A A A A A

Life: [Loss]

1 Korintho 3:15
to ka tich ng’ato owang’, to ok noyud pokne, to en owuon norese, to mana ka ng’ama osekadho e mach.

Tich Joote 27:21
Koro kane gisedak kuom ndalo mang’eny ka ok gichiem, Paulo nochung’ e nyimgi mowachonigi niya, “Owetena, dinyocha uwinj wachna, mi wawe kwang’ waa Krete, to da ok wanwang’o masirani, kendo gik moko da ok olal kama.

Filipi 3:7-8
[7] To kata kamano, gigo duto mane akwano chon ka ohala, tinde akwano ka gik manono nikech Kristo.[8] To moloyo mano, akwano gik moko duto ka gik manono, nimar gueth maduong’ mar ng’eyo Kristo Ruodha Yesu ohewo gimoro amora. Adier, ne aweyo gik moko duto olalna nikech en. Akwanogi duto mana ka yugi miwito oko, mondo ayud Kristo kaka pokna,

1 Korintho 3:13-15
[13] to tich ng’ato ka ng’ato nong’ere malong’o mana Chieng’ Giko. Chieng’no nobi gi mach, kendo mach notem tich mane ng’ato ka ng’ato otiyo.[14] Ka gima ne ng’ato ogero kuom miseno osiro mach, to enoyud pok,[15] to ka tich ng’ato owang’, to ok noyud pokne, to en owuon norese, to mana ka ng’ama osekadho e mach.

Fweny 21:4
Enoywe pi wang’gi duto, kendo tho kata ywak kata nduru kata rem ok nochak obedie nikech gik machon noserumo.”

Mathayo 5:4
“Joma okuyo gin johawi, nikech nohogi.

Johana 8:32
Bende ubiro ng’eyo adiera, kendo adiera nomi ubed thuolo.”

1 Timotheo 3:15
to kapo ni adeko, to baruani biro nyisi kaka jood Nyasaye onego owuothi. Jood Nyasaye en kanyakla mar joma oyie kuom Nyasaye Mangima, kendo e siro kod mise ma adiera oyiengoree.

1 Korintho 15:55
In tho, ere lochni? In tho, ere lit mikelo?”

Johana 6:54
Ng’at ma ochamo ringra, kendo omadho remba, nigi ngima ma nyaka chieng’, kendo anachiere chieng’ giko piny.

Mariko 6:3
Donge enie japa bao ma wuod Maria cha? Koso ok en e owadgi Jakobo gi Josef gi Juda kod Simeon kagi?” Kamano ne gisin kode.

Johana 14:1-3
[1] Bang’ mano Yesu nowachonigi niya, “Kik chunyu parre. Yieuru kuom Nyasaye, to kuoma bende yieuru.[2] E dala Wuora nitie udi mang’eny, to ka da ni ok kamano, to dikoro asenyisou, to adhi mondo alosnu kar dak.[3] Ka asedhi mi alosonu kar dak, to anaduog omou, mondo un bende ubi udag koda kama antie.

Johana 5:28-29
[28] Wachno kik bwogu nikech ndalo biro ma kata mana joma otho manie bur nowinj dwonde,[29] mi wuog oko. Joma timbegi beyo nochier, mi yud ngima, to joma timbegi richo nochier e bura.

Rumi 14:8
nikech ka wangima to wangima ni Ruoth, kendo ka watho to watho ni Ruoth. Emomiyo kata ka wangima kata ka watho, to wan mag Ruoth,

Rumi 8:28
Wang’eyo ni Nyasaye omiyo gik moko duto tiyo kaachiel mondo joma ohere oyud gueth. Jogo gin joma oseluongo kaka odwaro.

1 Thesalonika 4:13-18
[13] Owetewa, wadwaro ni mondo ung’e wach man kuom joma osetho, mondo kik ubed gi kuyo ka joma onge geno.[14] Wayie ni Yesu notho, kendo ochako ochier. Kamano bende e kaka wach joma otho koyie kuom Kristo nobedi. Nyasaye nokelgi kaachiel gi Yesu.[15] Koro wanyisou gimoro ma Ruoth owuon ema nowacho. Nowacho ni, wan joma pod odong’ kangima chieng’ ma Yesu biro, ok wanakwong dhi ni jogo mosetho.[16] Chieng’no dwol moro nogol chik, kendo dwond malaika maduong’ nowinji, kendo tung’ mar Nyasaye noywagi, kendo Ruoth owuon nolor koa e polo. Eka joma notho koyie kuom Kristo nochier mokwongo.[17] Bang’e, wan mapod wangima noyudhwa, mi terwa malo e boche polo kaachiel gi jogo, mondo warom ni Ruoth e kor polo. Mano e kaka Ruoth noterwa mondo wabed kode nyaka chieng’.[18] Emomiyo horeuru gi wechegi.

Galatia 1:19
to ne ok aneno joote mamoko, mak mana ong’Jakobo ma owadgi Ruoth.

1 Thesalonika 4:16
Chieng’no dwol moro nogol chik, kendo dwond malaika maduong’ nowinji, kendo tung’ mar Nyasaye noywagi, kendo Ruoth owuon nolor koa e polo. Eka joma notho koyie kuom Kristo nochier mokwongo.

Johana 11:25
Yesu nowachone niya, “An e chier, kendo an e ngima. Ng’ato ang’ata moyie kuoma nodok mangima, kata obedo ni osetho,

1 Korintho 15:54
Kuom mano, ka ringruok matow oserwakore gi ringruok ma ok tow, kendo ka gima tho oserwakore gi gima ok tho, eka weche mondiki e Muma nochop kare niya, “Tho oselo, motiek chuth!

2 Korintho 5:8
Awacho ni wan gi chir, kendo daber kwaweyo dak e ringruok, mi wadhi wadak gi Ruoth.

1 Thesalonika 4:13-14
[13] Owetewa, wadwaro ni mondo ung’e wach man kuom joma osetho, mondo kik ubed gi kuyo ka joma onge geno.[14] Wayie ni Yesu notho, kendo ochako ochier. Kamano bende e kaka wach joma otho koyie kuom Kristo nobedi. Nyasaye nokelgi kaachiel gi Yesu.

2 Korintho 5:10
nikech waduto nyaka wachung’ e nyim kom bura mar Kristo, mondo ng’ato ka ng’ato oyud pok moromo gi gik mabeyo kata maricho mane otimo kapod en e ringruok.

Mathayo 25:21
Ruodhe nowachone niya, ‘Isetimo maber ahinya! In jatich malong’o kendo modimbore! Iserito gik manok e yo maber, omiyo koro abiro keto gik mang’eny e lueti mondo iriti. Bi wabed mamor waduto’

Rumi 6:23
Misach richo en tho, to mich Nyasaye en ngima mochwere kuom Yesu Kristo Ruodhwa!

Hibrania 9:27
Ng’ato ka ng’ato nyaka tho mana dichiel kende, to bang’ mano Nyasaye yale.

Johana 3:3-5
[3] To Yesu nodwoke niya, “Adier, adier, awachoni ni ka ok onywol ng’ato nywol manyien, to ok onyal neno Loch Nyasaye.”[4] Nikodemo nopenje ni, “Ere kaka dichak nywol ng’ato kosedoko ng’ama duong’? Dodog ei min, kendo chak nywole?”[5] To Yesu nodwoke niya, “Adier, adier awachoni ni, ka ng’ato ok onywol gi pi kendo gi Roho, to ok onyal donjo e Piny Ruoth Nyasaye.

Hibrania 12:14
Temuru mondo ubed gi kue kod ji duto, kendo beduru gi ngima maler, nikech ka ng’ato ok ler, to ok none Ruoth.

Johana 3:16
Nyasaye nohero piny ahinya kama, omiyo nochiwo Wuode ma miderma mondo ng’ama oyie kuome kik lal, to obed gi ngima ma nyaka chieng’.

Johana 11:11-13
[11] Bang’ mano Yesu nomedo wacho niya, “Lazaro osiepwa nindo otero, to adhi mondo achiewe.”[12] Jopuonjrene nowachone ni, “Ruoth, ka nindo osetere, to kara obiro kwo.”[13] Ne giwacho kamano nikech ne gigalo ni Yesu loso kuom nindo mar yueyo, to chutho noloso mana kuom tho mar Lazaro.

Tich Joote 2:29
“Jowetena, weuru anyisu wach malong’o kuom Daudi kwarwa maduong’. Ne otho mi oyike, kendo liende pod ni ka nyaka chil kawuono.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania