A A A A A

Math Signs: [Number 5]

Fweny 13:5-18
[5] Ne omi Ondiegno dhok mawacho weche mag warruok kod ayany, kendo ne oyiene kedo gi loch kuom dueye piero ang’wen gariyo.[6] Eka nochako yanyo Nyasaye, ka oyanyo nyinge kod kama odakie, kaachiel gi joma odak e polo.[7] Bende noyiene mondo oked gi jo-Nyasaye kendo ologi, kendo ne omiye teko kuom dhoudi duto.[8] Ji duto modak e piny lame, mak mana jogo ma nyinggi ondiki e kitap ngima mar Nyarombo mane onegi, chakre chuech piny.[9] Ng’at man gi it mondo owinji![10] Ng’at ma onego tue nyaka tue, kendo ng’at monego negi e lweny, to nyaka negi e lweny, ma e kinde ma jo-Nyasaye nyaka timie kinda kendo nyaka bedie motegno.[11] Eka ne achako aneno ondiek machielo kawuok ei piny. Ne en gi tunge ariyo machalo gi mag nyarombo, to nowuoyo kaka thuol wuoyo.[12] To notiyo gi teko duto mar Ondiek mokwongono ka en e nyim Ondiegno. Nochuno piny kaachiel gi ji duto modakie mondo olam Ondiek mokwongo mane ogo lero mar tho, to nosechango cha.[13] Ondiek mar aeiyono notimo honni madongo ma kata mana mach omiyo lor e polo, biro e piny mana ka ji duto neno.[14] To honni mane oyiene ni mondo otim e nyim Ondiek mokwongo ema nowuondogo joma odak e piny. Ne ogolo chik mondo joma odak e piny olos gima ket gi ondiek mane ogo lero mar tho gi ligangla, to ne ok otho.[15] Ne oyiene mondo omi gima ket gi Ondiek mokwongo cha muya, mondo owuo kendo oneg ji duto ma otamore lamo gima ket gi ondiek mar ariyono.[16] Ondiegno nochuno ji duto, madongo gi matindo, jomwandu gi jochan, wasumbini gi joma ni thuolo, mondo giduto oket alama e luetgi ma korachwich kata e lela wengegi.[17] Ng’ato ne ok nyal ng’iewo gimoro kata loko gimoro mak mana ka en gi alama, tiende ni nying Ondiegno kata namba mochung’ kar nying’no.[18] To fwenyo tiend wachno dwaro rieko. Ng’at man gi rieko mondo okwan namba mar Ondiek, nikech nambano ochung’ kar nying dhano. Nambane en mia auchiel gi piero auchiel gauchiel.

Mathayo 19:9
Awachonu ni ng’at moriembo chiege nikech wach moro amora ma ok mana terruok, to eka bang’e okendo dhako machielo, to mano oterore.”

Fweny 11:2-3
[2] To iwe laru maoko manie nyim Hekalu mak ipimo, nimar osemiye joma ok jo-Yahudi, kendo gibiro nyono dala maler gi tiendegi kuom dueye piero ang’wen gariyo.[3] To abiro miyo jonenona ariyo teko. Ginirwakre gi gunia, kendo ginihul wach moa kuom Nyasaye kuom ndalo alufu achiel gi mia ariyo kod piero auchiel.”

Mathayo 5:32
An to awachonu ni, ng’at moriembo chiege nikech wach moro amora ma ok mana wach terruok, miyo chiegeno bedo jaterruok. To bende ng’at mokendo dhako ma chwore oriembo, en bende oterore.

2 Timotheo 3:16
Weche duto manie Muma wuok kuom much Nyasaye, kendo konyo kuom puonjo ji, kendo kuom kwero gik maricho, kendo kuom rieyo ji, kendo kuom tiego ji mondo obed joma kare,

Fweny 4:6-8
[6] E nyim komno bende ne nitiere gimoro machalo gi nam mar rang’i, marieny ka pi. To e dier komno tir, kendo e alwora mare, ne nitie gik mangima ang’wen man gi wenge mogundho yoka nyimgi kendo yoka ng’egi.[7] Gima ngima mokwongo ne chalo gi sibuor, to mar ariyo ne chalo gi nyaroya. Mar adek to ne nigi lela wang’ machalo gi lela wang’ dhano, to mar ang’wen ne chalo gi ongo mahuyo.[8] Gik mangima ang’wen-go ne nigi bwombe auchiel moro ka moro, kendo ne gin gi wenge mang’eny e dendgi duto kendo e igi. Ne giwer odiechieng’ gotieno mak giling’ niya, “Mano kaka Ruoth Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto ler! Oler adier! Yaye! Mano kaka oler! En e Jal mane nitie, kendo mantie, kendo mapod biro betie!”

1 Korintho 10:13
Onge tem ma useyudo mopogore gi tem ma ji duto yudo. Nyasaye en jaadiera, omiyo ok noyie mondo uyud tem mohingo tekreu, to nomiu yo ma uwuokgo e tem moro amora, kendo nomiu teko mar dhil gi tem go.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania