A A A A A

Life: [Wealth]

1 Timotheo 6:17-19
[17] Nyis joma nigi mwandu mag pinyni mondo kik gibed jong’anyi, kendo kik giket chunygi kuom mwandu manono, to gigen mana Nyasaye ma miyowa gik moko mogundho mondo wabedgo mamor.[18] Nyisgi mondo gibed joma timbegi beyo, ka timbegigo ema obedonigi mwandu mogundho, mayie pogo gik ma gin-go ni jowetegi.[19] Ka gitimo kamano, to ginikan mwandu ma nobednigi mise maber e ndalo mabiro, mondo giyud ngima ma en ngima maradier.

Luka 19:1-10
[1] Yesu nodonjo Jeriko, kendo kane oyudo okadho e dier dalano,[2] Ng’at moro ma nyinge Zakayo ne dwaro nene. Ng’atno ne jasol osuru maduong’, kendo ne en jamoko.[3] Ne odwaro neno ni Yesu en ng’ama chalo nadi, to ne ok onyal nene, nikech ji ne ng’eny ahinya, to bende ne en ng’at ma nyadundo.[4] Kuom mano, noringo odhi nyime, mi oidho ng’owo mondo one Yesu, nikech Yesu ne dhi kadho kanyo.[5] Kane Yesu ochopo, norango malo, mi owacho ni Zakayo niya, “Lor piny piyo, nikech kawuono adhi bedo wendo e odi.”[6] Zakayo nolor piyo, mi orwako Yesu gi mor.[7] To kane ji oneno kamano, ne ging’ur, ka giwacho ni, “Osedhi bedo wendo jaricho!”[8] Zakayo nochung’, mowacho ni Ruoth Yesu niya, “Ruoth, abiro pogo nus giga ni jochan, kendo kapo ni asemayo ng’ato gire e yo ma ok kare, to abiro chulo nyading’wen.”[9] Yesu nowacho niya, “Kawuono warruok osebiro e odni, nimar jali bende en nyakwar Ibrahim.[10] Wuod Dhano nobiro mondo omany joma olal, kendo oresi.”

Mariko 4:19
to paro mag piny kod ber mag mwandu, gi gombo mar gik moko, donjo e chunygi, kendo thung’o wachno, mi wachno ok nyag gimoro.

Luka 18:18-30
[18] Jaduong’ jo-Yahudi moro nopenjo Yesu niya, “Japuonj! In, in g’ama ber. Koro ere gima onego atim mondo ayud ngima mochwere?”[19] To Yesu nodwoke ni, “Ang’o momiyo iwacho ni an ng’ama ber? Onge ng’ama ber, mak mana Nyasaye kende.[20] Donge ing’eyo chike, mawacho ni, ‘Kik iterri, kik ineki, kik ikwal, kik ihang wach,’ kendo ni ‘Luor wuoru gi meru’?”[21] Ng’atno nodwoke ni, “Aserito chikego duto, chakre aa e nyathi.”[22] Kane Yesu owinjo kamano, nowachone niya, “Gimoro achiel ema pod onego itim. Lok gigi duto pesa, mondo ipog ni joma odhier, eka inibed gi mwandu e polo. Ka isetimo kamano, to bi iluwa.”[23] Kane ng’atno owinjo kamano, chunye nodoko malit, nikech ne en jamoko ahinya.[24] Yesu noneno ka chunye lit, mi owacho niya, “Mano kaka donjo e Piny Ruoth Nyasaye tek ni joma nigi mwandu.[25] Yot ni ngamia kadho e wang’ sandan, moloyo jamoko donjo e Piny Ruoth Nyasaye!”[26] Joma ne owinjo kowacho kamano, nopenjore ni, “Kara, ere ng’ama nokwo?”[27] To Yesu nodwokogi niya, “Gik ma dhano ok nyal, Nyasaye ema nyalo.”[28] Eka Petro nowachone ni, “To wan waseweyo miechewa, mwaluwi.”[29] Yesu nodwoke, kawachonigi ni, “Adier awachonu ni, ng’ama oweyo dalane kata chiege kata owetene kata jonywolne kata nyithinde nikech Loch Nyasaye,[30] noyud gik mang’eny e pinyni, moloyo mago moseweyo. To e piny mabiro noyudie ngima mochwere.”

Fweny 3:17
Iwacho ni in jamoko man gi mwandu mathoth, kendo onge gima ichando, to ikia ni in ng’at machandore moloyo. In ng’at modhier chuth ma jachan, Kendo in muofu bende in duk.

Luka 16:1-3
[1] Yesu nowacho ni jopuonjrene niya, “Ne nitie jamoko moro mane oketo ng’ato mondo orit mwandune. To noyudo wach ni jatijno ketho gige.[2] Omiyo noluonge, mopenje niya, ‘En wach mane ma awinjo kuomini? Tim ane kwan kuom gigo duto mirito, nikech ok inyal dhi nyime gi bedo jarit giga ngang’!’[3] Eka ng’atno nowacho e chunye niya, ‘Ere gima koro anyalo timo, ka ruodha ogola e tich? Aonge gi teko ma dapurgo, bende ok dakuechi nikech aluoro wich kuot.

Mariko 12:43-44
[43] Yesu noluongo jopuonjrene, mowachonigi niya, “Adier anyisou ni, chi liel modhierni osegolo chiwo maduong’ moloyo chiwo ma ji mamoko duto ogolo,[44] nimar ji mamoko osechiwo mana gik ma gigolo kuom mwandugi. En to, kata obedo ni odhier kamano, to osechiwo duto ma en-go, kendo ma dokonyrego!”

Luka 19:1-27
[1] Yesu nodonjo Jeriko, kendo kane oyudo okadho e dier dalano,[2] Ng’at moro ma nyinge Zakayo ne dwaro nene. Ng’atno ne jasol osuru maduong’, kendo ne en jamoko.[3] Ne odwaro neno ni Yesu en ng’ama chalo nadi, to ne ok onyal nene, nikech ji ne ng’eny ahinya, to bende ne en ng’at ma nyadundo.[4] Kuom mano, noringo odhi nyime, mi oidho ng’owo mondo one Yesu, nikech Yesu ne dhi kadho kanyo.[5] Kane Yesu ochopo, norango malo, mi owacho ni Zakayo niya, “Lor piny piyo, nikech kawuono adhi bedo wendo e odi.”[6] Zakayo nolor piyo, mi orwako Yesu gi mor.[7] To kane ji oneno kamano, ne ging’ur, ka giwacho ni, “Osedhi bedo wendo jaricho!”[8] Zakayo nochung’, mowacho ni Ruoth Yesu niya, “Ruoth, abiro pogo nus giga ni jochan, kendo kapo ni asemayo ng’ato gire e yo ma ok kare, to abiro chulo nyading’wen.”[9] Yesu nowacho niya, “Kawuono warruok osebiro e odni, nimar jali bende en nyakwar Ibrahim.[10] Wuod Dhano nobiro mondo omany joma olal, kendo oresi.”[11] Kane pod ji winjo wechego, Yesu nogoyo ngero moro, nikech ne koro ochiegni chopo Jerusalem, kendo ji ne paro ni Loch Nyasaye biro betie mak odeko.[12] Ne owacho niya, “Ng’at moro marahuma ne dwaro dhi e piny moro mabor mondo oyud teko mar duogo bedo ruoth e pinygi.[13] Ne oluongo jotichne apar, mi omiyo ng’ato ka ng’ato kuomgi siling’ alufu achiel achiel, kowachonigi ni, ‘Lokuru ohala gi pesagi nyaka chop aduogi.’[14] To jothurgi ng’atno ne osin kode, omiyo ne gioro joote kuma ne odhiyeno gi wach ni, ‘Ok wadwar mondo jalo obed ruodhwa.’[15] To kata kamano ne okete ruoth, kendo kane odwogo, nogolo chik mondo jotichne mane osemiyo pesa kande obi ire, mondo one ane ohala ma giseyudo.[16] “Ng’at mokwongo nobiro, mowacho niya, ‘Ruoth, siling’ alufu achiel mane imiya osenywolo siling’ alufu apar ohala.’[17] Eka ruodhe nodwoke ni, ‘Ber ahinya, in jatich maber! Koro kaka iserito gima tinni maber, aketi mondo ibed ruodh mier apar.’[18] Ng’at mar ariyo bende nobiro mowacho niya, ‘Ruoth, siling’ alufu achiel mane imiya osenywolo siling’ alufu abich mamoko.’[19] En bende nodwoke ni, ‘Bed ruodh mier abich.’[20] Eka ng’at mar adek nobiro mowacho niya, ‘Ruoth, pesa mane imiya eri! Ne aboye gi nanga, mi akane akana,[21] nikech ne aluori, nimar in ng’at makoch. In ikawo gima ne ok ikano, kendo ikayo gima ne ok ichwoyo.’[22] To ruodhe nowachone niya, ‘In jatich marach! Abiro ng’adoni bura gi weche ma isewacho gi dhogi iwuon. Kara, in ne ing’eyo ni an ng’at makoch, kendo ni akawo gima ne ok akano, bende ni akayo gima ne ok achwoyo![23] To ka kamano, to marang’o ne ok iketo pesana e bengi mondo ka aduogo to akawe kod ohande?’[24] Eka nowacho ni joma ne ochung’ kanyo mondo okaw pesa kuom ng’atno omi jal mane nigi siling’ alufu apar cha.[25] Ne giwachone ni, ‘Ruoth, en donge en gi siling’ alufu apar?’[26] To nodwoke ni, ‘Akonu ni ng’ato ka ng’ato man-go ema nomedi, to ng’at ma ongego, noma kata mana mano matin ma en-go.[27] To wasika mane ok dwar ni mondo abed ruodhgi to keluru ka mondo uneg mana ka aneno.’ ”

Luka 18:22-23
[22] Kane Yesu owinjo kamano, nowachone niya, “Gimoro achiel ema pod onego itim. Lok gigi duto pesa, mondo ipog ni joma odhier, eka inibed gi mwandu e polo. Ka isetimo kamano, to bi iluwa.”[23] Kane ng’atno owinjo kamano, chunye nodoko malit, nikech ne en jamoko ahinya.

Mariko 12:41-44
[41] Chieng’ moro Yesu nobet kama omanyore gi sandug sadaka mar Hekalu, ka rango kaka ji golo chiwo. Ji mang’eny momew nochiwo pesa mathoth,[42] to eka bang’e chi liel moro modhier nobiro moluto ndururu ariyo.[43] Yesu noluongo jopuonjrene, mowachonigi niya, “Adier anyisou ni, chi liel modhierni osegolo chiwo maduong’ moloyo chiwo ma ji mamoko duto ogolo,[44] nimar ji mamoko osechiwo mana gik ma gigolo kuom mwandugi. En to, kata obedo ni odhier kamano, to osechiwo duto ma en-go, kendo ma dokonyrego!”

Mathayo 25:14-30
[14] “Loch Polo nobed machal gi ng’at moro mane dwaro dhi wuoth kuma mabor, mi oluongo jotichne mondo owe gige e lwetgi.[15] Nopogogi pesa, kaka tekre ng’ato ka ng’ato obet. Jatich achiel nomiyo siling’ alufu abich, to moro alufu ariyo, kendo machielo alufu achiel. Eka nowuok odhi e wuodhe.[16] “Ng’at mane omi siling’ alufu abich nochako loko ohala, moyudo ohala alufu abich mamoko.[17] Kamano bende ng’at mane omi siling’ alufu ariyo noyudo ohala alufu ariyo mamoko e wigi.[18] To ng’at mane omi siling’ alufu achiel ne odhi okunyo bur, mokanoe pesa mane ruodhe omiyego.[19] “Bang’ ndalo mang’eny, ruodh jotichgo nodwogo, mokueno kodgi.[20] Ng’at mane omi siling’ alufu abich nokelo bende siling’ alufu abich mamoko mane oseyudo ohala, kowacho niya, ‘Ruoth, ne imiya siling’ alufu abich, to koro eri aseyudo ohala alufu abich mamoko.’[21] Ruodhe nowachone niya, ‘Isetimo maber ahinya! In jatich malong’o kendo modimbore! Iserito gik manok e yo maber, omiyo koro abiro keto gik mang’eny e lueti mondo iriti. Bi wabed mamor waduto’[22] Eka ng’at mane omi siling’ alufu ariyo bende nobiro, mowacho niya, ‘Ruoth, ne imiya siling’ alufu ariyo, to koro eri aseyudo ohala alufu ariyo mamoko’[23] Ruodhe nowachone niya, ‘Isetimo maber ahinya! In jatich malong’o kendo modimbore. Iserito gik manok e yo maber, omiyo koro abiro keto gik mang’eny e lueti mondo iriti. Bi wabed mamor waduto.’[24] “Bang’e ng’at mane omi siling’ alufu achiel bende nobiro, mowacho niya, ‘Ruoth, nangeyo ni in ng’at makoch, makeyo kama ok ochuoyoe, kendo choko cham kama ne ok oludoe.[25] Kuom mano naluor, mi adhi akunyo pesa mane imiya ei lowo. Eri! Kaw giri nogo!’[26] To ruodhe nowachone niya, ‘Yaye, in jatich marach, kendo ma jasamuoyo! Kara in ing’eyo kama ne ok achuoyoe, kendo achoko cham kama ne ok aludoe?[27] Ka kamano, to kara nonego iter pesana e bengi, mondo ka adwogo to akawe gi ohande.’[28] Eka nowacho ni jotichne ni, ‘Kawuru pesa kuom ng’atni, mondo umi jal man gi siling’ alufu apar,[29] nikech ng’ato ka ng’ato man-go ema nomedi, mi bed gi gik mang’eny moloyo. To ng’at maongego noma kata mana mano matin ma en-go![30] Jatich manonono to wituru oko e mudho mandiwa, kama ywagruok gi muodo lak nitie,’ ”

Mathayo 13:22
Kodhi mane olwar e kind kudho, to e ng’at mawinjo wach to paro mag piny gi ber mar mwandu thung’o wachno, mi ok nyag gimoro.

Mathayo 6:33
To mokwongo dwaruru mondo Loch Nyasaye obedie, kendo utim gik ma Nyasaye dwaro, eka gigo duto nomednu.

Mathayo 6:24
“Onge ng’ama nyalo tiyo ni ruodhi ariyo, nikech dosin gi moro, to ohero machielo, kata domi achiel luor, to ochayo machiel. Omiyo, ok unyal tiyo ni Nyasaye, mi kendo uchak uti ni mwandu.

1 Korintho 16:2
Chieng’ Jumapil ka Jumapil, ng’ato ka ng’ato kuomu mondo opog moko kuom gik ma Nyasaye osekonyego, oket tenge mondo solro kik tim ka abiro.

1 Petro 5:2
Beduru jokwadh kueth ma nyasaye osemiyou, kendo ritgiuru gi chuny mamor kaka Nyasaye dwaro, to ok kuom achune. Kik utim kamano mondo uyudie ohala, to timeuru mana nikech uhero.

Luka 16:19-31
[19] Yesu nogoyo nigi ngero niya, “Ne nitie jamoko moro mane rwako lewni mabeyo ma nengogi tek, kendo ne odak e ngima mamalo, kochamo chiemo mabeyo pilepile.[20] To bende ne nitie ng’at moro modhier, ma nyinge Lazaro, ma adhonde opong’o dende. Ne ikete e dhoranga jamokono pilepile,[21] kendo nogombo chamo ng’injo molwar e bwo mesa jamokono. Kata mana gwogi bende ne biro mi nang’ adhondene.[22] To mos achien, ng’at modhierno notho, mi malaika noting’e, motere e bath Ibrahim. Bang’e jamokono bende notho, mi oyiki.[23] Kane en e Piny Joma Otho kisande malit, noting’o wang’e moneno Ibrahim gi kuma bor, kod Lazaro kobet e bathe.[24] Eka nokok kowacho niya, ‘Wuonwa Ibrahim, kecha mondo ior Lazaro olut lith lwete e pi, okuego lewa, nikech an gi rem malit e ligegani!’[25] To Ibrahim nodwoke ni, ‘Wuoda, par ni kane pod ingima ne iyudo gik moko mabeyo, to Lazaro ne yudo gik maricho. To koro sani oneno maber kaeri, ka into inie rem malit.[26] To bende e kindwa kodi nitie hoho mang’ongo mopogowa, mondo otam joma dwaro kalo kaa koni biro iru, kendo kik ji ng’ad koa koru kabiro koni.’[27] Eka ng’atno nowacho ni Ibrahim ni, ‘Wuonwa, ka kamano, to kara ornago e dala wuora,[28] mondo osiem owetena abich modong’ kuno, kik gibi kar sand malit.’[29] To Ibrahim nodwoke niya, ‘Gin gi weche Musa kod mag Jonabi kuno, omiyo ber mondo giwinjgi.’[30] To en nowacho ni, ‘Ooyo wuonwa Ibrahim! Ka ng’at moa kuom joma otho odhi irgi, eka digilokre.’[31] Ibrahim to nokone niya, ‘Ka ok ginyal winjo weche Musa kod Jonabi, to ok giniwinj kata mana ng’at mochier oa kuom joma otho!’ ”

1 Timotheo 6:10
nimar hero pesa e chakruok mar kit richo duto. Jomoko osegombo mondo oyud pesa mathoth, kendo mano osemiyo gibaro giweyo yie marwa, mi gichwowo mana chunygi giwegi gi chandruok mathoth.

Luka 6:20
Yesu norango jopuonjrene, mowachonigi niya, “Mano kaka un johawi, un joma odhier, nikech gueth mar Loch Nyasaye en maru!

Mathayo 6:19-21
[19] “Kik ukan mwandu e piny, kama olwenda kata nyal kethoe gik moko, kendo jokuo bende turo, mi kwelie.[20] To kanuru mwandu e polo, kama olwenda kata nyal ok kethie gik moko, kendo jokuo bende ok nyal turo, mi kwelie,[21] nikech kama mwanduni nitie e kama chunyi bende nitie.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania