A A A A A

Life: [Mental Illness]

1 Johana 4:18
Luoro onge ei hera, kendo hera maradier riembo luoro. Luoro en kum, omiyo ka ng’ato nigi luoro, to pok ochopo e hera maradier.

Galatia 5:22-23
[22] To gik ma Roho nyago gin: hera, mor, kue, horuok, ng’wono, ber, bedo jaadiera,[23] muolo, kod ritruok. Onge chik makwedo gik ma kamago.

2 Timotheo 1:7
Nyasaye ne ok omiyowa chuny mar bedo ngoche, to nomiyowa chuny mar bedo gi teko, gi hera, kod ritruok.

Filipi 4:6-7
[6] omiyo kik upar gimoro, to nyisuru Nyasaye gik moko duto muchando, kulemo kendo ka chunyu goyone erokamano.[7] Eka kue mar Nyasaye modhiero ji ng’eyo norit chunyu gi parou, kubedo kuom Kristo.

1 Petro 5:7
Keturu parruok duto ma un-go kuome, nikech oparou.

Filipi 4:13
Anyalo chomo gik moko duto tir, kuom teko ma Kristo miya.

Mathayo 11:28-30
[28] “Biuru ira, un duto mujony kendo mugangoru mapek, mondo amiu yueyo.[29] Rwakuru lodi ma amiyou e ng’utu, kendo puonjreuru kuoma, nikech chunya muol kendo dembore.[30] Kamano unuyud yueyo e chunyu, nnimar lodi ma amiyou yom, kendo misika yot.”

Rumi 15:13
Nyasaye ma wuon geno opong’u gi mor duto kod kue nikech uyie kuome, mondo geno maru omedre mogundho kuom teko mar Roho Maler.

1 Johana 4:8
To ng’at maonge gi hera ok ong’eyo Nyasaye, nikech Nyasaye en hera.

2 Thesalonika 2:11
Mano emomiyo Nyasaye ooronigi teko moro mondo owuondgi, kendo omi giyie gima ok adier.

Mathayo 4:24
Humbe nolak e piny Siria duto, omiyo ji nokelone joma nigi tuoche mopogore opogore, gi joma rem ohingo, kaka joma nigi jochiende gi jondulme kod joathany, mi nochangogi duto.

Rumi 8:28
Wang’eyo ni Nyasaye omiyo gik moko duto tiyo kaachiel mondo joma ohere oyud gueth. Jogo gin joma oseluongo kaka odwaro.

2 Timotheo 3:16-17
[16] Weche duto manie Muma wuok kuom much Nyasaye, kendo konyo kuom puonjo ji, kendo kuom kwero gik maricho, kendo kuom rieyo ji, kendo kuom tiego ji mondo obed joma kare,[17] mondo jo-Nyasaye obed molony kendo moikore chuth ni tije mabeyo duto.

1 Petro 5:10
To ka usenwang’o chandruok kuom kinde matin, to Nyasach ng’wono duto, ma oseluongou kuom Kristo e duong’ne mochwere, noduog chunyu, mi miu teko, kendo omiu chuny motegno, koketou e mise ma ok yiengni.

Filipi 1:6
Ang’eyo malong’o ni Nyasaye mane ochako tich maber e chunyu biro dhi kode nyime nyaka chope chieng’ ma Yesu Kristo obiroe.

Hibrania 12:1
Emomiyo ka koro oganda mang’ongo mar joneno opie molworowa ka bor polo kama, to wan bende waweuru ting’ duto kod richo maduodowa, kendo waringuru matek, kwanano ni ng’uech moseketwae.

Efeso 4:23
Nyaka ulos chunyu gi parou odok manyien,

1 Timotheo 1:5
Gima omiyo ne anyisi mondo itim kamano en ni mondo hera mawuok e chuny maler maonge bura, kendo man gi yie maradier, obedie.

Filipi 4:8
To wach mogik, owetena, paruru weche duto mabeyo kendo mowinjore yud pak, kaka: weche madiera, weche makelo pak, weche makare, weche maler, weche malong’o, kod weche mang’won.

Efeso 5:18
Weuru mer, nono to ubiro ketho ngimau chuth. Kar timo kamano, to Roho ema mondo opong’u.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania