A A A A A

Life: [Widows]

Jakobo 1:27
Lemo mar adier kendo maler e nyim Nyasaye wuoro, en limo nyithi kiye gi mond liete e chandruokgi, kendo bende gi ritruok kuom richo mag piny.

Tich Joote 6:1
E ndalogo, kane jopuonjre koro medore mang’eny, jo-yahudi mong’eyo dho Grik nochako ng’ur gi jowetegi mong’eyo mana dho Hibrania kende, nikech mondgi ma chwogi otho ne ojwang’, mi ok yud pok mapile.

1 Timotheo 5:3-16
[3] Nyaka ipar mond liete modong’ kendgi chuth.[4] To ka chi liel moro nigi nyithinde kata nyikwaye, to ber mondo ginyis ni giluoro Nyasaye kuom gik ma gitimo e miegi, ka gikonyo jonywolgi gi jonywol jonywolgi, nikech mano ema long’o ni Nyasaye.[5] Chi liel hiehie en chi liel modong’ kende, maonge watne moro, en ogeno mana Nyasaye, kendo osiko kolemo, kendo osayo Nyasaye odiechieng’ gotieno.[6] To chi liel mohero raha to osetho, kata obedo ni ongima.[7] Puonj ji chikno, mondo mond liete obed ma onge bura.[8] Ka ng’ato ok nyal rito wedene, to moloyo ka ok onyal rito joode, to en ng’at mosekwedo yie marwa, kendo orach moloyo ng’at ma ok oyie.[9] Kik iyie mondo ondik nying chi liel ma hike pok oromo piero auchiel e kwan mond liete. To bende nyaka obed dhako modimbore kuom chwore achiel,[10] kendo ma ji oyiego ni timbene beyo, bende moserito nyithinde maber. Bende nyaka obed dhako mohero rwako welo kendo moyie konyo jo-Nyasaye kadwokore piny e tich moro amora kaka lwoko tiend jo-Nyasaye, kendo nyaka oket chunye kuom tiyo tije mabeyo duto.[11] To kik iyie mondo ondik nying mond liete mapod tindo, nikech ka gombogi osegologi kuom Kristo, to gidwaro mondo okendgi.[12] Kamano bura loyogi, nikech giketho singruok mane gitimo mokwongo gi Kristo.[13] Bende ka giwuotho e mier ka gitiyo, to gipuonjore doko josamuoyo, to ok mana josamuoyo kende, to bende giting’o weche koni gi koni, kendo gidonjo e weche ma ok mekgi, ka giwacho gik ma ok owinjore giwachi.[14] Omiyo daher mondo okend mond liete matindo, mi ginywol nyithindo, kendo girit utgi, eka digitam jasikwa yudo thuolo mar wacho weche maricho kuomwa.[15] Mond liete moko osebayo yo, kendo giluwo Satan.[16] Ng’at moseyie, bed ni en dichwo kata dhako, man gi wedene moko ma mond liete, nyaka okonygi, ma ok oweyo ni jo-Kristo ting’ mar konyogi, eka jo-Kristo obed gi thuolo mar konyo mond liete modong’ kendgi chuth.

1 Timotheo 5:9
Kik iyie mondo ondik nying chi liel ma hike pok oromo piero auchiel e kwan mond liete. To bende nyaka obed dhako modimbore kuom chwore achiel,

1 Timotheo 5:3
Nyaka ipar mond liete modong’ kendgi chuth.

1 Timotheo 5:16
Ng’at moseyie, bed ni en dichwo kata dhako, man gi wedene moko ma mond liete, nyaka okonygi, ma ok oweyo ni jo-Kristo ting’ mar konyogi, eka jo-Kristo obed gi thuolo mar konyo mond liete modong’ kendgi chuth.

Tich Joote 9:39
Petro noa malo modhi kodgi, kendo kane ochopo kuno notere e ot manie gorofa malo cha. Mond liete duto nochung’ bute kaywak, kendo nyise lewni mane Dorca osetwang’o kane pod ongima.

Tich Joote 6:1-6
[1] E ndalogo, kane jopuonjre koro medore mang’eny, jo-yahudi mong’eyo dho Grik nochako ng’ur gi jowetegi mong’eyo mana dho Hibrania kende, nikech mondgi ma chwogi otho ne ojwang’, mi ok yud pok mapile.[2] Kuom mano, joote apar gariyo ne oluongo oganda duto mar jopuonjre, mi owachonigi niya, “Ok owinjore wawe wach Nyasaye, mondo wati tich pogo chiemo.[3] Omiyo owetewa, yieruru ji abiriyo kuomu mung’eyo ni riek kendo ogen, bende mopong’ gi Roho Maler, mondo waket e tijni.[4] Wan to wabiro keto chunywa kuom lemo, kendo kuom lando Wach Maber.”[5] Jopuonjre duto nodoko mamor gi wach jooteno, omiyo ne giyiero Stefano, mane ng’at man gi yie motegno, kendo opong’ gi Roho Maler. Bende ne giyiero Filipo gi Prokoro gi Nikanor gi Timon gi Parmena kod Nikalao ja-Antiokia, mane olokore luwo kit lemo mar jo-Yahudi.[6] Ne gikelo jogi e nyim joote, mi joote nolemonigi, kendo oyieyo luetgi kuomgi.

1 Timotheo 5:11-14
[11] To kik iyie mondo ondik nying mond liete mapod tindo, nikech ka gombogi osegologi kuom Kristo, to gidwaro mondo okendgi.[12] Kamano bura loyogi, nikech giketho singruok mane gitimo mokwongo gi Kristo.[13] Bende ka giwuotho e mier ka gitiyo, to gipuonjore doko josamuoyo, to ok mana josamuoyo kende, to bende giting’o weche koni gi koni, kendo gidonjo e weche ma ok mekgi, ka giwacho gik ma ok owinjore giwachi.[14] Omiyo daher mondo okend mond liete matindo, mi ginywol nyithindo, kendo girit utgi, eka digitam jasikwa yudo thuolo mar wacho weche maricho kuomwa.

1 Korintho 7:8-9
[8] To awacho ni joma ok okendo gi joma ok okendi kod mond liete ni ber ka gibet abeta ka an.[9] To ka ok ginyal ritore, to ber mondo gikendi kata okendgi, nikech kend ber moloyo owruok gi gombo.

Luka 2:37
to bang’e nobet chi liel nyaka odoko ja higni piero aboro gang’wen. Ne osiko komiyo Nyasaye duong’ e Hekalu odiechieng’ gotieno, kotueyo chiemo kendo olemo.

Rumi 7:3
To ka odhi odak gi dichwo moro ka chwore pod ngima, to iluonge ni dhako materore. To ka chwore otho to chik ok otueye. En thuolo omiyo ka ng’at machielo koro okende, to ok en dhako materore.

1 Timotheo 5:4
To ka chi liel moro nigi nyithinde kata nyikwaye, to ber mondo ginyis ni giluoro Nyasaye kuom gik ma gitimo e miegi, ka gikonyo jonywolgi gi jonywol jonywolgi, nikech mano ema long’o ni Nyasaye.

1 Timotheo 5:10
kendo ma ji oyiego ni timbene beyo, bende moserito nyithinde maber. Bende nyaka obed dhako mohero rwako welo kendo moyie konyo jo-Nyasaye kadwokore piny e tich moro amora kaka lwoko tiend jo-Nyasaye, kendo nyaka oket chunye kuom tiyo tije mabeyo duto.

Mariko 12:42-43
[42] to eka bang’e chi liel moro modhier nobiro moluto ndururu ariyo.[43] Yesu noluongo jopuonjrene, mowachonigi niya, “Adier anyisou ni, chi liel modhierni osegolo chiwo maduong’ moloyo chiwo ma ji mamoko duto ogolo,

1 Timotheo 5:5
Chi liel hiehie en chi liel modong’ kende, maonge watne moro, en ogeno mana Nyasaye, kendo osiko kolemo, kendo osayo Nyasaye odiechieng’ gotieno.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania