A A A A A

Life: [Putting God First]

Rumi 1:16
Aonge gi wich kuot moro amora kuom Wach Maber, nimar en e teko mar Nyasaye, mawaro ji duto moyie. Mokwongo nobiro ni jo-Yahudi, to bang’e nobiro ni joma ok jo-Yahudi bende.

Mathayo 6:33
To mokwongo dwaruru mondo Loch Nyasaye obedie, kendo utim gik ma Nyasaye dwaro, eka gigo duto nomednu.

Mathayo 22:37
Yesu nodwoke ni, “Her Ruoth Nyasachi gi chunyi duto, kendo gi paroni duto, kendo gi riekoni duto.

Galatia 2:20
mi koro ok an ema angima, to Kristo ema ngima e iya, kendo ngima ma koro an-goni, an-go mana nikech yie ma ayiego kuom Wuod Nyasaye, mane ohera, mi ochiwo ngimane nikech an.

Johana 3:16
Nyasaye nohero piny ahinya kama, omiyo nochiwo Wuode ma miderma mondo ng’ama oyie kuome kik lal, to obed gi ngima ma nyaka chieng’.

Mathayo 6:31-33
[31] Emomiyo, kik uparru, kupenjoru ni, ‘Wabiro chamo ang’o?’ Kata ni, ‘Wabiro madho ang’o?’ Kata ni, ‘Wabiro rwako ang’o?’[32] Mago e gik ma joma kia Nyasaye chandore kadwaro. Un to Wuonu manie polo ong’eyo ni onego uyudgi duto.[33] To mokwongo dwaruru mondo Loch Nyasaye obedie, kendo utim gik ma Nyasaye dwaro, eka gigo duto nomednu.

1 Korintho 10:13
Onge tem ma useyudo mopogore gi tem ma ji duto yudo. Nyasaye en jaadiera, omiyo ok noyie mondo uyud tem mohingo tekreu, to nomiu yo ma uwuokgo e tem moro amora, kendo nomiu teko mar dhil gi tem go.

1 Korintho 1:18
Wach msalaba en mana fuwo ni joma lal, to en teko mar Nyasaye ni wan joma ireso,

Fweny 2:4
To kata kamano pod an gi wach kodi ni, koro ok ihera kaka ne ihera mokwongo.

Hibrania 12:2
Nyaka wachom wang’wa kuom Yesu ma jatendwa e yor yie, a chakruok nyaka giko. Ne oyie tho e msalaba, kochayo wichkuot mar tho ma kamano, nikech mor mane obiro yudo achien. To koro osebet piny e bat korachwich mar komduong’ mar Nyasaye.

Mathayo 6:24
“Onge ng’ama nyalo tiyo ni ruodhi ariyo, nikech dosin gi moro, to ohero machielo, kata domi achiel luor, to ochayo machiel. Omiyo, ok unyal tiyo ni Nyasaye, mi kendo uchak uti ni mwandu.

Kolosai 3:1-4
[1] Osechieru kaachiel gi Kristo ua kuom joma otho, omiyo nyaka uket chunyu kuom gik man malo, kuma Kristo obetie e bat korachwich mar Nyasaye.[2] Chomuru parou kuom gik man malo, to ok kuom gik mag piny,[3] nikech usetho, kendo ngimau koro osepand gi Kristo kuom Nyasaye.[4] Kristo e ngimau maradier, kendo ka ochako oduogo, to un bende unubi kode e duong’ne maler.

Rumi 1:20
Chakre chwech piny, dhano osebedo kong’eyo ni Nyasaye nigi teko mochwere, kendo ni en Nyasaye adier. Kata obedo ni gik manyiso ni en Nyasaye ok nyal nenore, to ing’eyogi kuom gik ma osechueyo. Kamano dhano ok nyal wuondore ni kiagi

Rumi 15:13-19
[13] Nyasaye ma wuon geno opong’u gi mor duto kod kue nikech uyie kuome, mondo geno maru omedre mogundho kuom teko mar Roho Maler.[14] Owetena, an awuon ang’eyo chutho ni un joma beyo kendo mariek ahinya, bende ng’ato ka ng’ato kuomu nyalo ng’ado ni wadgi rieko.[15] Kata kamano asendikonu gi chir e baruani ka aparonugo weche moko. Asetimo kamano nikech mich mane Nyasaye omiya kuom ng’wonone,[16] mondo abed jatich Kristo Yesu, kendo mondo ati tich dolo ni joma ok jo-Yahudi. Tijano en lando Wach Maber mar Nyasaye mondo joma ok jo-Yahudi obed misango malong’o ni Nyasaye, ma Roho Maler osepwodho.[17] Kaka an ng’at man kuom Kristo, amor gi tich ma atiyo ni Nyasaye.[18] An ok dawuo kuom gimoro ma an asetimo, to dawuo mana kuom gik mane Kristo osemiyo atimo mondo joma ok jo-Yahudi oluor Nyasaye.[19] Notimonigi gi weche kod timbe, kendo gi teko manenore kuom ranyisi gi honni, ma en teko mar Roho. Kamano asetieko lando Wach Maber mar Kristo koni gi koni, chakre Jerusalem nyaka Iliriko.

Efeso 3:7
Nyasaye noketa jatich Wach Maber kuom mich mar ng’wonone mane omiya kuom tekone.

Rumi 9:22
To mano bende e gima Nyasaye osetimo. Kata obedo ni ne odwaro nyiso ji mirimbe, mondo ging’e tekone, to ne ohore mos gi ng’wono maduong’, mi ok otieko joma okechogo mane owinjore otieki.

Johana 3:30
En nyaka odongi, to an adog piny.”

Mathayo 6:19-21
[19] “Kik ukan mwandu e piny, kama olwenda kata nyal kethoe gik moko, kendo jokuo bende turo, mi kwelie.[20] To kanuru mwandu e polo, kama olwenda kata nyal ok kethie gik moko, kendo jokuo bende ok nyal turo, mi kwelie,[21] nikech kama mwanduni nitie e kama chunyi bende nitie.

Johana 15:5
“An e mzabibu, to un, un bedene. Ng’at mobet kuoma, kaka abet kuomu, nyago olemo mang’eny, nikech ka upogoru koda, to ok unyal gimoro.

Mathayo 24:12
Timbe maricho nomedre, omiyo hera mar ji mang’eny nodog chien.

Tich Joote 20:35
Ne atimo kamano mondo anyisugo ni mano e kaka nyaka wati matek mondo wakonygo joma oyomno, kwaparo wach mane Ruoth Yesu owuon owacho ni, ‘Chiwo kelo gueth moloyo kawo.’ ”

Rumi 8:5
Joma timo gik ma ngima mar dhano dwaro, paro mana weche mag dhano, kendo mano kelo tho,

Filipi 4:13
Anyalo chomo gik moko duto tir, kuom teko ma Kristo miya.

2 Korintho 12:7-10
[7] Emomiyo ne omiya kudho machwowo ringra, ma en jaote mar Satan, mondo omonja kik asungra, kata kik ating’ra malo nikech duong’ miwuoro mar gik mane Nyasaye ofwenyona.[8] Ne asayo Ruoth didek mondo ogol wachni kuoma,[9] to nowachona niya, “Mich ma amiyi kuom ng’wonona oromi, nikech kama nyawo nitie ema teko tiyoe moloo.” Emomiyo amor ahinya pakora nikech nyawona, mondo teko mar Kristo odag kuoma.[10] Mano omiyo ayie nyawo, kata achaya, kata chandruok, kata sand, kata thagruok, nikech Kristo, nimar ka wanyap, to eka watek.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania