A A A A A

Life: [Music]

Efeso 5:19
Weruru wende Zaburi, gi wende lemo ka un kaachiel, kendo kuwer kamano, to denduru Ruoth e chunyu.

Hibrania 2:12
kowacho niya, “Anahul nyingi ni owetena. Anapaki gi wer e dier chokruok.”

Kolosai 3:16
Wach Kristo, gi gueth duto mokelo, mondo odag e chunyu. Puonjreuru kendo jiwreuru gi rieko duto. Weruru mamit e chunyu ni Nyasaye, kugoyone erokamano gi wende Zaburi gi wende pak kod wende mag chuny.

Fweny 14:3-4
[3] Ne giwero wer manyien e nyim kom duong’ kendo e nyim gik mangima ang’wen kod jodongo kande. To onge ng’ama ne nyalo puonjore wendno mak mana ji alufu mia achiel gi mia ang’wen gang’wen, (144,000) ma gin kende e joma ne owar oa e piny.[4] Magi e joma ne ok odwanyore gi mon, to ne giritore maler. Giluwo Nyarombo kamoro amora modhiye. Osewargi kuom ji mana kaka olemo mokwongo nyak, michiwo ni Nyasaye kendo ni Nyarombo.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania