A A A A A

Life: [Pain]

Fweny 21:4
Enoywe pi wang’gi duto, kendo tho kata ywak kata nduru kata rem ok nochak obedie nikech gik machon noserumo.”

Mathayo 4:23-25
[23] Yesu nowuotho e piny Galili duto, ka puonjo ji e utgi mag lemo. Nolando Wach Maber mar Loch Nyasaye, kendo nochango ji duto man gi tuoche mopogore opogore.[24] Humbe nolak e piny Siria duto, omiyo ji nokelone joma nigi tuoche mopogore opogore, gi joma rem ohingo, kaka joma nigi jochiende gi jondulme kod joathany, mi nochangogi duto.[25] Ji mang’eny noluwe. Ne gia Galili gi Dekapoli gi Jerusalem gi Judea kod piny man loka Jordan.

2 Korintho 1:3-8
[3] Duong’ obed ni Nyasaye ma wuon Ruodhwa Yesu Kristo. En e wuon ng’wono kendo makonyowa e yore duto.[4] Okonyowa e masichewa duto mondo wan bende wakony joma nigi masira moro amora, ka wanyisogi kaka Nyasaye osekonyowa.[5] Kaka masiche moko mag sand mang’eny mane Kristo oneno koro bironwa mogundho e kaka kony mang’eny ma wayudo kuom Kristo bende koro bironwa mogundho.[6] Ka isandowa, to en mana ni mondo okonyu, kendu uyud warruok. To ka ikonyowa, to en bende mana ni mondo Nyasaye okonyu, ka udhil gi sand ma wan bende wayudo,[7] kendo geno mwagenougo ogurore nikech wang’eyo ni kaka uyudo sand kodwa e kaka uyudo kony kodwa bende.[8] Owetewa, wadwaro nyisou chandruok mane wayudo e piny Asia, ne omiwa ting’ mapek mohewo tekrewa, mi chunywa oa ni ok wanachak wabed mangima.

1 Petro 4:12-19
[12] Osiepena, ka uyudo tem mager mawang’ou ka mach, to kik ubuogi, ka gima ok ung’eyo ni gik ma kamago nyaka timrenu, nikech mano timore mana ni mondo otemugo.[13] To beduru mamor, kaka joma oriwore gi Kristo e masichene, mondo ubed gi mor mathoth, chieng, ma duong’ne maler ofwenyore.[14] Ka iyanyou nikech nying Kristo, to kwanreuru ni un johawi, nikech koro Roho man gi duong’ ma en Roho mar Nyasaye, obedo kuomu.[15] Ka ng’ato kuomu yudo masira, to kik bed ni oyudo masira nikech oneko, kata nikech okwelo, kata nikech otimo timbe moko maricho, kata nikech ochwogore e weche jomoko.[16] To ka ng’ato kuomu yudo masira nikech en ja-Kristo, to ok onego one wichkuot, to onego omi Nyasaye duong’, nikech iluonge gi nying Kristo.[17] Ndalo mar ng’ado bura osechopo, kendo jo-Nyasaye ema ikwongo ng’ad nigi bura! To ka wan ema bura ochakore kuomwa kamano, to jogo ma otamore winjo Wach Maber mar Nyasaye to nobed nadi,[18] nikech Muma wacho niya, “Ka en gima tek mondo joma kare oyud warruok, to koro joma ok oluoro Nyasaye kod joricho to nobed nadi?”[19] Emomiyo, ber mondo joma neno masira kaluore gi dwaro mar Nyasaye, osik ka timo timbe mabeyo, kendo ochiwre e lwet Jachwechgi, ma en Jal mogen.

Johana 16:16-24
[16] “Bang’ kinde matin, ok ubi nena. Eka achien bang’ kinde matin unuchak unena.”[17] Jopuonjrene moko nopenjore kendgi ni, “Ere tiend gima owachonwa ni, bang’ kinde matin ok wabi nene, eka achien bang’ kinde matin wanachak wanene, kowacho ni mano biro timore nikech odhi ka Wuoro?[18] Ere gima oparo ka owacho ni, ‘Kinde matin’? Ok wang’eyo gima owacho!”[19] To Yesu nong’eyo ni gidwaro penje wachno, omiyo nowachonigi niya, “Ang’o ma upenjoru? Koso en gima awachonu ni, bang’ kinde matin ok ubi nena, eka achien bang’ kinde matin unuchak unena kendo?[20] Adier, adier, awachonu ni, unuywag kendo unuku, to piny nobed abeda mamor. Unuku, to kuyou nolokre mor.[21] Ka dhako muoch kayo to en gi rem malit kod kuyo, nikech kinde mar nyuol osechopo,. To ka osenywolo nyathi, to koro ok opar rem gi kuyo mane engo nikech koro omor ni osenywolo dhano e piny.[22] Kamano e kaka un bende koro un gi kuyo, to anachak aneu kendo, mi unudok mamor, kendo onge ng’ama nomau mor ma un-gono.[23] Chieng’no ok unupenja wach moro, nimar anawachnu adier ni gimoro amora mukwayo e nyinga, to Wuora nomiu.[24] Nyaka chop koroni, pok ukwayo gimoro e nyinga, to koro kwauru, to unuyudi, mondo mor ma un-go obed moromo chuth.

Hibrania 12:1-11
[1] Emomiyo ka koro oganda mang’ongo mar joneno opie molworowa ka bor polo kama, to wan bende waweuru ting’ duto kod richo maduodowa, kendo waringuru matek, kwanano ni ng’uech moseketwae.[2] Nyaka wachom wang’wa kuom Yesu ma jatendwa e yor yie, a chakruok nyaka giko. Ne oyie tho e msalaba, kochayo wichkuot mar tho ma kamano, nikech mor mane obiro yudo achien. To koro osebet piny e bat korachwich mar komduong’ mar Nyasaye.[3] Parieuru Jal mane odhil gi sigu mager mane joricho nigo kode mondo un bende kik uol kendo chunyu kik a.[4] E lweny mukedoe gi richo, pok ukedoe nyaka jomoko kuomu otho.[5] Koso wiu osewil gi weche Muma ma Nyasaye jiwougi, kowuoyo kodu kaka nyithinde niya, “Wuoda, kik icha kum ma Ruoth Nyasaye kumigo, kata kik chunyi nyosre ka okweri,[6] nikech ng’ama Ruoth ohero ema okumo. Adier, yawuote duto moyiego ema ochwado.”[7] Nyaka ubed modhil nikech un joma ipuonjo, nimar chandruoku nyiso ni Nyasaye okawou mana ka yawuote. Koso bende nitie wuowi moro ma wuon ok kum?[8] Ka Nyasaye ok kumu kaka okumo yawuote duto, to mano nyiso ni ok un yawuote hie, to un mana kimirwa.[9] To bende wuonewa mag pinyni ne kumowa, kendo ne wamiyogi luor kaka owinjore. To koro Wuonwa mar chuny dwami luor malich machal nadi mondo wayud ngima![10] Wuonewago ne kumowa kuom kinde matin kaka ne giparo ni bernigi. Nyasaye to kumowa koparo gima dikonywa, ni mondo wadok joma ler, mana kaka en bende oler.[11] E sa mikumoe ng’ato, to kum ok nenre ka gima ber, to onenore mana malit. Achien to, joma osepuonji e yor kum nyago olemo mokue, tiende ni ngima maler.

Rumi 8:18-28
[18] To aneno ni masira mwaneno ndalogi tin, kipimo gi duong’ mapok oel mwabiro yudo.[19] Gik moko duto mochue rito kogeno ahinya mondo Nyasaye omi nyithinde ofwenyre.[20] Nyasaye nomiyo gik moko duto mochue obedo kayiem nono, ok nikech dwarogi giwegi, to nikech dwarone owuon. To ne nitie geno ni[21] chieng’ moro nogony gik moko duto mochue, mondo kik gibed gik matow, to giyud thuolo maduong’ ma nyithind Nyasaye nigo.[22] Wang’eyo ni nyaka chil kawuono gik mochue duto chur, kendo neno rem mana ka dhako ma muoch kayo.[23] Ok mago kende, to wan bende wachur e iwa wawegi, ka warito mondo Nyasaye olokwa nyithinde, komiyowa thuolo chutho. Wachur kamano kata obedo ni Nyasaye osemiyowa Roho kaka mich mokwongo mar gueth ma wabiro yudo achien.[24] Adier genono ema ne oreswago. Ka waseyudo gima wageno yudo, to koro ok wanyal wacho ni wan gi geno, nikech ere kaka ng’ato nyalo geno yudo gima oseyudo?[25] To ka wageno yudo gima pok waneno, to rit ma waritegono nyiso ni wan jokinda.[26] Mano e kaka Roho bende konyowa e nyawowa, nikech ok wang’eyo kaka owinjore walem. To Roho owuon kwayonwa Nyasaye, kachur gi chur ma weche dhano ok nyal wacho,[27] kendo Nyasaye ma nono chuny dhano ong’eyo gima Roho kwayo, nikech okwayo ni jo-Nyasaye e yo ma Nyasaye oyiego.[28] Wang’eyo ni Nyasaye omiyo gik moko duto tiyo kaachiel mondo joma ohere oyud gueth. Jogo gin joma oseluongo kaka odwaro.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania