A A A A A

Life: [Dating]

2 Korintho 6:14-18
[14] Kik uriwru gi joma ok oyie. Ere kaka tim makare diriwre gi tim marach? Koso ler diriwre nadi gi mudho?[15] Ere kaka Kristo diriwre gi jachien? Koso ere winjruok manyalo bet e kind ng’ama oyie gi ng’ama ok oyie?[16] Ere winjruok ma Hekalu mar Nyasaye nigo gi nyiseche manono? Apenjou kamano nikech wan e Hekalu mar Nyasaye Mangima, mana kaka Nyasaye nowacho niya, “Abiro dak kodgi, kendo anawuoth kuomgi. Anabed Nyasachgi, kendo ginibed joga.”[17] Emomiyo Ruoth owacho ni, “Auru kuomgi, kendo pogreuru kodgi. Kik umul gimoro mogak, mi narwaku.[18] Kutimo kamano to eka anabed wuonu, kendo unubed yawuota gi nyiga. An Ruoth Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto ema awacho kamano.”

Efeso 5:19
Weruru wende Zaburi, gi wende lemo ka un kaachiel, kendo kuwer kamano, to denduru Ruoth e chunyu.

Filipi 4:13
Anyalo chomo gik moko duto tir, kuom teko ma Kristo miya.

Jakobo 4:4
Un joma ok rit singruok mana ka mon moweyo chwogi! Donge ung’eyo ni ka uhero piny, to un wasik Nyasaye?

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania