A A A A A

Math Signs: [Number 10]

1 Korintho 6:9-11
[9] Donge ung’eyo ni joketho ok noyud gueth mar Loch Nyasaye? Kik uwuondru, to nyaka ung’e ni jochode kata joma lamo nyiseche manono, kata joma terore, kata chwo materore gi chwo wetegi,[10] kata jokuo, kata jogombo, kata jomer, kata joma ketho nying ji, kata jomecho, ok noyud gueth mar Loch Nyasaye.[11] To kamano e kaka moko kuomu ne chalo! To koro osepwodhu kuom richo, kendo owalu ubed jo-Nyasaye, bende osemi ubet e winjruok gi Nyasaye e nying Ruoth Yesu Kristo, kendo kuom teko mar Roho mar Nyasachwa.

1 Korintho 10:13
Onge tem ma useyudo mopogore gi tem ma ji duto yudo. Nyasaye en jaadiera, omiyo ok noyie mondo uyud tem mohingo tekreu, to nomiu yo ma uwuokgo e tem moro amora, kendo nomiu teko mar dhil gi tem go.

Rumi 1:20
Chakre chwech piny, dhano osebedo kong’eyo ni Nyasaye nigi teko mochwere, kendo ni en Nyasaye adier. Kata obedo ni gik manyiso ni en Nyasaye ok nyal nenore, to ing’eyogi kuom gik ma osechueyo. Kamano dhano ok nyal wuondore ni kiagi

Filipi 4:19
Nyasacha nomiu gik moko duto muchando, kogolo kuom mwandune man gi duong’, kuom Kristo Yesu.

2 Timotheo 3:16
Weche duto manie Muma wuok kuom much Nyasaye, kendo konyo kuom puonjo ji, kendo kuom kwero gik maricho, kendo kuom rieyo ji, kendo kuom tiego ji mondo obed joma kare,

Luka 23:34
Yesu nowacho niya, “Wuora, wenigi, nikech gikia gima gitimo.” Askeche to nokawo lepe, mi gipogore gi ombulu.

Luka 11:11
Un ma un weg nyithindo, bende nitie ng’ato kuomu ma ka nyathine okwaye kuon, to omiye kidi, kata ka okwaye rech, to omiye thuol,

1 Korintho 6:9
Donge ung’eyo ni joketho ok noyud gueth mar Loch Nyasaye? Kik uwuondru, to nyaka ung’e ni jochode kata joma lamo nyiseche manono, kata joma terore, kata chwo materore gi chwo wetegi,

Johana 1:8
En ne ok en lerno, to nobiro mana ni mondo onyis ji wach lerno.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania