A A A A A

Mysteries: [Cancer]


2 Korintho 4:16-19
[16] Kuom mano, chunywa ok nyosre. Kata obedo ni ringrewa rumo, to chunywa iloso manyien pile ka pile,[17] nimar thagruok matin mwayudoni rumo piyo, to obiro kelonwa duong’ miwuoro kendo mosiko,[18] nikech ok waketo parowa e gik mineno, to mana e gik ma ok ne. Gik mineno rumo, to gik ma ok ne osiko mochwere.[19] Wang’eyo ni ka ringrewa, ma en kiru mwadakie e pinykani, omuki, to wan gi ot ma Nyasaye osegeronwa e polo. En ot mosiko nyaka chieng’, ma ok oger gi lwet dhano.

Mathayo 11:28-29
[28] “Biuru ira, un duto mujony kendo mugangoru mapek, mondo amiu yueyo.[29] Rwakuru lodi ma amiyou e ng’utu, kendo puonjreuru kuoma, nikech chunya muol kendo dembore.

Johana 14:1-4
[1] Bang’ mano Yesu nowachonigi niya, “Kik chunyu parre. Yieuru kuom Nyasaye, to kuoma bende yieuru.[2] E dala Wuora nitie udi mang’eny, to ka da ni ok kamano, to dikoro asenyisou, to adhi mondo alosnu kar dak.[3] Ka asedhi mi alosonu kar dak, to anaduog omou, mondo un bende ubi udag koda kama antie.[4] To adier ung’eyo yo madhi kuma adhiye.”

Rumi 8:16-25
[16] Roho owuon oriwore gi chunywa kanyisowa ni wan nyithind Nyasaye.[17] To ka wan nyithind Nyasaye kamano, to wayudo mich ma osesingorenwa bende. Adier, wayudo michgo kaachiel gi Kristo! Chutho, ka wayie neno masira kode, to wanayud duong’ kode bende.[18] To aneno ni masira mwaneno ndalogi tin, kipimo gi duong’ mapok oel mwabiro yudo.[19] Gik moko duto mochue rito kogeno ahinya mondo Nyasaye omi nyithinde ofwenyre.[20] Nyasaye nomiyo gik moko duto mochue obedo kayiem nono, ok nikech dwarogi giwegi, to nikech dwarone owuon. To ne nitie geno ni[21] chieng’ moro nogony gik moko duto mochue, mondo kik gibed gik matow, to giyud thuolo maduong’ ma nyithind Nyasaye nigo.[22] Wang’eyo ni nyaka chil kawuono gik mochue duto chur, kendo neno rem mana ka dhako ma muoch kayo.[23] Ok mago kende, to wan bende wachur e iwa wawegi, ka warito mondo Nyasaye olokwa nyithinde, komiyowa thuolo chutho. Wachur kamano kata obedo ni Nyasaye osemiyowa Roho kaka mich mokwongo mar gueth ma wabiro yudo achien.[24] Adier genono ema ne oreswago. Ka waseyudo gima wageno yudo, to koro ok wanyal wacho ni wan gi geno, nikech ere kaka ng’ato nyalo geno yudo gima oseyudo?[25] To ka wageno yudo gima pok waneno, to rit ma waritegono nyiso ni wan jokinda.

1 Petro 1:3
Duong’ obed ni Nyasaye Wuon Ruodhwa Yesu Kristo. Kuom ng’wonone maduong’ nonywolowa gi nywol manyien kuom chiero Yesu oa kuom joma otho. Mano miyo wabedo gi geno mangima.

2 Korintho 1:3-6
[3] Duong’ obed ni Nyasaye ma wuon Ruodhwa Yesu Kristo. En e wuon ng’wono kendo makonyowa e yore duto.[4] Okonyowa e masichewa duto mondo wan bende wakony joma nigi masira moro amora, ka wanyisogi kaka Nyasaye osekonyowa.[5] Kaka masiche moko mag sand mang’eny mane Kristo oneno koro bironwa mogundho e kaka kony mang’eny ma wayudo kuom Kristo bende koro bironwa mogundho.[6] Ka isandowa, to en mana ni mondo okonyu, kendu uyud warruok. To ka ikonyowa, to en bende mana ni mondo Nyasaye okonyu, ka udhil gi sand ma wan bende wayudo,

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania