A A A A A

Life: [Disappointment]

Rumi 8:28
Wang’eyo ni Nyasaye omiyo gik moko duto tiyo kaachiel mondo joma ohere oyud gueth. Jogo gin joma oseluongo kaka odwaro.

Filipi 4:6-7
[6] omiyo kik upar gimoro, to nyisuru Nyasaye gik moko duto muchando, kulemo kendo ka chunyu goyone erokamano.[7] Eka kue mar Nyasaye modhiero ji ng’eyo norit chunyu gi parou, kubedo kuom Kristo.

Luka 6:16
gi Judas Iskariot, mane odoko jandhok Yesu.

Kolosai 3:23-25
[23] Gimoro amora mutimo, to timuru gi chunyu duto, mana ka gima utiyo ni Ruoth, to ok ni dhano,[24] kung’eyo ni Ruoth ema nomiu pok mosesingore ni joge, nimar Kristo e Ruoth mutiyone.[25] Ng’at matimo marach kata da bed ni en ng’ama nadi, noyud pok kuom rach mosetimo, nikech Nyasaye yalo ji duto mana machalre, ka ok odewo wang’ ng’ato.

Hibrania 11:6
To ng’at maonge gi yie ok nyal bet malong’o ni Nyasaye, nimar ng’ama dwaro biro ir Nyasaye nyaka yie ni Nyasaye nitie, kendo ni en gi mich momiyo joma dware.

Hibrania 13:5
Kik ubed joma ohero pesa, to gik ma un-go ema mondo oromu, nikech Nyasaye owuon osewacho niya, “Ok anaweyi, kata jwang’i ok anajwang’i ngang’.”

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania