A A A A A

Life: [Trials]

Jakobo 1:2-4
[2] Owetena, ka uyudo tem mayoreyore, to kwanreuru ka johawi,[3] nimar ung’eyo ni tem mitemogo yieu ema miyo ubedo gi kinda.[4] To nyaka utim kinda nyaka giko mondo ubed joma olony kendo makare chutho, ma ok urem e yo moro amora.

1 Petro 1:6
Beduru mamor kuom wachno, kata obedo ni usebedo kuchandoru kuom tem mopogore opogore kuom kinde matin.

Johana 16:33
Asenyisou wechegi duto mondo kubedo kuoma, to uyud kue. Unune malit e piny, to beduru modhil, nimar an aseloyo piny!”

Rumi 8:28
Wang’eyo ni Nyasaye omiyo gik moko duto tiyo kaachiel mondo joma ohere oyud gueth. Jogo gin joma oseluongo kaka odwaro.

Rumi 12:12
Geno ma un-go mondo omi ubed mamor. Kisandou, to timuru sinani, kendo lemuru mak uweyo.

Jakobo 1:12
Ng’at ma nano ka iteme en jahawi, nikech koseloyo tem to noyud osimbo mar ngima ma Ruoth nosingore ni nomi jogo mohere.

1 Petro 5:10
To ka usenwang’o chandruok kuom kinde matin, to Nyasach ng’wono duto, ma oseluongou kuom Kristo e duong’ne mochwere, noduog chunyu, mi miu teko, kendo omiu chuny motegno, koketou e mise ma ok yiengni.

Rumi 8:18
To aneno ni masira mwaneno ndalogi tin, kipimo gi duong’ mapok oel mwabiro yudo.

1 Petro 4:12
Osiepena, ka uyudo tem mager mawang’ou ka mach, to kik ubuogi, ka gima ok ung’eyo ni gik ma kamago nyaka timrenu, nikech mano timore mana ni mondo otemugo.

1 Thesalonika 5:16-18
[16] Beduru mamor pile.[17] Lemuru ma ok uwe,[18] kendo gouru ni Nyasaye erokamano, kata gima nade ema timore, nikech mano e gima Nyasaye dwaro ni mondo utim kaka jo-Kristo.

1 Korintho 10:13
Onge tem ma useyudo mopogore gi tem ma ji duto yudo. Nyasaye en jaadiera, omiyo ok noyie mondo uyud tem mohingo tekreu, to nomiu yo ma uwuokgo e tem moro amora, kendo nomiu teko mar dhil gi tem go.

Filipi 4:6-7
[6] omiyo kik upar gimoro, to nyisuru Nyasaye gik moko duto muchando, kulemo kendo ka chunyu goyone erokamano.[7] Eka kue mar Nyasaye modhiero ji ng’eyo norit chunyu gi parou, kubedo kuom Kristo.

Rumi 5:3-5
[3] To ok mano kende! To wabedo mamor kata mana e masiche mwaneno, nikech wang’eyo ni masira kelo kinda,[4] to kinda miyo ng’ato bedo gi chuny ma Nyasaye oyiego, kendo chuny ma kamano miyo ng’ato bedo gi geno.[5] To geno ma kamano ok kuod wiwa, nikech Roho Maler ma Nyasaye osemiyowa osepong’o chunywa gi hera mar Nyasaye.

Mariko 4:17
to ok omok e chunygi. Omiyo ok gidag aming’a, kendo ka chandruok kata sand moro obiro nikech wachno, to gipodho piyopiyo nono.

Rumi 8:35
Ang’o ma dipogwa gi hera ma Kristo oherowago? Dobed masira, koso chandruok, koso sand, koso kech, koso duk, koso himruok, koso tho?

1 Petro 4:12-13
[12] Osiepena, ka uyudo tem mager mawang’ou ka mach, to kik ubuogi, ka gima ok ung’eyo ni gik ma kamago nyaka timrenu, nikech mano timore mana ni mondo otemugo.[13] To beduru mamor, kaka joma oriwore gi Kristo e masichene, mondo ubed gi mor mathoth, chieng, ma duong’ne maler ofwenyore.

Jakobo 4:7
Emomiyo, winjuru Nyasaye. Tamuru Satan to noringu.

2 Korintho 1:3-4
[3] Duong’ obed ni Nyasaye ma wuon Ruodhwa Yesu Kristo. En e wuon ng’wono kendo makonyowa e yore duto.[4] Okonyowa e masichewa duto mondo wan bende wakony joma nigi masira moro amora, ka wanyisogi kaka Nyasaye osekonyowa.

Filipi 4:13
Anyalo chomo gik moko duto tir, kuom teko ma Kristo miya.

Filipi 4:19
Nyasacha nomiu gik moko duto muchando, kogolo kuom mwandune man gi duong’, kuom Kristo Yesu.

Rumi 5:3-4
[3] To ok mano kende! To wabedo mamor kata mana e masiche mwaneno, nikech wang’eyo ni masira kelo kinda,[4] to kinda miyo ng’ato bedo gi chuny ma Nyasaye oyiego, kendo chuny ma kamano miyo ng’ato bedo gi geno.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania