A A A A A

Life: [Parenting]

Kolosai 3:21
Un jonywol, kik ulwer nyithindu, nikech dipo ka chunygi ojok.

Efeso 6:4
Un wuone, kik utim ni nyithindu gik ma dimi mirima makgi, to pidhgiuru kuchikogi kendo upuonjogi e yor Kristo.

Hibrania 12:11
E sa mikumoe ng’ato, to kum ok nenre ka gima ber, to onenore mana malit. Achien to, joma osepuonji e yor kum nyago olemo mokue, tiende ni ngima maler.

Mathayo 6:33-34
[33] To mokwongo dwaruru mondo Loch Nyasaye obedie, kendo utim gik ma Nyasaye dwaro, eka gigo duto nomednu.[34] Kuom mano, kik uparru kuom gik ma kiny notimre kiny, nikech kiny nobed gi mage owuon. Odiechieng’ kodiechieng’ nigi chandruokne morome.

Filipi 4:6-7
[6] omiyo kik upar gimoro, to nyisuru Nyasaye gik moko duto muchando, kulemo kendo ka chunyu goyone erokamano.[7] Eka kue mar Nyasaye modhiero ji ng’eyo norit chunyu gi parou, kubedo kuom Kristo.

1 Petro 5:2-3
[2] Beduru jokwadh kueth ma nyasaye osemiyou, kendo ritgiuru gi chuny mamor kaka Nyasaye dwaro, to ok kuom achune. Kik utim kamano mondo uyudie ohala, to timeuru mana nikech uhero.[3] Kik utimru ruodhi ni jogo moketi e lwetu ka kueth mondo uriti, to nyaka udok nigi ranyisi maber.

Tich Joote 2:38-39
[38] To Petro nowachonigi niya, “Lokreuru, kendo ng’ato ka ng’ato kuomu nyaka batisi e nying Yesu kristo, mondo richou owenu, eka Nyasaye nomiu Roho Maler.[39] Singruok mane Nyasaye osetimono, notimonu gi nyithindu, kod ji duto man kuma bor, tiende ni ng’ato ka ng’ato ma Ruoth Nyasachwa noluong ire.”

2 Timotheo 3:14-16
[14] To in nyaka isik kirito weche misepuonjori, kendo ming’eyo ni adier, king’eyo ni joma ne opuonji gin ng’a gini.[15] Bende ng’e ni nyaka ia e nyathi isebedo king’eyo weche manie Muma ma nyalo miyi rieko makeloni warruok, ka iyie kuom Kristo Yesu.[16] Weche duto manie Muma wuok kuom much Nyasaye, kendo konyo kuom puonjo ji, kendo kuom kwero gik maricho, kendo kuom rieyo ji, kendo kuom tiego ji mondo obed joma kare,

Efeso 6:1-4
[1] Un nyithindo, winjuru wach jonywolu, nikech timo kamano en gima kare kuom Ruoth.[2] Chik mokwongo man gi singruok kuom Chik Apar e ma: “Luor wuoru gi meru,[3] eka mondo ine maber, kendo idag aming’a e piny.”[4] Un wuone, kik utim ni nyithindu gik ma dimi mirima makgi, to pidhgiuru kuchikogi kendo upuonjogi e yor Kristo.

Hibrania 12:7-11
[7] Nyaka ubed modhil nikech un joma ipuonjo, nimar chandruoku nyiso ni Nyasaye okawou mana ka yawuote. Koso bende nitie wuowi moro ma wuon ok kum?[8] Ka Nyasaye ok kumu kaka okumo yawuote duto, to mano nyiso ni ok un yawuote hie, to un mana kimirwa.[9] To bende wuonewa mag pinyni ne kumowa, kendo ne wamiyogi luor kaka owinjore. To koro Wuonwa mar chuny dwami luor malich machal nadi mondo wayud ngima![10] Wuonewago ne kumowa kuom kinde matin kaka ne giparo ni bernigi. Nyasaye to kumowa koparo gima dikonywa, ni mondo wadok joma ler, mana kaka en bende oler.[11] E sa mikumoe ng’ato, to kum ok nenre ka gima ber, to onenore mana malit. Achien to, joma osepuonji e yor kum nyago olemo mokue, tiende ni ngima maler.

Tito 2:2-8
[2] Nyak inyis joma dongo mondo obed joma oritore, kendo ma ok ohero oyuma, kendo joma bidhore. Bende gibed joma nigi yie motegno, kendo man gi hera kod kinda.[3] Kamano bende nyaka inyis mon madongo mondo obed joma oluoro Nyasaye e ngimagi, to kik gibed jokuoth, kata joma ohero kong’o, to gibed ranyisi mabeyo,[4] mondo omi mon matindo opuonjre hero chwogi kod nyithindgi,[5] kendo obed joma oritore, mangimagi ler, bende ma rito utgi maber. Nyaka gibed mon mang’won kendo moluoro chwogi, mondo Wach Nyasaye kik yany.[6] Kamano e kaka onego jiw yawuowi bende mondo gibed joma oritore e yore duto.[7] In iwuon nyaka ibednigi ranyisi maber, kendo kipuonjo, to nyis ni in ng’at moriere, ma ok dwar oyuma.[8] To ka iwuoyo, to wach mana weche maradier ma ji ok nyal chayo ni ofuwo, mondo okuod wi jasigu, maonge gima rach mowacho kuomwa.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania