A A A A A

Life: [Birthday]


Efeso 2:10
Wan chuech manyien mar Nyasaye. Nochueyowa kuom Kristo Yesu mondo wabed joma timo timbe mabeyo, mane Nyasaye owuon oikonwa mondo watim.

Johana 16:21
Ka dhako muoch kayo to en gi rem malit kod kuyo, nikech kinde mar nyuol osechopo,. To ka osenywolo nyathi, to koro ok opar rem gi kuyo mane engo nikech koro omor ni osenywolo dhano e piny.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania