A A A A A

Life: [Depression]

Filipi 4:8
To wach mogik, owetena, paruru weche duto mabeyo kendo mowinjore yud pak, kaka: weche madiera, weche makelo pak, weche makare, weche maler, weche malong’o, kod weche mang’won.

1 Petro 5:6-7
[6] Omiyo beduru mamuol e bwo bad Nyasaye man gi teko, mondo obi oting’u malo e ndalo mowinjore.[7] Keturu parruok duto ma un-go kuome, nikech oparou.

Johana 16:33
Asenyisou wechegi duto mondo kubedo kuoma, to uyud kue. Unune malit e piny, to beduru modhil, nimar an aseloyo piny!”

Rumi 8:38-39
[38] nimar ang’eyo malong’o ni onge gima nyalo pogowa gi hera ma oherowago, bed ni en tho kata ngima, kata malaika kata joloch mag polo,[39] kata gik manie wiwa malo kata gik manie bwowa piny, kata gimoro amora manadi mochue. Adier, onge gima nyalo pogowa gi hera mar Nyasaye, moherowago kuom Kristo Yesu Ruodhwa.

1 Petro 4:12-13
[12] Osiepena, ka uyudo tem mager mawang’ou ka mach, to kik ubuogi, ka gima ok ung’eyo ni gik ma kamago nyaka timrenu, nikech mano timore mana ni mondo otemugo.[13] To beduru mamor, kaka joma oriwore gi Kristo e masichene, mondo ubed gi mor mathoth, chieng, ma duong’ne maler ofwenyore.

2 Korintho 1:3-4
[3] Duong’ obed ni Nyasaye ma wuon Ruodhwa Yesu Kristo. En e wuon ng’wono kendo makonyowa e yore duto.[4] Okonyowa e masichewa duto mondo wan bende wakony joma nigi masira moro amora, ka wanyisogi kaka Nyasaye osekonyowa.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania