A A A A A

Life: [Sex]

2 Korintho 12:21
Bende aluor ni ka abiro to Nyasacha dipo ka omiya bedo gi wichkuot e nyimu, mi dabed gi kuyo nikech joma thoth mane oketho, to otamore lokore kuom tim ma ok ler mane gisebedo ka gitimo, kaka terruok kod anjawo.

Efeso 5:3
Terruok gi tim ma ok ler moro amora, kata gombo, kik bedi e kindu, kendo kata mana wacho kik wachi nimar mano ok owinjore gi jo-Nyasaye,

Efeso 5:33
To un bende owuoyo kuomu kama: Ng’ato ka ng’ato mondo oher chiege kaka oherore owuon, kendo dhako ka dhako bende nyaka luor chwore.

Galatia 5:19
Timbe mag ngima dhano nenore ratiro. Gin terruok, tim ma ok ler, anjawo,

Hibrania 13:4
Ji duto mondo okwan kend ka gima duong’, kendo singruok ma joma okendore osingorego nyaka rit matek, nikech Nyasaye nokum joma terore, bed ni gin yawuowi gi nyiri, kata chwo gi mon.

1 Korintho 6:9
Donge ung’eyo ni joketho ok noyud gueth mar Loch Nyasaye? Kik uwuondru, to nyaka ung’e ni jochode kata joma lamo nyiseche manono, kata joma terore, kata chwo materore gi chwo wetegi,

1 Korintho 6:18
Beduru mabor gi terruok. Richo moko duto ma ng’ato timo ok keth ringre. Ng’ama terore to ketho ringre owuon.

1 Johana 1:9
To ka wahulo richowa, to oweyonwagi, kendo opwodhowa kuom tim duto ma ok odhi kare, nikech en jaadiera, kendo otimo mana gima kare.

Mathayo 5:28
An to awachonu ni, ka ng’ato orango dhako, mi ogombo, to oseterore kode e chunye.

Mariko 7:22-23
[22] gi terruok kod gombo, kaachiel gi gik mamono, kaka wuond gi anjawo gi nyiego gi kuoth gi sunga kod fuwo.[23] Gik marichogo duto wuok e chuny dhano, kendo miyo obedo jaketho.”

1 Thesalonika 4:3-5
[3] Nyasaye dwaro ni mondo ubed joma ler, omiyo nyaka uwe terruok.[4] Ng’ato ka ng’ato kuomu mondo ong’e rito ringre owuon e yo maler kendo mipako.[5] Kik umi gombou thuolo kaka joma ok oyie Nyasaye timo.

Mariko 10:6-9
[6] To e kar chakruok, kane Nyasaye ochueyo dichwo gi dhako,[7] Muma wacho ni, ‘Mano e momiyo ng’ato weyo wuon gi min, to padore kuom chiege[8] kendo ji ariyogo doko ringruok achiel. Kamano koro ok gin ji ariyo, to gin mana ringruok achiel.’[9] Kuom mano, gima Nyasaye oseriwo, kik dhano pogi.”

1 Korintho 13:4-8
[4] Hera timo kinda, kendo ong’won. Ok otim nyiego, kendo ok osungre, bende ok opakre.[5] Hera ok tim gima kuodo wich, ok odwar mare kende, iye ok wang’, bende ok omak sadha.[6] Ok omor gi tim ma ok kare, to omor gi adiera.[7] Hera odhil e weche duto, kendo kata ang’o ema otimore, to pod en gi yie, gi geno, kod kinda.[8] Hera ok rem. Tich hulo wach to norum, kendo dhum gi dhok mayoreyore nowe, bende rieko notieki,

1 Korintho 6:13-20
[13] Ng’at machielo bende nyalo wacho ni, “Chiemo en mar ich, kendo ich en mar chiemo.” Ee, to Nyasaye notiek gik moko ariyogo duto. To ringruok ok ochue ni terruok, to en mar Ruoth, kendo Ruoth en mar ringruok.[14] Nyasaye nochiero Ruoth, kendo wan bende obiro chierowa gi tekone.[15] Donge ung’eyo ni ringreu gin fuond Kristo? Koro dakaw fuond Kristo mondo alok fuond dhako ma jachode adier? Ooyo, mano ok nyalre![16] Koso ok ung’eyo ni ng’ama oriwore gi dhako ma jachode doko ringruok achiel kode? Muma wacho niya, “Ji ariyogo doko ringruok achiel.”[17] To ng’ama oriwore gi Ruoth to doko chuny achiel kode.[18] Beduru mabor gi terruok. Richo moko duto ma ng’ato timo ok keth ringre. Ng’ama terore to ketho ringre owuon.[19] Koso ok ung’eyo ni ringreu en Hekalu mar Roho Maler modak e iu, mane Nyasaye omiyou? Un ok un mau uwegi, to un mag Nyasaye.[20] Ne oseng’iewou, mochulo nengou, omiyo miyeuru duong’ gi ringreu.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania