A A A A A

Life: [Verse For Men]

1 Korintho 15:58
Emomiyo owetena mahero, chung’uru motegno ma ok ung’ingni, kutiyo matek pile e tich Ruoth, kendo kung’eyo ni tich mutiyo kuom Ruoth ok nobed kayiem nono.

1 Korintho 16:13
Beduru motang’, kendo chung’uru motegno kuom yieu. Beduru gi chir kendo gi jing’o.

1 Petro 5:5
Kamano bende un joma tindo, nyaka uwinj jodongu, kendo un duto nyaka urwak muolo ka law, kukonyoru e kindu uwegi, nimar Muma wacho niya, “Nyasaye dagi josunga, to joma muol ema omiyo ng’wono.”

1 Timotheo 4:8
Ing’eyo ni ka ng’ato oketo chunye kuom tuke mag rieyo del, to mano konye mana e yore moko kende, to ka ng’ato oketo chunye kuom luoro Nyasaye, to mano konye e yore duto nikech okelone gueth e ngima ma sani, kendo e ngima mabiro bende.

1 Timotheo 4:12
ma ok iyie mondo ng’ato ochayi nikech itin. To bed ranyisi ni jo-Kristo, kuom weche miwacho, gi gik mitimo, kod hera miherogi ji, kendo kuom bedo jaadiera, bende kuom bedo ng’ama ler.

2 Korintho 4:16
Kuom mano, chunywa ok nyosre. Kata obedo ni ringrewa rumo, to chunywa iloso manyien pile ka pile,

Galatia 1:10
Koso uparo ni mano nenore ka gima adwaro ni mondo abed malong’o e nyim dhano? Ooyo, adwaro bedo malong’o e nyim Nyasaye! Koso uparo ni adwaro mondo dhano ema obed mamor koda? To ka da bed ni pod atemo timo kamano, to da ok abedo jatich Kristo.

Hibrania 4:12
Wach Nyasaye ngima kendo tiyo, bende obith moloyo ligangla ma dhoge ariyo. Opowo chuny dhano, kendo odonjo nyaka iye mogik, kama opogoe paro gi chuny, kod fuoni gi ondhudho. Bende oketo bura ni paro kod dwaro manie chuny ng’ato.

Jakobo 5:16
Emomiyo, ng’ato ka ng’ato mondo ohul richone ni wadgi, kendo ng’ato ka ng’ato olem ni wadgi mondo obed mangima. Lemo mar ng’at makare nigi teko kendo timo gik madongo.

Luka 10:27
Ng’atno nodwoko ni, “Nyaka iher Ruoth Nyasachi gi chunyi duto, kod paroni duto, kendo gi tekoni duto, kod riekoni duto. Bende nyaka iher wadu kaka iherori iwuon.”

1 Korintho 10:12-13
[12] Emomiyo, ng’at ma paro ni ochung’ motegno mondo otang’ kik opodhi.[13] Onge tem ma useyudo mopogore gi tem ma ji duto yudo. Nyasaye en jaadiera, omiyo ok noyie mondo uyud tem mohingo tekreu, to nomiu yo ma uwuokgo e tem moro amora, kendo nomiu teko mar dhil gi tem go.

Mathayo 6:19-20
[19] “Kik ukan mwandu e piny, kama olwenda kata nyal kethoe gik moko, kendo jokuo bende turo, mi kwelie.[20] To kanuru mwandu e polo, kama olwenda kata nyal ok kethie gik moko, kendo jokuo bende ok nyal turo, mi kwelie,

Rumi 12:1-2
[1] Emomiyo owetena, asayou kuom ng’wono mar Nyasaye mondo uchiw ringreu obed misango mangima kendo maler ma Nyasaye nyalo yiego, nikech mano e yo maradier mar lemo monego uluw.[2] Kik uluw timbe mag pinyni, to lokreuru mondo parou odok manyien, eka ubiro ng’eyo gik ma Nyasaye dwaro. Gin gik mabeyo kendo malong’o ma Nyasaye oyiego.

Hibrania 10:24-25
[24] Ng’ato ka ng’ato nyaka par kaka onyalo jiwo wadgi omed bedo gi hera kod timbe mabeyo.[25] Kik wawe mak wachokore kaachiel, kaka jomoko oseweyo timo, to nyaka wajiwreuru ng’ato gi ng’ato, to moloyo onego utim kamano kuneno ka Chieng’ Ruoth sudo machiegni.

Jakobo 1:19-20
[19] Owetena mahero, mago duto ung’eyo. To ng’ato ka ng’ato nyaka bed ng’at mawinjo wach piyo, kendo materore mos kuom wuoyo, kendo ma mirima ok mak piyo.[20] Nikech mirimb dhano ok kel tim makare ma Nyasaye dwaro.

2 Timotheo 3:16-17
[16] Weche duto manie Muma wuok kuom much Nyasaye, kendo konyo kuom puonjo ji, kendo kuom kwero gik maricho, kendo kuom rieyo ji, kendo kuom tiego ji mondo obed joma kare,[17] mondo jo-Nyasaye obed molony kendo moikore chuth ni tije mabeyo duto.

1 Timotheo 6:11-12
[11] To in ng’at Nyasaye, nyaka ibed mabor gi gigo duto, to dwar mondo ibed mana ng’ama kare, kendo moluoro Nyasaye, bende man gi yie kod hera, kendo motimo kinda, kendo mamuol.[12] Ked lweny maber mar yie kimako ngima mochwere, ma en ngima mane oluongie kane ihulo malong’o ni iyie kuom Kristo e nyim ji mang’eny.

1 Petro 5:8-9
[8] Beduru motang’ kurito, nikech jasiku ma Satan bayo kuonde duto ka sibuor magoyo asumbi, ka dwaro ng’ama dongam![9] Chung’uru motegno kuom yie ma un-go, mondo utame, ka ung’eyo ni oweteu moyie manie piny duto, bende yudo chandaruok ma kamago.

Mariko 10:43-45
[43] Kuomu to, ok en kamano. To ka ng’ato kuomu dwaro bedo gi duong’, to nyaka obed jatichu,[44] kendo ka ng’ato kuomu dwaro bedo jatendu, to nyaka obed misumba jiduto.[45] Nikech kata Wuod Dhano bende ne ok obiro mondo ji otine, to nobiro mondo oti ni ji, kendo mondo ochiw ngimane owargo ji mang’eny.”

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania