English
A A A A A

Math Signs: [Number 8]

Fweny 13:18
To fwenyo tiend wachno dwaro rieko. Ng’at man gi rieko mondo okwan namba mar Ondiek, nikech nambano ochung’ kar nying dhano. Nambane en mia auchiel gi piero auchiel gauchiel.

1 Korintho 6:9-11
[9] Donge ung’eyo ni joketho ok noyud gueth mar Loch Nyasaye? Kik uwuondru, to nyaka ung’e ni jochode kata joma lamo nyiseche manono, kata joma terore, kata chwo materore gi chwo wetegi,[10] kata jokuo, kata jogombo, kata jomer, kata joma ketho nying ji, kata jomecho, ok noyud gueth mar Loch Nyasaye.[11] To kamano e kaka moko kuomu ne chalo! To koro osepwodhu kuom richo, kendo owalu ubed jo-Nyasaye, bende osemi ubet e winjruok gi Nyasaye e nying Ruoth Yesu Kristo, kendo kuom teko mar Roho mar Nyasachwa.

Fweny 11:2-3
[2] To iwe laru maoko manie nyim Hekalu mak ipimo, nimar osemiye joma ok jo-Yahudi, kendo gibiro nyono dala maler gi tiendegi kuom dueye piero ang’wen gariyo.[3] To abiro miyo jonenona ariyo teko. Ginirwakre gi gunia, kendo ginihul wach moa kuom Nyasaye kuom ndalo alufu achiel gi mia ariyo kod piero auchiel.”

Tich Joote 8:11-24
[11] Ne osemako dhogi gi timbene mag ajuokego kuom kinde malach, omiyo ne giyie kuome.[12] To kane Filipo olandonigi Wach Maber mar Loch Nyasaye, kod nying Yesu Kristo, ne giyie, mi obatisgi, chwo gi mon.[13] Kata mana Simon owuon bende nolokore, moyie kuom Yesu, kendo kane osebatise nosiko kowuotho gi Filipo, kendo nowuoro ahinya koneno honni kod ranyisi mang’eny katimore.[14] Kane joote man Jerusalem owinjo ni jo-Samaria oseyie Wach Nyasaye, ne gioronigi Petro kod Johana,[15] mi odhi kuno kendo olemonigi mondo ginwang’ Roho Maler,[16] nikech Roho Maler ne pok olor kuom moro kuomgi. Ne osebatisgi mana e nying Yesu Kristo kende.[17] Petro kod Johana ne joyieyo lwetgi kuomgi, mi ginwang’o Roho Maler.[18] Kane Simon oneno ni ji oyudo Roho Maler ka joote oyieyo lwetgi kuomgi, ne omiyo Petro gi Johana pesa,[19] kowachonigi niya, “An bende miyaeuru tekono, mondo ng’ato ang’ata ma ayieyo lweta kuome to oyud Roho Maler.”[20] To Petro nodwoke ni, “Pesani mondo olal nono kodi, nikech iparo ni inyalo ng’iewo mich mar Nyasaye gi pesa![21] Ionge gi giri moro, kata migawo moro e tijwani, nikech chunyi ok long’o e nyim Nyasaye.[22] Omiyo lokri iwe paroni maricho, ikwa Ruoth Nyasaye mondo kanyalore to oweni kuom paro ma kamano,[23] nikech aneno ni chunyi opong’ gi nyiego, kendo in misumba richo.”[24] Simon nodwoko Petro gi Johana ni, “Yieuru ulamna Ruoth, mondo gik musewachogo kik timrena.”

1 Korintho 6:9
Donge ung’eyo ni joketho ok noyud gueth mar Loch Nyasaye? Kik uwuondru, to nyaka ung’e ni jochode kata joma lamo nyiseche manono, kata joma terore, kata chwo materore gi chwo wetegi,

Johana 1:8
En ne ok en lerno, to nobiro mana ni mondo onyis ji wach lerno.

Fweny 4:6-8
[6] E nyim komno bende ne nitiere gimoro machalo gi nam mar rang’i, marieny ka pi. To e dier komno tir, kendo e alwora mare, ne nitie gik mangima ang’wen man gi wenge mogundho yoka nyimgi kendo yoka ng’egi.[7] Gima ngima mokwongo ne chalo gi sibuor, to mar ariyo ne chalo gi nyaroya. Mar adek to ne nigi lela wang’ machalo gi lela wang’ dhano, to mar ang’wen ne chalo gi ongo mahuyo.[8] Gik mangima ang’wen-go ne nigi bwombe auchiel moro ka moro, kendo ne gin gi wenge mang’eny e dendgi duto kendo e igi. Ne giwer odiechieng’ gotieno mak giling’ niya, “Mano kaka Ruoth Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto ler! Oler adier! Yaye! Mano kaka oler! En e Jal mane nitie, kendo mantie, kendo mapod biro betie!”

Fweny 13:5
Ne omi Ondiegno dhok mawacho weche mag warruok kod ayany, kendo ne oyiene kedo gi loch kuom dueye piero ang’wen gariyo.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania