A A A A A

Life: [Verses For Women]

1 Timotheo 3:11
Kamano mondgi bende nyaka bed gi tim makare, to kik gibed mon ma jokuoth, to gibed mon moritore, kendo ma jo adiera e weche duto.

1 Korintho 11:12
nimar kaka dhako noa kuom dichwo, e kaka dichwo bende koro dhako onywolo, to gik moko duto a kuom Nyasaye.

1 Korintho 15:10
To ng’wono mar Nyasaye ema osemiyo abedo kaka achaloni, kendo ng’wono mane omiya ok osebet kayiem nono. Chutho asetiyo matek moloyo joote mamoko duto, to ok gi tekra awuon, to ng’wono mar Nyasaye ema notiyo kuoma.

Luka 1:45
Mano kaka in jahawi kuom yie ni wach ma Ruoth ooroni biro timore.”

1 Petro 3:1-2
[1] Un mon bende nyaka uluor chwou, mondo ka nitie chwo moko ma ok oyie, to gilokre ka gineno kaka ngimau chal,[2] kendo kaka timu ler, kendo kaka uluoro Nyasaye, kata ka ok uwachonigi gimoro.

Efeso 5:22-23
[22] Un mon luoruru chwou mana kaka uluoro Kristo,[23] nikech dichwo e wi dhako, mana kaka Kristo e wi kanyakla mar joma oyie kuome, ma en ringre, kendo en jawar mare.

Tito 2:3-5
[3] Kamano bende nyaka inyis mon madongo mondo obed joma oluoro Nyasaye e ngimagi, to kik gibed jokuoth, kata joma ohero kong’o, to gibed ranyisi mabeyo,[4] mondo omi mon matindo opuonjre hero chwogi kod nyithindgi,[5] kendo obed joma oritore, mangimagi ler, bende ma rito utgi maber. Nyaka gibed mon mang’won kendo moluoro chwogi, mondo Wach Nyasaye kik yany.

1 Timotheo 2:9-15
[9] Mon bende onego rwakre gi lewni mowinjore, ka gibidhore kendo giritore kare. Rwakruokgi kik bed mana mar kado wich, kata mar dhahabu, kata kite mabeyo, kata lewni ma nengogi tek,[10] to onego girwakre gi timbe mabeyo kaka owinjore gi mon ma wacho ni oluoro Nyasaye.[11] Mon mondo opuonjre koling’, kendo koyie winjo wach.[12] Ok ayie mondo dhako opuonj ji kata mondo otel ni chwo, to ber mondo oling’,[13] nikech Adam ema nochue mokwongo, eka ochue Hawa.[14] Bende ok Adam ema ne owuondi, to Hawa ema nowuondi modoko jaketho.[15] To kata kamano, dhako noyud resruok e yor nywolo nyithindo, ka osiko e yie gi hera gi puodhruok kod ritruok.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania