro dong’ kochung’ ewi wadgi, to giduto nowitgi piny.”[3] Kane Yesu obet piny e got Zeituni, jopuonjrene nobiro ire kar kende, mowachone niya, “Nyiswa ane kinde ma gigi duto notimree, kod gima notimre ma nyiso ni kinde mibiro duogoe, kod kinde mar giko piny, osechopo.”[4] Yesu nodwokogi ni, “Beduru motang’ mondo kik ng’ato wuondu,[5] nikech ji mang’eny nobi gi nyinga, kawacho ni, ‘An e Mesia,’ mi ginimi ji mathoth lal.[6] Unuwinj mahu mag lwenje man kuonde machiegni, kod wach lwenje man kuonde maboyo, to kik chunyu parre. Gik ma kamago nyaka timre, to mano ok onyiso ni giko mar piny osechopo,[7] nimar ogendini noked gi ogendini wetegi, kendo ruodhi nomonj ruodhi wetegi. Kech bende nowuogi, kendo piny noyiengini kuonde mopogore opogore.[8] To masichego duto gin mana chakruok mar ndalo manyien.[9] “E ndalogo, ginimaku ma giteru mondo okumu kendo onegu, bende ogendini duto nobed mamon kodu nikech un joga.[10] Ji mathoth nowe Nyasaye, mi ndhogre kendgi, kendo bed mamonre.[11] Bende jonabi mag miriambo nowuogi, mi nomi ji mang’eny lal.[12] Timbe maricho nomedre, omiyo hera mar ji mang’eny nodog chien.[13] To nga’ma otimo kinda nyaka giko ema nokwo.[14] Wach maber mar Loch Nyasaye noland e piny duto, mondo ogendini duto ong’e eka bang’e giko nobi.

2 Timotheo 3:1-17
[1] To ng’e malong’o ni kinde mag chandruok nobedi e ndalo mag giko.[2] Ji nobed joma oherore kendgi giwegi, kendo ma ohero pesa. Ginibed joma wuorore kendo ma jong’ayi, kendo ma yanyo ji. Bende ok giniwinj jonywolgi, bende ok ginibed joma goyo erokamano, kata joma oluoro Nyasaye.[3] Ginibed joma ok ohero jowetegi, kendo mamako sadha. Bende ginibed joma jokuoth kendo joma oowore, kendo jomahundu, kendo joma ok ohero gik mabeyo.[4] Ginibed andhoke kendo joma mwomore kendo josunga, bende ginibed joma ohero raha moloyo Nyasaye.[5] Ginitim gik mamiyo ginenore ka joma oluoro Nyasaye, to ngimagi to nonyis ni gionge gi teko ma luoro Nyasaye kelo. In to nyaka ibed mabor gi joma kamago.[6] Joma kamago ema yudo thuolo mar donjo e mier, kendo hoyo mon mayomyom mogangore gi richo, kendo ma gombo mayoreyore ywayo koni gi koni.[7] Gin mon matemo puonjore pile, to ok nyal ng’eyo adiera chuth.[8] Kaka Janes gi Jambre nokedo gi Musa, e kaka joma richogo bende kedo gi adiera. Gin joma parogi okethore, kendo joma yiegi orem.[9] To ok ginidhi nyime, nikech fupgi nofwenyre e lela e nyim ji duto, mana kaka fup Janes gi Jambre bende ne ofwenyore.[10] In to iseluwo puonjna gi timna kod gik ma adwaro timo e ngimana. Iseneno yie mara, gi dhilna, gi herana, gi kindana,[11] gi sand misandago, kod masiche ma aneno. Ing’eyo gik moko duto mane otimorena Antiokia gi Ikonio kod Lustra, kendo ing’eyo kaka ne adhil e sandgo duto. To Ruoth ne oresa e mago te.[12] Chutho, ji duto madwaro doko joma oluoro Nyasaye kodembore kuom Kristo Yesu to nyaka yud sand.[13] To joma richo gi joma wuondore nomed bedo joma richo moloyo, ka giwuondo ji, kendo gin bende iwuondogi.[14] To in nyaka isik kirito weche misepuonjori, kendo ming’eyo ni adier, king’eyo ni joma ne opuonji gin ng’a gini.[15] Bende ng’e ni nyaka ia e nyathi isebedo king’eyo weche manie Muma ma nyalo miyi rieko makeloni warruok, ka iyie kuom Kristo Yesu.[16] Weche duto manie Muma wuok kuom much Nyasaye, kendo konyo kuom puonjo ji, kendo kuom kwero gik maricho, kendo kuom rieyo ji, kendo kuom tiego ji mondo obed joma kare,[17] mondo jo-Nyasaye obed molony kendo moikore chuth ni tije mabeyo duto.

Tich Joote 2:1-17
[1] Kane chieng’ Pentekost ochopo, noyudo joma oyie duto ochokore kanyakla.[2] Ne gipo ka giwinjo koko moa e polo ma mor ka yamo ma kudho matek, mi kokono nopong’o ot duto mane gibetie.[3] Eka ne gineno gik machalo gi ligek mach ma liel kowuoknigi, kendo opiyo kuom ng’ato ka ng’ato.[4] Giduto Roho Maler nopong’ogi, mi gichako wuoyo gi dhok mopogore opogore, mana kaka Roho nomiyogi teko mar wuoyo.[5] To ne nitie jo-Yahudi moko e Jerusalem mane oluoro Nyasaye. Ne gia e pinje duto manie piny.[6] Kane giwinjo kokono, ne gichokore giduto, kendo ng’ato ka ng’ato kuomgi nodhier nono kowinjo ka jogo wacho mana dhoge owuon.[7] Ne gihum, kendo ne giwuoro, ka giwacho niya, “Donge joma wuoyogi duto gin jo-Galili?[8] Ka kamano, to ere gima omiyo ng’ato ka ng’ato kuomwa winjogi ka giwacho mana dhoge owuon?[9] Wan kaeri jo-Parthia gi jo-Media kod jo-Elam gi joma oa Mesopotamia gi Judea kod Kapadokia gi Ponto kod Asia[10] gi Furgia gi Pamfulia gi Misri kod gwenge Libya mokiewo gi Kurene, kaachiel gi welo moa Rumi.[11] Moko kuomwa gin jo-Yahudi, to moko bende gin jo-Krete gi jo-Arabu. To ere kaka wawinjo jogi kawuoyo kuom timbe madongo mag Nyasaye gi dhowa wawegi?”[12] Ne gihum giduto, kendo ne gidhier nono, ka gipenjore niya, “Ma en wach manade?”[13] Moko kuomgi to nocharogi, kawacho ni, “Jogi omer!”[14] To Petro noa malo gi joote apar gachiel mamoko, mi oting’o dwonde, kowacho niya, “Un jo-Judea, kod un duto mudak Jerusalem, an gi wach moro madwaro nyisou, omiyo chikuru itu uwinja.[15] Jogi ok omer kaka uparono, nikech pod en mana sa adek kende mar okinyi.[16] To ma e gima janabi Joel nowuoyo kuome ni,[17] ‘Nyasaye wacho niya, “E ndalo giko, anaol Roho mara kuom ji duto. Yawuotu gi nyiu nokor wach, bende jou matindo none fweny, kendo jou madongo nolek lek.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania