A A A A A

Mysteries: [Aliens]


Kolosai 1:16
nikech kuome ema ne Nyasaye ochueyoe gik moko duto manie polo kendo manie piny, ok mana gik mineno kende, to koda ka gik ma ok ne bende, kaka loch, gi duong’, gi ruodhi, kod teko. Mago duto Nyasaye nochueyo kuom Kristo, kendo ni Kristo.

Efeso 2:19
Emomiyo koro ok un welo kata jodak to un e oganda achiel gi jo-Nyasaye, kendo un jood Nyasaye.

Efeso 6:12
nimar wasigu mwakedogo ok gin dhano, to wakedo gi joloch gi joma nigi teko, kod ruodhi mag piny motimo mudhoni, kaachiel gi lang chuny maricho ma ok mag pinyni.

Hibrania 11:13
Jogo duto notho ka nigi yie. Ne ok ginwang’o gik mane Nyasaye osingorenigi ni nomigi, to ne ginenogi gi kuma bor, mi giyie ni gin gik mantie adier. Ne gihulo ratiro ni gin mana welo gi jowuoth e piny ka.

Hibrania 13:2
Kik uwe mak urwako welo e miechu, nikech rwako welo nomiyo jomoko opo mana korwako malaika!

1 Petro 2:11
Osiepena, akwayou ni kaka un welo kendo jodak e pinyni, beduru motang’ gi gombo mag ringruok makedo gi chunyu pile.

Tich Joote 19:35
To bang’e jagoro marito dalano nopieyo ji, mi owachonigi niya, “Un jo-Efeso, ere ng’ato ma ok ong’eyo ni dala jo-Efeso orito hekalu mar Artemi marahuma, kod kidi milamo mane olwar oa e polo?

Fweny 12:12
Omiyo, polo kod joma odakie mondo obed mamor! To mano kaka nobednu malit un piny gi nam, nimar Satan oselor obiro iru ka nigi mirima mager nikech ong’eyo ni odongne mana ndalo matin kende.”

Fweny 13:1
Eka ne aneno Ondiek moro kawuok e nam. Ne en ni tunge apar kod wiye abiriyo. To nosidho osimbo apar e tungego, kendo wich ka wich nondikie nying mayanyo Nyasaye.

Fweny 9:7-11
[7] Bonyogo ne chalo gi farese moikore ni lweny. E wigi ne nitie gik machalo gi osimbo mag dhahabu. Wang’gi to ne chalo gi wang’ dhano.[8] Ne gin gi yie wich machalo gi yie wi mon, to lekegi ne chalo gi leke sibuoche.[9] Ne girwako gilweny mag akor machalo gi akor mag nyinyo, kendo bwombegi ne wuo mana kaka geche lweny wuo ma farese mang’eny ywayo ka ringo dhi e lweny.[10] Iwgi ne chalo gi iw thomoni, kendo iwgigo ema ne gikayogo ji, kendo ng’at ma gikayo ne bedo gi rem kuom dueye abich.[11] Ruodhigo to ne malaika mar Bur Matut Maonge Gikone. Nyinge ne iluongo gi dho Hibrania ni Abadon, to gi dho Grik ni Apoluon, tiende ni Jaketh.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania